Medarbetare

Engagerade medarbetare är viktigt för SkiStar. Med motiverade och nöjda medarbetare kommer även ett bra gästbemötande och gästen står alltid i fokus inom SkiStar.

Upplevelsen av bra service gör att gästen väljer att komma tillbaka. Detta är en mycket viktig del för att skapa långsiktig lönsamhet. För att få motiverade medarbetare finns en rad faktorer som är avgörande för företagets framgång. SkiStar är en stor arbetsgivare. På samtliga destinationer har SkiStar kollektivavtal som reglerar minimilöner och medarbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivaren. SkiStars samtliga medarbetare, med undantag för verkställande direktören, omfattas av kollektivavtal.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet innefattar såväl trygga och säkra arbetsplatser för koncernens medarbetare som goda arbetsvillkor och en bra balans mellan arbete och fritid. Att leva, bo och arbeta på någon av SkiStars destinationer innebär goda möjligheter till en aktiv livsstil i naturliga fjällmiljöer. På varje SkiStar-destination finns en arbetsmiljögrupp som övervakar att organisationen arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket exempelvis innefattar löpande genomförande av skyddsronder och riskbedömning av verksamheten. SkiStar har även en utvecklad krishanteringsorganisation på varje destination med rutiner för att gå upp i stabsläge vid allvarlig händelse. Under varje år genomförs krisövningar för att förbättra förmågan att hantera kriser.

SkiStar genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att säkerställa att arbetsmiljön är god och trivsam. Medarbetarundersökningarna ligger även till grund för att identifiera områden där förbättringspotential finns. Efter genomförd medarbetarundersökning väljs tre fokusområden ut, vilka SkiStar arbetar vidare med för ytterligare förbättring samt för att tillgodose medarbetarnas önskemål och förväntningar. Hälsoundersökningar genomförs också regelbundet för att förebygga risker i arbetet och bidrar även till det fysiska välmåendet hos medarbetarna. Utvecklings- och lönesamtal genomförs årligen med samtliga medarbetare.

Mångfald och jämställdhet

Likabehandling och samma rättigheter ska gälla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. SkiStar accepterar ingen form av diskriminering och agerar kraftfullt på incidenter och beteenden som strider mot SkiStars policyer och direktiv. Företagskulturen inom bolaget genomsyras av värderingar och attityder som går i linje med den mångfaldspolicy som finns. Liksom övriga policyer revideras mångfalds­policyn årligen.

Ansvaret för att operativt driva jämställdhetsarbetet ligger på varje avdelnings-/affärsområdeschef. SkiStar tillämpar nolltolerans mot all form av diskriminering och kränkande behandling. Betydelsen av att värdera olikheter och mångfald är viktig för SkiStar. SkiStar arbetar med att skapa en inkluderande arbetsmiljö där en viktig del är att alla medarbetare ska känna en gemenskap.

Rekrytering

En annan viktig fråga för såväl företaget som branschen i stort är rekrytering och att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig i framtiden. Den geografiska placeringen i fjällvärlden gör att SkiStar har behov av att lägga mycket tid på samarbeten med företag som bedriver liknande säsongsverksamhet under sommarhalvåret samt samarbetar med lokala företag inom turismnäringen. SkiStar arbetar med ett webbaserat rekryteringsverktyg som bidrar till en kvalitativ urvalsprocess. SkiStars värderingar matchas med de arbetssökandes värderingar. En genomarbetad rekryteringsprocess ger förutsättningarna för lyckad rekrytering, som bidrar till den rådande positiva företagskulturen.

Arbetsgivare för unga 

SkiStar har gett över 11 000 unga mellan 18–24 år arbete de senaste tio åren och får varje år in tusentals nya ansökningar. Att vara en stor arbetsgivare för unga och kunna erbjuda ett instegsjobb på arbetsmarknaden är en viktig rekryteringstrategi för SkiStar. 

Att initiera skolsamarbeten och erbjuda praktikplatser är några exempel på hur SkiStar arbetar med att attrahera unga personer redan innan de ger sig ut på arbetsmarknaden och söker sitt första jobb. 

SkiStar jobbar aktivt med att rekrytera och attrahera medarbetare från närområdena till SkiStars skidorter. Ett jobb hos SkiStar ger många betydelsefulla erfarenheter med utvecklingsmöjligheter inom bland annat service, teamarbete och gästbemötande. Att kunna kombinera utvecklande arbetsuppgifter med möjligheten till en aktiv livsstil och stark gemenskap bland kollegor stärker SkiStars attraktionskraft som arbetsgivare. 

Utbildning

För att säkerställa att medarbetarna upprätthåller och utvecklar sin kompetens samt för att säkerställa framtida kompetensbehov lägger koncernen stor vikt vid utbildning. Samtliga medarbetare genomför årligen en webbaserad utbildning i vilken exempelvis hållbarhet, GDPR och arbetsmiljö är viktiga delar. Utöver det så arbetar SkiStar med ett internt ledarprogram, vilket genomförs årligen, samt ett traineeprogram som syftar till att ge kontinuitet gällande nyckelfunktioner. Då SkiStars verksamhet är säsongsbunden är behovet av andelen säsongsanställda hög. Varje vintersäsong återkommer cirka två tredjedelar av medarbetarna och resterande andel är nya. Detta ställer höga krav på att rekrytering, utbildning och introduktionsfaser är både systematiska och enkla, för att en stor volym säsongsanställda medarbetare ska kunna ges rätt förutsättningar på kort tid. Som arbetsgivare är SkiStar mycket stolt över att kunna erbjuda många ungdomar chansen in i arbetslivet samt möjligheten att utveckla sin erfarenhet vidare i sitt yrkesliv.

Många av SkiStars medarbetare väljer att stanna inom organisationen men med nya arbetsuppgifter eller på ny destination. Alla medarbetare uppmuntras till vidareutveckling internt och kombinerade tjänster är vanligt förekommande.

JOBBA MED OSS PÅ EN SPÄNNANDE ARBETSPLATS

Att få jobba med skidåkning och skidresor i fjällmiljö tycker vi är det bästa som finns! Varje vinter är vi fler än 2000 säsongsanställda och 400 helårsanställda som tillsammans jobbar med bland annat skidskola, lift, försäljning och fastighetsservice.