Medarbetare

Engagerade medarbetare är viktigt för SkiStar. Med motiverade och nöjda medarbetare kommer även ett bra gästbemötande och gästen står alltid i fokus inom SkiStar.

Upplevelsen av bra service gör att gästen väljer att komma tillbaka. Detta är en mycket viktig del för att skapa långsiktig lönsamhet. För att få motiverade medarbetare finns en rad faktorer som är avgörande för företagets framgång.

SkiStar är en stor arbetsgivare. På samtliga destinationer har SkiStar kollektivavtal som reglerar minimilöner och medarbetarnas rättigheter gentemot arbetsgivaren. SkiStars samtliga medarbetare med undantag för verkställande direktör omfattas av kollektivavtal.

Fast anstallda.png

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet innefattar såväl trygga och säkra arbetsplatser för koncernens medarbetare som goda arbetsvillkor och en bra balans mellan arbete och fritid. Att leva, bo och arbeta på någon av SkiStars destinationer innebär goda möjligheter till en aktiv livsstil i naturliga fjällmiljöer.

På varje SkiStar destination finns en uppbyggd arbetsmiljöorganisation som arbetar i förebyggande syfte med att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön genom att exempelvis genomföra skyddsronder samt att utarbeta arbetsmiljöplaner. SkiStar har även en utvecklad krishanteringsorganisation på var destination med specialutbildande krishanterare. Under varje år genomförs krisövningar för att bibehålla den höga beredskapen.

SkiStar genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att säkerställa att arbetsmiljön är god och trivsam. Medarbetarundersökningarna ligger även till grund för att identifiera områden där förbättringspotential finns. Efter genomförd medarbetarundersökning väljs tre fokusområden ut, vilka SkiStar arbetar vidare med för ytterligare förbättring samt för att tillgodose medarbetarnas önskemål och förväntningar.

Hälsoundersökningar genomförs också regelbundet för att förebygga risker i arbetet och mäter även det fysiska välmåendet hos medarbetarna.

Årligen genomförs utvecklingssamtal och lönesamtal med varje medarbetare.

Mångfald och jämställdhet

Likabehandling och samma rättigheter ska gälla oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder.

SkiStar accepterar ingen form av diskriminering och agerar kraftfullt på incidenter och beteenden som strider mot SkiStars policyer och riktlinjer. Företagskulturen inom bolaget genomsyras av värderingar och attityder som går i linje med den mångfaldspolicy som finns. SkiStars mångfaldspolicy revideras årligen. Ansvaret för att operativt driva jämställdhetsarbetet ligger på varje avdelning/affärsområdeschef. SkiStar tillämpar nolltolerans mot all form av diskrimitering och kränkande behandling.

Betydelsen av att värdera olikheter och mångfald är viktig för SkiStar. SkiStar arbetar med att skapa en inkluderande arbetsmiljö där en viktig del är att alla medarbetare ska känna en gemenskap.

Medarbetare_Mangfald.png

Rekrytering

En annan viktig fråga för såväl företaget som branschen i stort är rekrytering och att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig i framtiden. Den geografiska placeringen i fjällvärlden gör att SkiStar lägger mycket tid på samarbeten med företag som bedriver liknande säsongsverksamhet under sommarhalvåret samt samarbetar med lokala företag inom turismnäringen. SkiStar arbetar med ett webbaserat rekryteringsverktyg som bidrar till en kvalitativ urvalsprocess. SkiStars värderingar matchas med arbetssökandes värderingar. En genomarbetad rekryteringsprocess ger förutsättningarna för lyckad rekrytering, som bidrar till den rådande positiva företagskulturen.

Utbildning

För att kunna säkerställa att medarbetarna upprätthåller och utvecklar sin kompetens samt att säkerställa framtida kompetensbehov lägger koncernen stor vikt vid utbildning.

Samtliga medarbetare genomför årligen en webbaserad utbildning varvid hållbarhet, GDPR och arbetsmiljö är viktiga delar. Utöver det så arbetar SkiStar med ett internt ledarprogram, vilket genomförs årligen, samt ett traineeprogram som syftar till att ge kontinuitet gällande nyckelfunktioner.

Då SkiStars verksamhet är säsongsbunden är behovet av andelen säsongsanställda hög. Varje vintersäsong återkommer cirka två tredjedelar av medarbetarna och resterande del är nya. Detta ställer höga krav på att rekrytering, utbildning och introduktionsfaser är både systematiska och enkla, för att en stor volym säsongsanställda medarbetare ska kunna ges rätt förutsättningar på kort tid. Som arbetsgivare är SkiStar mycket stolt över att kunna erbjuda många ungdomar chansen in i arbetslivet samt möjligheten att utveckla sin erfarenhet vidare i sitt yrkesliv.

Många av SkiStar medarbetare väljer att stanna inom organisationen men med nya arbetsuppgifter eller på ny destination. Alla medarbetare uppmuntras till vidareutveckling internt och kombinerade tjänster är vanligt förekommande.

Utbildningstimmar.png

Jobba tillsammans med oss på SkiStar

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy