Medarbetare och Kultur

SkiStars medarbetare är nyckeln till bolagets framgång och vår främsta tillgång. Deras engagemang och bemötande är en förutsättning för att våra gäster ska få minnesvärda fjällupplevelser. Med vårt fundament ”Medarbetare & Kultur” förstärker vi det strategiska arbetet med våra medarbetare, ledare och organisation.

Att medarbetare och kultur är ett fundament för SkiStars verksamhet och framgång är ingen nyhet för oss. Med vårt fundament synliggör vi den självklara roll som våra medarbetare och vår kultur utgör för verksamheten. För att fortsätta ha engagerade, motiverade och nöjda medarbetare kommer vi förtydliga de prioriteringar vi jobbar med långsiktigt för att det ska förbli så. Under året har vi genomfört medarbetarundersökningar för att samla in viktiga insikter och säkerställa att vi har rätt riktning framåt. De tre områden som står i fokus är: vår kultur och våra värderingar, fortsätta satsa på ett bra ledarskap, och att utveckla organisationen. Under kommande verksamhetsår kommer vi att identifiera och implementera våra strategiska aktiviteter och prioriteringar framåt.

En speciell arbetsplats

På SkiStar står gästerna i centrum, och deras upplevelse och nöjdhet på våra destinationer faller till stor del på de medarbetare som gör deras semester minnesvärd. Vår kultur är präglad av ett högt engagemang och en stolthet för det vi gör på de orter vi arbetar. Vi erbjuder inte bara ett jobb utan en livsstil. Engagerade, motiverade och nöjda medarbetare som trivs på jobbet är en förutsättning för att kunna leverera en bra upplevelse för våra gäster, och att de kommer tillbaka år efter år. Vi erbjuder en möjlighet att kombinera ett utmanande jobb med varierande arbetsuppgifter med en aktiv livsstil. Att flytta till fjället och bo på våra destinationer är en unik erfarenhet som skapar en stark gemenskap bland kollegor. Vi har en stor bredd på arbetsuppgifter, och en vanlig säsong rekryterar vi till över 80 olika befattningar. Hos oss stannar man länge för att det är en livsstil man trivs med, vill fortsätta utvecklas och gillar mötet med människor. Vårt mål är att två tredjedelar av vår säsongspersonal ska återvända varje år, vilket över 65 procent av våra säsongsanställda gjorde under 2020/21. Många av våra medarbetare väljer att arbeta med nya arbetsuppgifter eller på nya destinationer och över 80 procent av våra medarbetare anger att de trivs på jobbet.

Arbetsgivare för unga

Vi är också stolta över att vara en stor arbetsgivare för unga, där vi erbjuder ungdomar en start på arbetsmarknaden. Under de tio senaste åren har över 12 000 unga mellan 18-24 år givits möjligheten att få in en fot på arbetsmarknaden på våra destinationer. Det innebär också ett stort ansvar för oss som arbetsgivare. För många innebär ett jobb hos oss att man flyttar hemifrån och kastas in i en ny värld. För att underlätta och hjälpa våra medarbetare ser vi över möjligheten att ta ett större ansvar för deras välmående, med hälso- och klimatfrämjande aktiviteter.

Arbetsgivare på glesbygden

SkiStar är även en stor arbetsgivare på glesbygden, och i vissa fall den största arbetsgivaren på orten. Vi försöker rekrytera och attrahera medarbetare från närområden för att möjliggöra för fler på glesbygden att jobba där de bor och ha möjlighet att bo kvar. För medarbetare som varit hos oss länge är vi måna om att utveckla vårt utbud inom kompetensutveckling för att säkerställa utveckling och motivation på jobbet. Vi samarbetar även med närliggande skolor och erbjuder praktikplatser för att ge arbetslivserfarenhet och visa upp vår arbetsplats för potentiella medarbetare i framtiden.

Utbildning

SkiStar lägger stor vikt vid utbildning av nya och återvändande medarbetare och ska erbjuda samtliga medarbetare utvecklingsoch utbildningsmöjligheter. Varje år tar vi emot en stor volym säsongsanställda, vi har ett systematiskt introduktions- och utbildningsprogram för att skapa goda förutsättningar för dem att ta sig an sina arbetsuppgifter och trivas hos oss. Vårt mål är att samtliga medarbetare ska utbildas inom relevanta hållbarhetsområden. Varje år genomgår samtliga medarbetare en webbaserad utbildning som omfattar bland annat arbetsmiljö, hållbarhet och GDPR. Vi arbetar även med att bredda vårt utbildningserbjudande för att öka möjligheten till kompetensutveckling inom bolaget. Våra medarbetare hade under året 10 utbildningstimmar i snitt.

SkiStar Academy

Bra ledarskap och ledare är en kärnfråga för SkiStar och en förutsättning för att ge en bra gästupplevelse. Vi vill ha duktiga och engagerade ledare med ett personligt ledarskap som vill lära sig nya saker och utvecklas. För att ge våra ledare rätt förutsättningar att lyckas och må bra har vi under de senaste åren erbjudit ledarutbildningar. Under året har vi vidareutvecklat utbildningen under namnet SkiStar Academy för att täcka in ett bredare omfång. Inom SkiStar Academy vill vi utbilda och inspirera inom ett brett spann av ämnen, från retorik och digitalisering till medarbetarskap. Programmet omfattar alla chefer och ledare, såväl helårs- som säsongsanställda.

Rekrytering

SkiStar driver en säsongsbaserad verksamhet och har ett stort behov av säsongsanställda. Inför varje säsong görs en stor rekryteringsinsats för ny personal då vi tar emot tusentals ansökningar. Det kräver en bra och effektiv rekryteringsprocess för att säkerställa att vi har rätt kompetens på plats inför varje säsong, och förframtida behov. En stor del av vår rekrytering sker genom ett webbaserat rekryteringsverktyg som även tar i beaktande våra värderingar, för att skapa ett så bra urval som möjligt. Vi samarbetar även med företag inom turismnäringen som har liknande säsongsverksamhet under sommarhalvåret för att rekrytera och förmedla personal.

Mångfald och Jämställdhet

SkiStars företagskultur genomsyras av värderingar och attityder som välkomnar mångfald inom bolaget. Vi verkar för att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla medarbetare känner en tillhörighet och gemenskap. Alla medarbetare har samma rättigheter och rätt till likabehandling oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation eller ålder. Vi har nolltolerans mot alla former av diskriminering och agerar kraftfullt på incidenter och beteenden som strider mot SkiStars policyer och direktiv. Vi värderar och välkomnar våra olikheter och har som mål att öka mångfalden i ledningsgruppen. Könsfördelningen på företaget var under verksamhetsåret 39 procent kvinnor och 61 procent män, och i koncernledningen 29 procent kvinnor och 71 procent män. Det operativa arbetet för att driva jämställdhetsfrågor ligger på varje avdelnings- och områdeschef.

Hälsa och Säkerhet

Det är en självklarhet att SkiStars arbetsplatser ska vara trygga, säkra och olycksfria. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete som säkerställs på varje destination av en arbetsmiljögrupp som genomför skyddsronder och riskbedömningar. Vid allvarliga händelser finns en krishanteringsorganisation med rutiner och krisgrupper på varje destination som då går upp i stabsläge. SkiStar genomför årligen krisövningar på våra destinationer för att bibehålla och förstärka vår krishanteringsförmåga. Under verksamhetsåret rapporterades det totalt 111 (105) olyckor/tillbud bland SkiStars medarbetare. Inga av de inträffade tillbuden klassificerades som allvarliga. Fördelningen av olyckor/ tillbud per destination rapporteras ej då mognaden per destination
varierar. Arbete pågår för att stärka rapporteringen av antalet olyckor och tillbud.

Arbetsmiljö

SkiStar ska vara en arbetsplats med goda arbetsvillkor och ha en sund balans mellan arbete och fritid. Vi genomför årligen medarbetarundersökningar för att säkerställa en god och hälsosam arbetsmiljö och identifiera förbättringsmöjligheter. Varje medarbetare genomgår minst ett utvecklingssamtal per år för att säkerställa en god arbetssituation. Hälsoundersökningar genomförs regelbundet för att förebygga risker i arbetet och säkerställa att våra medarbetare mår bra.