Ekosystem och påverkan

På SkiStar vill vi ta hand om naturen, såsom naturen tar hand om oss. Med ambitiösa klimatmål och genom att etablera mer cirkulära system arbetar vi för att minska vår påverkan, och göra det möjligt för våra gäster att göra klimatsmarta val.

Klimat

Den globala uppvärmningen sker i hög takt och världen är på väg mot en temperaturhöjning över de två grader som Parisavtalet och FN:s klimatpanel (IPCC) bedömer som säker för att vara inom de planetära gränserna. För SkiStar kommer ett förändrat klimat ha en direkt och betydande påverkan på vår verksamhet. Vita, kalla vintrar är en förutsättning för vår vinterverksamhet, och ett mer instabilt väder förändrar vår förmåga att planera och driva verksamheten. Därför är det en självklarhet att minska vårt egna klimatavtryck för att säkerställa att våra fjällmiljöer och naturliga miljöer kan avnjutas av framtida generationer. Men det innebär också att vi behöver anpassa oss till att klimatet och samhället kommer att förändras och bidra med innovativa och cirkulära lösningar.

Nytt klimatmål

Med vårt nya klimatmål växlar vi upp ambitionen. Till 2030 ska vi minska vårt totala klimatavtryck med 50 procent, i linje med målsättningen för globala målen och Parisavtalet. Klimatmålet omfattar såväl direkta som indirekta utsläpp och vi vill ta ansvar genom att försöka påverka både våra leverantörers och gästers utsläpp. Vi räknar med att minska utsläppen från den egna verksamheten med 90 procent genom att exempelvis gå från diesel till HVO för driften i Norge samt öka användningen av eldrivna snöskotrar.

Minskning av direkta utsläpp

Under de senaste fem åren har vi genomfört ett stort arbete med att minska vår egen påverkan. Genom ny teknik för att minska vår bränsleanvändning, energieffektiviseringar och ökad resurseffekti vitet har utsläppen från den egna verksamheten minskat med 46

procent mot startåret 2015. Anledningen är att på våra svenska destinationer sker större delen av driften av skidsystemen och maskinparken på förnybar energi och fossilfritt drivmedel, inklusive våra skidbussar. För att minska utsläppen från våra pistmaskiner ytterligare har samtliga numera snödjupsmätare med GPS för att optimera och effektivisera körningen och snöläggningen. Fossilfritt drivmedel utgör 63 (60) procent av vår totala bränsleanvändning, en ökning med 3 (5) procent jämfört med 2019/20.

Under verksamhetsåret uppgick SkiStars koldioxidutsläpp från driften (S1 och S2) till 2082 ton, vilket utgör en minskning med 17 procent jämfört med 2019/20.

Hållbara destinationer

I vår klimatambition vill vi ta ansvar för våra indirekta utsläpp och minska gästens klimatpåverkan. Det gör vi bland annat genom att minska behovet av bilanvändning på våra destinationer. Vi erbjuder kostnadsfria busstransporter för våra gäster med Ski- Pass, och ser till att all nybyggnation ska ha lösningar som gör att gästen kan ta sig från boendet till backen utan bil. Vi vill även minska påverkan från gästens resa till och från våra destinationer, och uppmuntra och förenkla elbilsanvändning. Vid nyproduktion av boenden säkerställer vi att laddningsstationer byggs. Dessutom verkar vi för att utveckla infrastrukturen för elbilar på våra destinationer och på resan till våra destinationer.

Klimatförändringar förväntas få stor påverkan på människors resande och inte minst på turismen. Precis som alla marknader är turism beroende av utbud och efterfrågan där den globala uppvärmningen förändrar klimatförutsättningarna i världens länder, vilket kommer att skapa en gradvis förskjutning av turistresemål. För att få en bättre förståelse för hur klimatförändringarna kan påverka SkiStar och besöksnäringen i framtiden har vi genomfört klimatscenarioanalyser för samtliga våra destinationer. Klimatscenarier hjälper oss förstå hur vårt klimat kan se ut i framtiden beroende på ett flertal globala frågor, såsom politik, teknik, ekonomi och samhällsförändringar. Genom att analysera möjliga effekter på verksamheten vid olika klimatscenarier kan såväl omställningsrisker som fysiska risker identifieras. Med hjälp av dem kan den framtida strategin anpassas.

Läs mer om analyserna, och vår rapportering på klimatrisker enligt Task-Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer.

Mot ökad återvinning

Det finns fler aspekter av en skidresa som består av resurser som kan återanvändas. För SkiStar har optimering och återanvändning

av resurser varit en integrerad del av vår affärsmodell. Vi har en lång historik av förmedling av boende där vi erbjuder logiägare att hyra ut via SkiStar, vilket ökar användningen av de sängar som finns på våra destinationer och reducerar behovet av nybyggnation. Uthyrning av skid- och cykelutrustning genom SkiStarshop är en naturlig del av fjällresan för många, där vi ser över möjligheten att utöka erbjudandet till att inkludera kläder. Styrkan med att vara en stor aktör med vana av uthyrning är att vi kan erbjuda förmånliga allomfattande erbjudande och bygga vidare på befintliga processer för att utöka tjänsterna.

Energi och energieffektivisering

För att förverkliga våra klimatambitioner är effektiv energianvändning en tydlig målsättning. SkiStar strävar efter att effektivisera energianvändningen inom den egna verksamheten. Sedan flera år tillbaka är all inköpt el från förnybara energikällor samt att elen är märkt med Bra Miljöval, vilket säkerställer att elen är producerad med största möjliga hänsyn till klimat och miljö. För de mest energikrävande processerna såsom snöproduktion, drift av fastigheter och liftar arbetar vi med att systematiskt kartlägga och analysera vår elanvändning och driva processer med så låg användning som möjligt. Energianvändning är något vi tar hänsyn till vid nyinvesteringar och reinvesteringar.

För att uppnå energieffektivisering ska SkiStar bland annat:

  • systematiskt kartlägga och analysera användningen;
  • driva processer med så låg energianvändning som möjligt;
  • ta hänsyn till effektiv energianvändning vid nyinvesteringar och reinvesteringar; och
  • synliggöra energianvändning för enskilda medarbetare och tillsammans komma fram till hur energianvändningen kan påverkas utan att försämra produktens kvalitet.

Vattenanvändning

Den verksamhet som SkiStar driver är vatten­krävande. Vattenfrågan är ur ett hållbarhetsperspektiv av stor vikt och att på ett ansvarsfullt vis hantera de tillgångar och resurser är viktigt för SkiStar. SkiStars främsta vattenanvändning avser driftrelaterade delen i form av snöproduktion. Vid snöproduktion använder SkiStar naturligt vatten från närbelägna vattendrag och sjöar, så kallat ytvatten. I vissa fall mellanlagras vattnet i dammar i direkt anslutning till skid­anläggningen. Vid framställning av snö används vatten utan tillsatser, vattnet filtreras från partiklar före användning. Uttag från vattenkälla görs främst under månaderna före vintersäsong­en samt under första delen av vintersäsongen. Under våren, när snön smälter, återgår vattnet uteslutande till naturlig källa. Vattenuttaget från respektive källa regleras via utfärdade vattendomar. 

För SkiStar är fokus på att producera rätt mängd snö på rätt plats och på så kort tid som möjligt. Utöver tekniska framsteg för snökanoner har även andra mätverktyg påverkat vattenanvändningen vid snöproduktion i rätt riktning. Numera finns, på SkiStars samtliga destinationer, pistmaskiner med GPS-system med snödjupmätning för att kunna producera optimal mängd snö på rätt plats. 

Snöproduktion

För att kunna bedriva vår vinterverksamhet och erbjuda skidåkning på destinationerna finns ett återkommande behov av kanonsnö. Det är en mer slitstark och tålig snö som står emot vädrets påverkan bättre än natursnö, men det är en vatten- och energikrävande aktivitet som står för den största delen av det vatten som används inom verksamheten. SkiStar vill uppnå en så resurssnål snöproduktion som möjligt. Ett led i detta är att producera rätt mängd snö på rätt plats. På samtliga destinationer finns nu pistmaskiner med GPS-utrustning som mäter snödjup, vilket riktar in snöproduktionen till att rätt mängd produceras på de platser där den behövs. Under året uppgick vattenförbrukningen till 4,5 miljoner liter, vilket innebär en minskning med 6 (8) procent jämfört med 2019/20. Energianvändningen för snöproduktionen har också reducerats. Genom ett automatiserat system för snöproduktionen produceras snön när väderförhållandena är som mest optimala. Det gör att större mängder produceras under en kortare period, vilket gjort att energikonsumtionen för att producera snö kunnat minska under de senaste tio åren.

 

Biologisk mångfald

För att fler ska få möjlighet att uppleva fjällvärlden och närheten till orörd natur på lång sikt behöver vi bevara fjällmiljön och dess biologiska mångfald. Våra skidområden regleras av miljökrav för exploatering av orörd natur. Vår utgångspunkt är att inte exploatera orörd mark, utan i första hand förtäta de områden som redan är i anspråk. Genom att samla bäddar centralt i skidområdet minskar behoven av utökad infrastruktur och transporter. När exploatering sker, vid nybyggnation eller utökning av skidområdet, är vi måna om att spara befintlig skog för att bevara närheten till naturen.

Återställa fjällmiljön

SkiStar är måna om att ta hand om våra skidområden och nybyggnationer. En del av det är att återskapa natur som påverkats negativt och bibehålla våra fjällmiljöer. När störtloppsbacken i Åre byggdes på 1980-talet gjordes flera sprängningar för att göra byggnationen möjlig. På fjället har vegetationen haft svårt att återvända sedan dess. För att återställa den naturliga fjällmiljön har vi tillsammans med Länsstyrelsen och markägarna initierat ett projekt som ska identifiera de bästa metoderna för att återfå vegetationen i området. Projektet beräknas pågå i två till tre år.