Ekosystem och påverkan

På SkiStar vill vi ta hand om naturen, såsom naturen tar hand om oss. Med ambitiösa klimatmål och genom att etablera mer cirkulära system arbetar vi för att minska vår påverkan, och göra det möjligt för våra gäster att göra klimatsmarta val.

Klimat

Den globala uppvärmningen sker i hög takt och världen är på väg mot en temperaturhöjning över de två grader som Parisavtalet och FN:s klimatpanel (IPCC) bedömer som säker för att vara inom de planetära gränserna.

För SkiStar kommer ett förändrat klimat ha en direkt och betydande påverkan på vår verksamhet. Vita, kalla vintrar är en förutsättning för vår vinterverksamhet, och ett mer instabilt väder förändrar vår förmåga att planera och driva verksamheten. Därför är det en självklarhet att minska vårt egna klimatavtryck för att säkerställa att våra fjällmiljöer och naturliga miljöer kan avnjutas av framtida generationer. Men det innebär också att vi behöver anpassa oss till att klimatet och samhället kommer att förändras och bidra med innovativa och cirkulära lösningar.

fortsatt arbete med klimatmålen

Med våra klimatmål har vi växlat upp ambitionen. Till 2030 ska vi minska vår klimatpåverkan med minst 50 procent jämfört med 2020/21 och ha en cirkulär ansats, samtidigt som vi skapar finansiell tillväxt. 

Klimatmålet omfattar såväl direkta som indirekta utsläpp och vi vill ta ansvar genom att försöka påverka både våra leverantörers och gästers utsläpp. Vi räknar med att minska utsläppen från den egna verksamheten med 90 procent genom att exempelvis gå från diesel till HVO för driften i Norge samt öka användningen av eldrivna snöskotrar.

För att försäkra oss om att vårt arbete med att minska klimatpåverkan är tillräckligt samt i linje med vad som krävs för att nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen, har vi utarbetat våra Science Based Targets, det vill säga våra vetenskapligt förankrade klimatmål. Under verksamhetsåret 2022/23 har SkiStars klimatmål godkänts av Science Based Targets.

Minskning av utsläpp

Minskning av direkta utsläpp

Under de senaste sju åren har vi genomfört ett stort arbete med att minska vår egen påverkan. Genom ny teknik för att minska vår bränsleanvändning, energieffektiviseringar och ökad resurseffektivitet har utsläppen från den egna verksamheten minskat med 86 (84) procent mot startåret 2015, då vårt strategiska hållbarhetsarbete påbörjades. 

Anledningen är att på våra destinationer sker större delen av driften av skidsystemen och maskinparken på förnybar energi och fossilfritt drivmedel. För att minska utsläppen från våra pistmaskiner ytterligare har samtliga numera snödjupsmätare med GPS för att optimera och effektivisera körningen och snöläggningen. 

Fossilfritt drivmedel utgör 91 (88) procent av vår totala bränsleanvändning, vilket är en ökning med 3 (25) procent jämfört med 2021/22. Under verksamhetsåret uppgick SkiStars koldioxidutsläpp från driften (S1 och S2) till 901 (1 002) ton, vilket utgör en minskning med 10 procent jämfört med 2021/22.

För att minska bolagets koldioxidutsläpp ytterligare har arbetet med att elektrifiera fordonsflottan påbörjats. En tydligare strategi har antagits för att ta steget mot en elektrifierad fordonsflotta, men vi ser redan idag att större fordon kommer att drivas på andra fossilfria alternativ.

Minskning av indirekta utsläpp

För att nå våra högt uppsatta klimatmål har SkiStar vidtagit olika åtgärder under verksamhetsåret där fokus har varit på områden som genererar mycket utsläpp, till exempel SkiStarshop och vårt egna klädmärke EQPE.

Varumärket EQPE lanserades 2019 i samband med Alpina VM i Åre och har under de senaste åren vuxit och blivit ett av SkiStars största varumärken i både egna butiker och digitalt. SkiStars affärsidé med det egna varumärket EQPE är att tillverka produkter till den medvetna kunden med hög kvalitet och funktion, bra passform, en design som håller över tid och som samtidigt är prisvärd. Kollektionerna tas fram med ambition att leva i minst en treårscykel för att inte behöva reas ut
och för att få en mer hållbar produktion. Leverantörerna väljs noggrant efter höga krav på miljö och socialt ansvar, riskanalys samt EQPE:s kvalitets- och kemikaliekrav.

Vårt klimatmål för varumärket EQPE är att fram till 2030 reducera EQPE:s klimatavtryck med 50 procent per produkt jämfört med startåret 2020.

För att arbeta mot vårt mål har vi under verksamhetsåret beräknat hela klimatpåverkan av våra sex bäst säljande produkter. Dessa produkter står för mer än 50 procent av inköpt volym under kalenderåret 2022. Där ser vi att majoriteten av utsläppen, cirka 77 procent, kommer från framtagning av materialen, från råvara till färdigt material. Efter det kommer energiåtgången från produktionen av produkterna med cirka 12 procent.

Alla våra textilprodukter är PFC fria, fria från ftalater och PVC och vi väljer aktivt att inte jobba med antibakteriella tillsatser så som silver. Alla dunprodukter tillverkas med dun som är hållbart producerat och certifierat och vi använder aldrig päls i våra produkter. Ullen vi köper ska vara mulesingfri.

Vi kommer att fokusera på att hitta material som ger mindre miljöpåverkan och tillsammans med leverantörerna ställa
om till förnybara energikällor i tillverkning av både material och produkter för att minska utsläppen. 

Mot ökad återvinning

Det finns fler aspekter av en skidresa som består av resurser som kan återanvändas. För SkiStar har optimering och återanvändning av resurser varit en integrerad del av vår affärsmodell. Vi har en lång historik av förmedling av boende där vi erbjuder logiägare att hyra ut via SkiStar, vilket ökar användningen av de sängar som finns på våra destinationer och reducerar behovet av nybyggnation.

Uthyrning av skid- och cykelutrustning genom SkiStarshop är en naturlig del av fjällresan för många, där vi ser över möjligheten att utöka erbjudandet till att inkludera kläder. Styrkan med att vara en stor aktör med vana av uthyrning är att vi kan erbjuda förmånliga allomfattande erbjudande och bygga vidare på befintliga processer för att utöka tjänsterna.

Hållbara destinationer

I vår klimatambition vill vi ta ansvar för våra indirekta utsläpp och minska gästens klimatpåverkan. Det gör vi bland annat genom att minska behovet av bilanvändning på våra destinationer. Vi erbjuder kostnadsfria busstransporter för våra gäster med Ski- Pass, och ser till att all nybyggnation ska ha lösningar som gör att gästen kan ta sig från boendet till backen utan bil.

Vi vill även minska påverkan från gästens resa till och från våra destinationer, och uppmuntra och förenkla elbilsanvändning. Vid nyproduktion av boenden säkerställer vi att laddningsstationer byggs. Dessutom verkar vi för att utveckla infrastrukturen för elbilar på våra destinationer och på resan till våra destinationer.

Klimatförändringar förväntas få stor påverkan på människors resande och inte minst på turismen. Precis som alla marknader är turism beroende av utbud och efterfrågan där den globala uppvärmningen förändrar klimatförutsättningarna i världens länder, vilket kommer att skapa en gradvis förskjutning av turistresemål.

För att få en bättre förståelse för hur klimatförändringarna kan påverka SkiStar och besöksnäringen i framtiden har vi genomfört klimatscenarioanalyser för samtliga våra destinationer.

Klimatscenarier hjälper oss förstå hur vårt klimat kan se ut i framtiden beroende på ett flertal globala frågor, såsom politik, teknik, ekonomi och samhällsförändringar. Genom att analysera möjliga effekter på verksamheten vid olika klimatscenarier kan såväl omställningsrisker som fysiska risker identifieras. Med hjälp av dem kan den framtida strategin anpassas.

Läs mer om analyserna, och vår rapportering på klimatrisker enligt Task-Force for Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer.

Energi och energieffektivisering

För att förverkliga våra klimatambitioner är effektiv energianvändning en tydlig målsättning. SkiStar strävar efter att effektivisera energianvändningen inom den egna verksamheten. Sedan flera år tillbaka är all inköpt el från förnybara energikällor. 

För de mest energikrävande processerna såsom snöproduktion, drift av fastigheter och liftar arbetar vi med att systematiskt kartlägga och analysera vår elanvändning för att driva processer med så låg användning som möjligt. 

Energianvändning är också något vi tar hänsyn till vid nyinvesteringar och reinvesteringar. Under verksamhetsåret har vi tagit fram en visionär energikarta för 2030, där vi ser att en systemövergripande strategi krävs för att vi ska skapa det bästa resultatet i omställningen.

Arbetet med att införliva energikartan har påbörjats och kommer att pågå löpande framöver. Som första steg har vi under verksamhetsåret satt upp solcellspaneler på fyra fastigheter i Sälen. Vi har även fördjupat vårt samarbete med Jämtkraft och investerat i lokalproducerad vindkraft i Vemdalen.

Vattenanvändning

Den verksamhet som SkiStar driver är vatten­krävande. Vattenfrågan är ur ett hållbarhetsperspektiv av stor vikt och att på ett ansvarsfullt vis hantera tillgångar och resurser är viktigt för oss. 

SkiStars främsta vattenanvändning avser driftrelaterade delen i form av snöproduktion. Vid snöproduktion använder SkiStar naturligt vatten från närbelägna vattendrag och sjöar, så kallat ytvatten. I vissa fall mellanlagras vattnet i dammar i direkt anslutning till skid­anläggningen.

Vid framställning av snö används vatten utan tillsatser, vattnet filtreras från partiklar före användning. Uttag från vattenkälla görs främst under månaderna före vintersäsong­en samt under första delen av vintersäsongen. Under våren, när snön smälter, återgår vattnet uteslutande till naturlig källa. Vattenuttaget från respektive källa regleras via utfärdade vattendomar. 

För SkiStar är fokus på att producera rätt mängd snö på rätt plats och på så kort tid som möjligt. Utöver tekniska framsteg för snökanoner har även andra mätverktyg påverkat vattenanvändningen vid snöproduktion i rätt riktning. Numera finns, på SkiStars samtliga destinationer, pistmaskiner med GPS-system med snödjupmätning för att kunna producera optimal mängd snö på rätt plats. 

Snöproduktion

För att kunna bedriva vår vinterverksamhet och erbjuda skidåkning på destinationerna finns ett återkommande behov av kanonsnö. Det är en mer slitstark och tålig snö som står emot vädrets påverkan bättre än natursnö, men det är en vatten- och energikrävande aktivitet som står för den största delen av det vatten som används inom verksamheten.

SkiStar vill uppnå en så resurssnål snöproduktion som möjligt. Ett led i detta är att producera rätt mängd snö på rätt plats. På samtliga destinationer finns nu pistmaskiner med GPS-utrustning som mäter snödjup, vilket riktar in snöproduktionen till att rätt mängd produceras på de platser där den behövs. 

Under året uppgick vattenförbrukningen till 4,3 miljoner kubikmeter, vilket innebär en minskning med 16 (+13) procent jämfört med 2021/22. Genom ett automatiserat system för snöproduktionen produceras snön när väderförhållandena är som mest optimala. Det gör att större mängder produceras under en kortare period, vilket gjort att energikonsumtionen för att producera snö kunnat minska under de senaste tio åren.

Biologisk mångfald

SkiStar är mån om att ta hand om våra fjäll och den biologiska mångfald som finns i vår närmiljö. SkiStars verksamhet verkar i områden som är Natura2000 klassificerade, vilket ställer högre krav på oss som aktör. Därför har vi som målsättning att implementera hänsynshierarkin i samtliga projekt fram till 2030.

Hänsynshierarkin är en stegvis process som utgör grunden för vårt arbete för ökad biologisk mångfald. Att systematiskt arbeta med biologisk mångfald utifrån hänsynshierarkin
innebär att vi utvärderar om vi kan:

  • I första hand undvika påverkan
  • I andra hand minimera påverkan som inte kan undvikas
    med olika hänsynsåtgärder
  • Som tredje åtgärd restaurera påverkan genom exempelvis
    ekologisk efterbehandling
  • Som fjärde åtgärd kompensera kvarstående påverkan.

Kompensation blir aktuell först efter att all rimlig hänsyn tagits för att undvika och begränsa den negativa påverkan.