Hållbarhetsstyrning

SkiStars hållbarhetsstyrning har utgångspunkt i de väsentliga hållbarhetsområden som identifierats i utförd väsentlighetsanalys. Genom det får SkiStar möjlighet att möta de förväntningar som ställs mot bolaget.

Dessutom ökar härigenom medvetenheten för samtliga intressenter och medarbetare. Det möjliggör även för SkiStar att möta de möjligheter och utmaningar som är kopplade till hållbarhetsaspekterna.

Utöver tillämpning av relevanta lagar och riktlinjer pågår även ett arbete med implementering av FN:s globala hållbarhetsmål i SkiStars målsättningar och strategier.

Globala_malNY.png

Riskhantering

SkiStar, likt alla bolag och affärsverksamheter, är exponerat för olika risker relaterat till verksamheten. I bolagets verksamhet ingår hållbarhet som en parameter som utvärderas utifrån möjligheter och risker i alla affärsbeslut.

Hantering av hållbarhetsrisker är en integrerad del av koncernens riskhanteringsprocess.

Mer information om SkiStars riskhantering »

Intern styrning

Med utgångspunkts i nämnt ovan har en rad olika policyer och styrdokument under året framtagits, reviderats och godkänts. Det möjliggör för SkiStars medarbetare att enkelt finna information om hur samtliga förväntas agera, när och av vilken anledning.

Uppförandekod

SkiStars Uppförandekod har beslutats av SkiStars styrelse under året. Den tydliggör SkiStars riktlinjer och värderingar samt skapar transparens och ligger till grund för hur SkiStars medarbeare ska agera gentemot varandra och omvärlden som dagligen möts i form av bland annat gäst, leverantörer och samarbetspartners.

Den klargör även att SkiStar står bakom FN:s Global Compacts tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption samt ILO:s åtta kärnkonventioner gällande minimistandard för arbetsvillkor.

Policy

Utöver nämnd Uppförandekod arbetar SkiStar efter en rad policyer. Syftet med det är att skapa transparens och tydliggöra hur verksamheten ska drivas långsiktigt och hållbart framåt för att skapa tillväxt och utveckling av bolaget.

SkiStars samtliga medarbetare kommer att genomföra en webbaserad utbildning i syfte att öka kännedom och förståelse för hur SkiStar förväntas agera och bemöta omvärlden. Utbildningen syftar även till att öka förståelsen för hur hållbarhetsaspekter ska beaktas i alla delar av verksamheten och hur de ska vara en naturlig del för varje anställd att ha med i beaktning i alla led och beslut. Bolagets samtliga policyer finns tillgängliga på SkiStars intranät. Revision av samtliga policyer sker årligen.

Leverantörer – Uppförandekod för leverantörer

SkiStar har även en Uppförandekod för leverantörer där SkiStars leverantörers skyldigheter och förväntningar tydliggörs i syfte att säkerställa ansvarsfulla upphandlingar och inköp. Samtliga SkiStars leverantörer förväntas underteckna uppförandekoden och vid eventuella överträdelser kommer åtgärder vidtas.

Uppförandekoden för leverantörer ställer krav på att flera perspektiv ska tas hänsyn till vid upphandling och inköp, såsom tillgänglighet, hållbarhetsaspekterna samt lagstiftning i  respektive land. Tillgängligheten varierar i de olika inköpstyperna där främst liftar, pistmaskiner och skotrar har ett begränsat antal leverantörer.

Mer information om uppförandekod för leverantörer »

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy