Hållbarhetsstyrning

SkiStars hållbarhetsarbete har utgångspunkt i de väsentliga hållbarhetsområden som identifierats i genomförd väsentlighetsanalys. Genom väsentlighetsanalysen får SkiStar möjlighet att möta de förväntningar som ställs på bolaget av dess intressenter samt möjliggör för SkiStar att möta de möjligheter och utmaningar som är kopplade till hållbarhetsaspekterna.

Intern styrning

SkiStar arbetar utifrån en rad olika policyer ­och styrdokument som tydliggör bolagets risker, hantering av risker samt vägen mot bolagets målsättningar. Samtliga policyer revideras årligen och är ett grundläggande verktyg för att varje medarbetare på SkiStar enkelt ska hitta information hur samtliga förväntas agera, när och av vilken anledning.  

Riskhantering

SkiStar är exponerade för olika risker kopplade till verksamheten och affärsmodellen. För att kunna möta och arbeta med de risker som bolaget står inför arbetar SkiStar med riskbedömning och riskhantering på ett systematiskt vis som täcker samtliga affärsområden. Det är SkiStars styrelse som har det övergripande ansvaret för att riskhanteringen säkerställs, samt hanteras effektivt och ändamålsenligt. Utöver detta så utvärderas hållbarhetsrisker särskilt, innefattande områden: miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption. I SkiStars riskhantering hanteras alla risker som är kopplade till bolagets hållbarhetsarbete och bolagets väsentlighetsanalys.

Mer information om SkiStars riskhantering »

Uppförandekod

SkiStars uppförandekod är beslutad av bolagets styrelse. Uppförandekoden tydliggör SkiStars riktlinjer och värderingar samt skapar transparens och ligger till grund för hur SkiStars medarbetare ska agera mot varandra och omvärlden. Den klargör även att SkiStar står bakom FN:s Global Compatcs tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption samt ILO:s åtta kärnkonventioner gällande minimistandard för arbetsvillkor. SkiStars uppförandekod revideras årligen och finns tillgänglig för samtliga medarbetare på SkiStar Hub. 

Policyer

Utöver den övergripande uppförandekoden arbetar SkiStar efter en rad policyer. Syftet med det är att skapa transparens och tydliggöra hur verksamheten ska drivas långsiktigt och hållbart framåt, för att skapa tillväxt och utveckling av bolaget. Årligen genomförs en webbaserad utbildning i syfte att öka kännedom om, och förståelse för, hur SkiStar förväntas agera och bemöta omvärlden. Utbildningen syftar även till att öka förståelsen för hur hållbarhetsaspekter ska uppmärksammas i alla delar av verksamheten och hur de ska vara en naturlig del för varje anställd att ha med i beaktning i alla led och beslut. Bolagets samtliga policyer finns tillgängliga för SkiStars medarbetare via intranätet. Revidering av samtliga policyer sker årligen och ingår tillsammans med uppförandekoden i den årliga utbildningen.

Efterlevnad och rapportering 

SkiStar verkar för full efterlevnad av bolagets policyer. För att alla ska kunna känna trygghet i att bolaget arbetar mot gemensamma mål och för att upptäcka eventuella överträdelser mot policyer har SkiStar inrättat en visselblåsartjänst. Den är utformad för att ge alla anställda möjlighet att anonymt anmäla eventuella misstankar om allvarliga oegentligheter. Visselblåsartjänsten är ett varningssystem som syftar till att minska riskerna och förhoppningsvis i ett tidigt stadium av händelsekedjor. Det är betydelsefullt med en visselblåsartjänst som en del i god företagsstyrning och för att bibehålla det förtroende gäster och allmänheten har. Direktiv samt rutiner för rapportering finns att tillgå för samtliga anställda. Under året har inga fall inkommit som avser överträdelser mot SkiStars policyer.   

Leverantörer – Uppförandekod för leverantörer

Goda samarbeten och säkra upphandlingar av leverantörer är viktigt för att den operationella verksamheten ska fortsätta utvecklas hållbart. SkiStar arbetar med många olika leverantörer inom bolagets olika affärsområden. Både pris och varaktighet i affärsrelation med respektive leverantör varierar följaktligen. SkiStar arbetar med en uppförandekod för leverantörer genom vilken det klargörs vilka förväntningar SkiStar har på dess leverantörer. SkiStars uppförande-kod för leverantörer inkluderar bland annat respekt för mänskliga rättigheter. Den fastslår att grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsvillkor ska vara kända, respekteras och efterlevas av leverantören. Samtliga SkiStars leverantörer och samarbetspartners förväntas godta uppförandekoden. Vid eventuella överträdelser kommer SkiStar vidta åtgärder.

Mer information om uppförandekod för leverantörer »

I syfte att säkerställa säkra upphandlingar arbetar SkiStar utifrån fastställda direktiv för inköp, vilka väger in flera perspektiv vid upphandling och inköp såsom tillgänglighet, pris och kvalitet samt hållbarhetsaspekter.