Hållbarhetsstyrning

SkiStars hållbarhetsarbete har utgångspunkt i de väsentliga hållbarhetsområden som identifierats i genomförd väsentlighetsanalys. Genom väsentlighetsanalysen får SkiStar möjlighet att möta de förväntningar som ställs på bolaget av dess intressenter samt möjliggör för SkiStar att möta de möjligheter och utmaningar som är kopplade till hållbarhetsaspekterna.

Hållbarhetsstyrning

Ansvar för hållbarhetsrelaterade frågor innehas ytterst av
SkiStars styrelse. SkiStars vd är övergripande ansvarig för att utvärdera och hantera hållbarhetsfrågor inklusive klimatrelaterade frågor, vilka är väl integrerade i SkiStar. Inom koncernledningen delegeras ansvaret för att utvärdera och hantera hållbarhets- och klimatrelaterade frågor till kommunikations- och hållbarhetsdirektören.

Det operativa ansvaret för hållbarhet- och klimatrelaterade frågor på koncernnivå leds av hållbarhetschefen, som rapporterar till kommunikations- och hållbarhetsdirektören. Hållbarhetschefen ansvar för att definiera, föreslå och stötta implementering samt rapporterar beslut tagna i samband med hållbarhetsstrategi och satta mål.

SkiStars vd är ordförande för hållbarhetsforum där hållbarhetschefen är sekreterare. Forumet består av representanter från kärnverksamheten som utgörs av vd och koncernchef, kommunikations- och hållbarhetsdirektör, fastighetsutvecklingsdirektör, HR-direktör, strategichef och vd för SkiStar Norge AS. Forumet träffas regelbundet för att diskutera bolagets utveckling, nå uppsatta mål och säkerställa efterlevnad av policyer och riktlinjer.

Planering, styrning och uppföljning av hållbarhetsarbetet följer organisationsstrukturen med en tydlig delegering av ansvar och befogenheter. Det består av policyer, direktiv, rutiner och övergripande mål. Utöver detta styrs vårt arbete av lagar, riktlinjer och regelverk, däribland FN:s globala hållbarhetsmål.

Riskhantering 

SkiStar är exponerade för olika risker kopplade till verksamheten och affärsmodellen. För att kunna möta och arbeta med de risker som bolaget står inför arbetar SkiStar med riskbedömning och riskhantering på ett systematiskt vis som täcker samtliga segment. Det är SkiStars styrelse som har det övergripande ansvaret för att riskhanteringen säkerställs, samt hanteras effektivt och ändamålsenligt. Utöver detta så utvärderas hållbarhetsrisker särskilt, innefattande områden: klimat/miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption. I SkiStars riskhantering hanteras alla risker som är kopplade till bolagets hållbarhetsarbete och bolagets väsentlighetsanalys. 

Mer information om SkiStars riskhantering »

Policyer

Utöver den övergripande uppförandekoden arbetar SkiStar efter en rad olika policyer och styrdokument som tydliggör bolagets risker, hantering av risker samt vägen mot bolagets målsättningar. Syftet med det är att skapa transparens och tydliggöra hur verksamheten ska drivas långsiktigt och hållbart framåt, för att skapa tillväxt och utveckling av bolaget. Samtliga policyer revideras årligen och är ett grundläggande verktyg för att varje medarbetare på SkiStar enkelt ska hitta information hur samtliga förväntas agera, när och av vilken anledning.

Årligen genomförs en webbaserad utbildning i syfte att öka kännedom om, och förståelse för, hur SkiStar förväntas agera och bemöta omvärlden. Utbildning behandlar samtliga policyer och uppförandekoden. Utbildningen syftar även till att öka förståelsen för hur hållbarhetsaspekter ska uppmärksammas i alla delar av verksamheten och hur de ska vara en naturlig del för varje anställd att beakta i alla led och beslut. Bolagets samtliga policyer finns tillgängliga för SkiStars medarbetare via intranätet.

Hållbarhetspolicy 

Vår ambition för att påverka och möta framtidens utmaningar är beskrivet i SkiStars hållbarhetspolicy. SkiStars hållbarhetspolicy uppdaterades under verksamhetsåret för att avspegla SkiStars nya hållbarhetsstrategi, exempelvis för att inkludera målsättningen fram till 2030. Hållbarhetspolicyn styr och följer upp SkiStars klimatarbete och mål. SkiStars hållbarhetschef är ansvarig för upprättandet och implementeringen av hållbarhetpolicyn.

Vattenanvändningen styrs av SkiStars hållbarhetspolicy. SkiStar använder vatten till sin snöproduktion, vattnet hämtas från älvar, åar och vattendammar i närheten av SkiStars fjälldestinationer. SkiStar följer upprättade vattendomar. Samtliga SkiStar-medarbetare utbildas kontinuerligt för att förstå hur deras roll i verksamheten påverkar SkiStars hållbarhetsarbete och hur respektive medarbetare är en nyckel i att uppfylla verksamhetens hållbarhetspolicy och uppnå verksamhetens hållbarhetsmål. Varje medarbetare förväntas även aktivt söka och ta till sig information.

Medarbetare

Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Den påverkan som gäller våra egna arbetare sker inom organisationen. Vår största påverkan utifrån risken för allvarliga olycksfall sker i våra affärsområden; Drift av fjällanläggningar och Fastighetsutveckling och exploatering. Inom vårt affärsområde Drift av fjällanläggningar har vi ett systematiskt arbete där vi aktivt arbetar för att säkerställa säkerheten för våra medarbetare och gäster. Inom affärsområdet Fastighetsutveckling och exploatering, risken för allvarliga olycksfall finns dock utanför organisationen, bland de personer som utför arbete för vår räkning i förvaltningen av våra fastigheter och på byggarbetsplatserna i vår projektverksamhet. Vi är dock medvetna om att vi som beställare av dessa tjänster har en möjlighet att påverka dessa personers arbetsmiljö.

SkiStars arbetsmiljöarbete utgår ifrån Arbetsmiljölagen och finns beskrivet i ett antal styrande dokument, såsom vår arbetsmiljöpolicy. SkiStar AB:s styrelse har det övergripande ansvaret för att SkiStar-koncernens arbetsmiljöarbete sker i enlighet med policyn. Vd ska, med stöd av koncernledningen, tillse att det finns en ändamålsenlig organisation, delegerade arbetsuppgifter samt tillräckliga resurser för arbetsmiljöarbetet i enlighet med policyn. Mer detaljerade instruktioner som beskriver vårt systematiska arbetsmiljöarbete finns i arbetsmiljöhandboken, som fungera som stöd i det dagliga arbetet. Medarbetarna kommer till tals genommedarbetarundersökningar, medarbetardialoger, arbetsmiljömöten och skyddsombud. Alla medarbetare på SkiStar omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

SkiStar utbildar chefer och arbetsledare med rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö samt att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt.

Mångfald 

SkiStar är engagerat i att skapa en företagskultur som värdesätter jämlikhet, mångfald och inkludering på alla nivåer och ger alla anställda lika möjligheter. Mångfaldspolicyn gäller för alla medarbetare i koncernen, oavsett anställningsform. Det är även en naturlig del i bolagets ledarskapsprogram och introduktioner för medarbetare. Medarbetarundersökningar genomförs årligen där frågor om arbetsmiljö och mångfald ställs. Resultatet är ett mått på hur väl SkiStar lyckats inom detta område men är också enkälla för fortsatta förbättringar.

Mänskliga rättigheter

Att respektera mänskliga rättigheter är en del av SkiStars uppförandekod och uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners. SkiStar tydliggör sitt ställningstagande i policyn som årligen revideras och godkänns av SkiStars styrelse.

För SkiStar är människors lika värde en självklarhet. Oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder ska vi möta och behandla våra medmänniskor lika. SkiStar respekterar och stödjer internationellt deklarerade mänskliga rättigheter samt arbetsrättslig lagstiftning.

Risk för brott mot mänskliga rättigheter bedöms främst återfinnas i leverantörsledet. SkiStars uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners täcker in förväntan på leverantörerna avseende tvångsarbete och osunda arbetsvillkor. Brott mot mänskliga rättigheter rapporteras och hanteras i linje med rådande lagstiftning.

Leverantörer – Uppförandekod för leverantörer

Goda samarbeten och säkra upphandlingar av leverantörer är viktigt för att den operationella verksamheten ska fortsätta utvecklas hållbart. SkiStar arbetar med många olika leverantörer inom bolagets olika affärsområden. Majoriteten av SkiStars leverantörer kommer från Skandinavien och Europa. SkiStars huvudsakliga leverantörer finns inom affärsområdena Drift av fjällanläggningar och Fastighetsutveckling och exploatering. Både pris och varaktighet i affärsrelationen med respektive leverantör varierar följaktligen. SkiStar arbetar med en uppförandekod för leverantörer genom vilken det klargörs vilka förväntningar SkiStar har på dess leverantörer. SkiStars uppförandekod för leverantörer inkluderar bland annat respekt för mänskliga rättigheter. Den fastslår att grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsvillkor ska vara kända, respekteras och efterlevas av leverantören. Samtliga av SkiStars leverantörer och samarbetspartners förväntas godta uppförandekoden. Vid eventuella överträdelser kommer SkiStar vidta åtgärder. I syfte att säkerställa säkra upphandlingar arbetar SkiStar utifrån fastställda direktiv för inköp, vilka väger in flera perspektiv vid upphandling och inköp såsom tillgänglighet, pris och kvalitet samt hållbarhetsaspekter. SkiStars uppförandekod för leverantörer finns tillgänglig på SkiStars webbplats, skistar.com/sv/ corporate.

Uppförandekod

SkiStars uppförandekod är beslutad av bolagets styrelse. Uppförandekoden tydliggör SkiStars riktlinjer och värderingar samt skapar transparens och ligger till grund för hur SkiStars medarbetare ska agera mot varandra och omvärlden. Den klargör även att SkiStar står bakom FN:s Global Compatcs tio principer avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption samt ILO:s åtta kärnkonventioner gällande minimistandard för arbetsvillkor. SkiStars uppförandekod revideras årligen och finns tillgänglig för samtliga medarbetare på SkiStar Hub. 

Visselblåsartjänst

Vid misstanke om korruption, brott mot våra policyer eller andra oegentligheter har SkiStar en anonym visselblåsartjänst. Tjänsten är tillgänglig för alla medarbetare och fall anmäls anonymt. Under räkenskapsåret 2020/21 rapporterades och utreddes ett fall av misstänkt överträdelse av SkiStars uppförandekod, vilket avsåg potentiell intressekonflikt. Någon överträdelse av koden kunde inte konstateras. Vid årets utgång fanns ingen pågående utredning.

Efterlevnad 

SkiStar verkar för full efterlevnad av bolagets policyer. För att alla ska kunna känna trygghet i att bolaget arbetar mot gemensamma mål och för att upptäcka eventuella överträdelser mot policyer har SkiStar inrättat en visselblåsartjänst. Den är utformad för att ge alla anställda möjlighet att anonymt anmäla eventuella misstankar om allvarliga oegentligheter. Visselblåsartjänsten är ett varningssystem som syftar till att minska riskerna och förhoppningsvis i ett tidigt stadium av händelsekedjor. Det är betydelsefullt med en visselblåsartjänst som en del i god företagsstyrning och för att bibehålla det förtroende gäster och allmänheten har. Direktiv samt rutiner för rapportering finns att tillgå för samtliga anställda.