Målsättningar för hållbar utveckling

För att vidareutveckla SkiStars hållbarhetsarbete och möjliggöra hållbar utveckling av bolaget krävs långsiktighet och hårt arbete.

2018/19 arbetades det fram långsiktiga målsättningar för verksamheten. Målsättningarna täcker samtliga hållbarhetsaspekter som berör verksamheten. Till varje mål finns en framtagen handlingsplan med aktiviteter och åtgärder. Målsättningarna har kopplats till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling för att säkerställa att SkiStars mål skapar långsiktigt värde både i regionerna där SkiStar är verksamt och ur ett globalt perspektiv. 

SkiStars verksamhet drabbades av nedstängning av verksamheterna, först i Norge och Österrike och sedan i Sverige då Folkhälsomyndigheten gav SkiStar rådet att stänga med tanke på det lokalt ökade tryck som fanns på sjukvården vid den tidpunkten. Detta påverkade resultatet av SkiStars hållbarhetsmål och flera av projekten sköts på framtiden.

Hållbarhetsmål och uppföljning SkiStar årsredovining 2019/20

Målsättningar


Område: Utbildning/vidareutbildning

Mål: SkiStar ska utbilda samtliga medarbetare inom relevanta hållbarhetsområden.
Utfall 19/20: Under verksamhetsåret har alla nya anställda; säsongsmedarbetare och tillsvidareanställda, fått ta del av  SkiStars webbaserade hållbarhetsutbildning.
FN:s globala mål: 4–7
Status: ●

Mål: SkiStar ska erbjuda medarbetarna utvecklings- och utbildningsmöjligheter.
Utfall 19/20: För att säkerställa att medarbetarna upprätthåller och utvecklar sin kompetens samt för att säkra framtida kompetensbehov lägger koncernen stor vikt vid utbildning. I genomsnitt har en tillsvidareanställd medarbetare 10 utbildningstimmar per verksamhetsår och en visstidsanställd medarbetare 25 utbildningstimmar per år.
FN:s globala mål: 8–6
Status: ●

 

Område: Vattenförbrukning
Mål: SkiStar ska sträva efter att förbättra den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag, dels genom ansvarsfulla vattenuttag, dels genom att delta i projekt som stärker den biologiska mångfalden.
Utfall 19/20: Under verksamhetsåret har SkiStar Vemdalen tillsammans med lokal fiskevårdsförening och markägare färdigställt ett flertal förbättringar av Varggransstjärnen. Som följd har sommarfisket på Varggranstjärnen förbättrats samt att det finns mer vatten för att göra snö i pisterna på Vemdalsskalet vintertid.
FN:s globala mål: 6–4, 6–6
Status: 

 

Område: Utsläpp
Mål: År 2030 ska SkiStar inte ha några utsläpp av växthusgaser från egna fordon eller från energiförbrukning. 
Utfall 19/20: Under verksamhetsåret uppgick SkiStars koldioxidutsläpp till 3 419 ton, vilket utgör en minskning med 18% jämfört med 2018/19.  
FN:s globala mål: 13–1, 13–2
Status: 

 

Område: Energi
Mål: SkiStar ska under verksamhetsåret 2019/20 välja certifieringsmodell för nybyggnation av bostäder i SkiStar-regi, vilken ska implementeras verksamhetsåret 2020/21. 
Utfall 19/20: Under verksamhetsåret beslutades att samtliga nybyggnationer av bostäder i SkiStar-regi ska certifieras enligt standarden ”miljöbyggnad silver”.  
FN:s globala mål: 12–3
Status: 

 

Område: Biologisk mångfald
Mål: 
SkiStar ska delta i projekt för att främja den biologiska mångfalden på samtliga destinationer. 
Utfall 19/20: På grund av coronapandemin sköts planerade projektet på framtiden.
FN:s globala mål: 15–4, 15–5
Status: 

 

Område: Cirkulär resursanvändning 
Mål: SkiStar ska erbjuda gästerna källsortering på samtliga destinationer år 2025.
Utfall 19/20: Under verksamhetsåret har löpande dialoger pågått med relevanta parter för att säkerställa källsortering på samtliga av SkiStars destinationer. På grund av coronapandemin sköts planerade projektet på framtiden.
FN:s globala mål: 12–5
Status: 

Mål: SkiStar ska arbeta för ökad andel uthyrning av redan tillgängliga bäddar på SkiStars destinationer. 
Utfall 19/20: På grund av coronapandemin stängde SkiStar skidanläggningarna tidigare under vintersäsongen, vilket resulterade i färre uthyrda bäddar jämfört mot 2018/19. Däremot ökade andelen skiduthyrningar, vilket SkiStar ser som en positiv trend av en cirkulär resursanvändning.  
FN:s globala mål: 12–5
Status: 

 

Område: Hälsa och säkerhet 
Mål: SkiStars arbetsplatser ska vara fria från alkohol och droger. 
Utfall 19/20: SkiStar arbetar för en hälsosam och säker arbetsmiljö, därför är ett av våra grundläggande krav en drog- och alkoholfri arbetsplats. Under verksamhetsåret utfördes över 1 000 alkoholtester och 270 drogtester.*
FN:s globala mål: 3–5
Status: 

 

Mål: SkiStars arbetsplatser ska vara fria från olyckor.
Utfall 19/20: SkiStar har en strukturerad arbetsprocess, där det finns arbetsmiljögrupper och krishanteringsorganisation på varje destination för att förebygga olyckor och tillbud. Under verksamhetsåret inträffade 105 tillbud bland SkiStars medarbetare. Inga av de inträffade tillbuden klassificerades som allvarlig.
FN:s globala mål: 8–6
Status: 

 

Område: Mångfald 
Mål: SkiStar ska öka mångfalden såvitt avser företagets ledande befattningshavare. 
Utfall 19/20: Under verksamhetsåret ökade mångfalden bland ledande befattningshavare på SkiStar med 6% jämfört med 2018/19.
FN:s globala mål: 5–5
Status: 

Mål: 80% av SkiStars medarbetare ska vilja rekommendera SkiStar arbetsgivare. 
Utfall 19/20: Den sammanslagna medarbetarundersökningen för 2019/20 visar att 79,6% av SkiStars medarbetare skulle rekommendera SkiStar som arbetsgivare.   
FN:s globala mål: 8–6
Status: 

Mål: SkiStar ska bibehålla andelen återkommande unga medarbetare bland SkiStars säsongsanställda om två tredjedelar.
Utfall 19/20: Under verksamhetsåret hade SkiStar 69% återkommande säsonganställda. 
FN:s globala mål: 8–6
Status: 

 

Område: Indirekt ekonomisk påverkan
Mål: SkiStar ska vara en drivande aktör för hållbar turism på bolagets destinationer med tillväxt i besöksantal. 
Utfall 19/20: Den förväntade tillväxten bland turism och besöksnäringen under vintersäsongen stannande upp på grund av coronapandemin. En positiv utveckling av antalet gästnätter noterades under sommarsäsongen, där Jämtlands län hade störst tillväxt**, vilket inkluderar SkiStars destinationer Åre och Vemdalen.
FN:s globala mål: 8–1, 8–9
Status: 

Mål: SkiStar ska verka för att fler barn och ungdomar kommer i rörelse oavsett förutsättningar. 
Utfall 19/20: SkiStar strävar efter att ständigt inspirera till rörelseglädje. Några exempel på SkiStars bidrag till att öka rörelse bland barn och ungdomar under vintersäsongen 2019/20:  

  • 2 826 barn och ungdomar under 15 år boende vid SkiStars destinationer erhöll gratis Skipass.
  • Över 35 000 barn gick i Valles Skidskola.
  • SkiStar startade ett samarbete med Rädda Barnen och Generation Pep i initiativet Digifritids för att få barn och ungdomar att röra på sig mer och äta bra mat. 

FN:s globala mål: 3–D
Status: 

 

*Drog- och alkoholtesterna utförs enbart på SkiStars svenska destinationer.

** Statistik från Tillväxtverket - jmf mot samma period 2019.

● Klar  ◖Påbörjad  ○ Ej startad