Målsättningar för hållbar utveckling

Under verksamhetsåret har SkiStar utvecklat en ny hållbarhetsstrategi samt hållbarhetsmål. Målen som utvecklades under verksamhetsåren 2018/19 och 2019/20 har legat till grund till den nya hållbarhetsstrategin. Mål som inte uppnåddes har integrerats i nya strategin och målsättningar.

Aktivering & Rekreation

Mål: SkiStar ska vara det primära valet för gäster som prioriterar en aktiv semester 

Nyckeltal: 

• 7 miljoner skiddagar och aktivitetstillfällen, varav:
• 6,4 miljoner skiddagar
• 600 tusen aktivitetstillfällen
• Vara en bidragande aktör till ökad andel nya fjällgäster

Ekosystem & Påverkan

Mål: SkiStar ska minska sin klimatpåverkan med minst 50 procent och ha en cirkulär ansats, samtidigt som vi skapar finansiell tillväxt

Nyckeltal:

• Netto noll i klimatavtryck från vår drift.
• Halvera klimatpåverkan från gästernas och medarbetarnas resor till destination
• <2–3 procent årlig energieffektivisering inom SkiStars fastigheter
• Ökad andel egenproducerad energi
• Främja biologisk mångfald genom att inkludera hänsynshierarkin genom alla projekt.

Dialog & Samspel

Mål: SkiStar ska bidra till en hållbar utveckling tillsammans med våra intressenter genom hela värdekedjan

Nyckeltal: 

• Ökad andel gästnätter
• 100 procent av alla leverantörer godkänner SkiStars uppförandekod
• 0 arbetsplatsolyckor
• Sträva efter 40/60 jämn fördelning avseende jämlikhet, mångfald och inkludering i bolagets yrkesgrupper
• Minst 40 procent kvinnliga chefer i ledande befattning