Vi ansvarar endast för ursprungliga fel, vilket exempelvis inte innefattar fel orsakade av normalt slitage. Du ska reklamera felet till oss inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 3 år från det att du tagit emot varan. Efter 3 år förlorar du rätt att åberopa fel. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget val, antingen avhjälpa felet, tillhandahålla en felfri vara eller kreditera dig med ett belopp som motsvarar värdet av den skadade eller förlorade varan. 

Om avhjälpande eller prisavdrag inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter det att du har reklamerat felet får du häva köpet. Vid hävning har du rätt att återfå vad du har erlagt till oss i anledning av köpet mot återlämnande av varan.

Vid reklamation ber vi dig kontakta vår kundservice.