1. Tillämpning och definitioner

Dessa allmänna köpvillkor är tillämpliga när du som kund (”kunden” eller ”du”) beställer och köper en vara (”vara” eller ”varor”) med leverans inom Sverige från SkiStar AB (publ), organisationsnummer 556093-6949 (”SkiStar”) och därigenom ingår avtal om köp med SkiStar. Utöver vad som framgår av tvingande lagstiftning ska dessa allmänna köpevillkor (“villkoren”) uttömmande reglera vad som gäller vid kundens köp av varor.

Kunden måste alltid acceptera villkoren för att kunna beställa varor. Personer som inte fyllt 18 år har inte rätt att beställa varor från SkiStar utan målsmans godkännande. 

2. Beställning och ingående av avtal om köp

Kunden kan beställa varor via SkiStars webbsida på www.skistarshop.com (”webbsidan”). Avtal om köp anses ha ingåtts när kundens beställning har bekräftats av SkiStar via e-post till den e-postadress som kunden har angivit vid beställningen eller genom tidigare registrering hos SkiStar. Genom beställning av en vara anses kunden acceptera dessa villkor.

Kunden är skyldig att ange korrekta och fullständiga person- och kontaktuppgifter i samband med beställning av varor eller, om kunden är en återkommande SkiStarkund, tillse att tidigare angivna uppgifter är korrekta och fullständiga.

3. Priser och avgifter

Priset för olika varor samt tillkommande avgifter anges i SEK inklusive mervärdesskatt (moms) och specificeras i anslutning till de olika varorna på webbsidan. Det kan förekomma särskilda avgifter för fakturaupplägg, förädling av varor (t.ex. montering av bindning på skidor) och för varor som beställts men inte hämtas ut av kunden. 

Mer information om dessa avgifter anges här.

4. Information

Det kan förekomma fel i den information som ges avseende lagerstatus och/eller priser för olika varor. Om en vara är slutsåld, har utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig har SkiStar rätt att häva ett ingånget köpeavtal med kunden.

Båda parter har rätt att häva avtalet om det pris som angivits vid tidpunkten för ingåendet av köpeavtalet varit felaktigt förutsatt att sådan hävning sker inom fem (5) arbetsdagar från det att felaktigheten har blivit känd för den aktuella parten.

SkiStar garanterar inte att de bilder eller den produktinformation som ges om olika varor på webbsidan eller på andra ställen exakt återger den aktuella varans utseende och/eller beskaffenhet.

5. Leverans

När en vara har beställts kan kunden antingen avhämta varan eller beställa transport av varan från SkiStar enligt följande:

Mindre paket:
Varorna skickas till det utlämningsställe som ligger närmast den postadress som kunden angivit som leveransadress. När paketet finns att hämta på utlämningsstället skickas ett sms med information om försändelse-id till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID-handling uppvisas.

Hemleverans:
Varorna skickas direkt hem till kunden. Avisering vid hemleverans sker per telefon. Med hemleverans avses vanligen leverans till adressens första port eller tomtgräns (dvs. inte leverans in en lägenhet eller i ett hus).

Priser för olika leveransalternativ anges här.

Vid leverans av mindre paket eller vid hemleverans är den normala leveranstiden 1-4 arbetsdagar från det att SkiStar har bekräftat kundens beställning via e-post. Om varan behöver monteras eller på annat sätt förändras eller bearbetas är leveranstiden mellan 5-10 arbetsdagar.

Ovan angivna leveranstider kan variera och SkiStar lämnar inga garantier gällande dessa. Vid försenad/utebliven leverans ska kunden kontakta SkiStars kundservice. 

6. Externa transportbolag

SkiStar anlitar externa transportbolag för att leverera varorna. Kunden ingår dock avtal direkt med SkiStar och erlägger även betalning till SkiStar. De externa transportbolagen kan komma att kontakta kunden för att avtala specifikt leveransdatum, inhämta information om leveransförutsättningar m.m.

7. Transportskador

SkiStar ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under transport till kunden dock med de begränsningar som följer av dessa villkor.

Risken för varan går över på kunden så snart kunden kvitterat ut varan från det externa transportbolaget eller från tredje parts utlämningsställe. Om kunden kommit överens med det externa transportbolaget att varan ska avlämnas vid en avlämningsadress utan personligt mottagande övergår risken för varan på kunden när varan avlämnats.

Kunden ska omedelbart i samband med hämtning eller mottagande av varan, noggrant undersöka varan för att säkerställa att den inte är skadad. Eventuella skador eller brister ska anmälas och noteras på transportsedeln som det externa transportbolaget/utlämningsstället har. Därefter ska kunden kontakta SkiStars kundservice. Kunden ska behålla varans emballage och förpackning vid en transportskada.

8. Betalning

Kunden kan använda följande betalningsmetoder vid betalning för varorna: (I) kortbetalning via VISA, MasterCard, Maestro och Eurocard, (II) Klarna faktura eller Klarna delbetalning och (III) direktbetalning via bank.

Inga avgifter tillkommer för kortbetalning eller Klarna fakturabetalning. För att handla mot faktura måste kunden vara över 18 år. Kunden får inte ha några betalningsanmärkningar och/eller tidigare obetalda krav från Klarna.

Om en kortbetalning godkänns kommer beloppet att reserveras omgående och kunden får en orderbekräftelse skickad till angiven e-postadress. Beloppet dras från kundens konto när SkiStar skickar varan.

Vid eventuell retur återbetalas pengarna till samma kort som betalningen genomfördes med. Om en kortbetalning inte godkänns kommer beställningen att annulleras. Har kunden frågor angående detta ska denne kontakta sin bank eller kortleverantör.

9. Outlösta paket/försändelser

Varor som inte hämtats ut från externa utlämningsställen inom sju (14) dagar från första aviseringen till kunden återsänds till SkiStar

Om varan skickas tillbaka efter ovan angiven tidsfrist debiteras kunden en avgift på 299 SEK för kostnader hänförliga till SkiStars administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

10. Felansvar och reklamation

SkiStar ansvarar endast för ursprungliga fel. SkiStar ansvarar exempelvis inte för fel orsakade av normalt slitage. Kunden ska reklamera felet till SkiStar inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre (3) år från det att kunden tagit emot varan. Efter tre år förlorar kunden rätt att åberopa fel. SkiStar förbehåller sig rätten att, efter eget val, antingen avhjälpa felet, tillhandahålla en felfri vara eller kreditera kunden med ett belopp som motsvarar värdet av den skadade eller förlorade varan. 

Kunden kan inte göra några andra påföljder gällande mot SkiStar. Om avhjälpande eller prisavdrag inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter det att kunden har reklamerat felet får kunden häva köpet. Vid hävning har kunden rätt att återfå vad denne har erlagt till SkiStar i anledning av köpet mot återlämnande av varan. Vid reklamation ska kunden kontakta kundservice. 

11. Ångerrätt, returer och byten 

Konsumenter har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. För att kunden ska känna sig helt trygg med köpet erbjuder SkiStar trettio (30) dagars ångerrätt, d.v.s. en rätt att, utan angivande av skäl, inom trettio (30) dagar från det att kunden tagit emot varan eller en väsentlig del av den, returnera varan.

För möjlighet till full återbetalning krävs att varan är oanvänd, skickas tillbaka i oskadad originalförpackning samt har kvar samtliga etiketter och medföljande manualer. Kunden är skyldig att ersätta SkiStar i de fall en värdeminskning måste göras på varan på grund av att kunden har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Vid sådan värdeminskning har SkiStar rätt att dra av beloppet vid återbetalning till kunden. 

Vid köp av hygienartiklar, underkläder och badkläder, får förseglingen inte vara bruten. Ångerrätten gäller inte varor som tillverkats eller ändrats i enlighet med kundens särskilda önskemål, exempelvis montering av skidor. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från det att SkiStar mottagit returen. Återbetalning sker på samma sätt som betalningen togs emot, i den mån detta är möjligt. 

Vid retur och byte står kunden ansvarig för varan under återtransporten, till dess att SkiStar mottagit varan. Kunden är skyldig att paketera och hantera varan på ett sätt som gör att den inte kan skadas under transporten. 

För att möjliggöra en eventuell retur eller ett byte ska kunden kunna visa att köpet skett hos SkiStar. Kunden bör därför spara orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på köpet.

Om kunden vill utöva ångerrätten ska denne följa de anvisningar som medföljer i paketet vid beställning. Mer information om tillvägagångssätt kring returer och byten finns här. Kunden ska ha följt och genomfört dessa anvisningar innan ångerfristen gått ut för att anses ha utövat sin ångerrätt i tid.

Väljer du att inte använda vårt returformulär räcker det att du informerar oss om ditt beslut att ångra din beställning, innan ångerperioden är till ända, genom att skicka ett klart och tydligt meddelande till oss om ditt beslut att nyttja ångerrätten. Du ska ange ditt namn, din adress samt kundnummer eller personnummer. Kontakta Kundservice om du har några frågor eller om du vill utnyttja ångerrätten.

Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, se Ångerblankett >>

Vid returer debiteras en fraktkostnad om 49 SEK genom att SkiStar minskar återbetalningsbeloppet. SkiStar bekostar ett byte per försändelse under förutsättning att SkiStars returfraktsedel används. Används inte SkiStars returfraktsedel har SkiStar i efterhand ingen möjlighet att ersätta returfraktkostnaden.

För information eller hjälp vid retur som inte omfattas av retursedel och fri frakt, kontakta SkiStars kundservice.

12. Force Majeure och ansvarsbegränsning 

Om SkiStar förhindras fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av omständighet som SkiStar inte kunnat råda över, såsom krig, arbetskonflikt, lockout, brand, översvämning, knapphet på transporter eller energi, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, ska SkiStar vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att SkiStar inom skälig tid informerar kunden om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Om sådan försening överstiger två månader har både kunden och SkiStar rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Utöver vad som stadgats i dessa villkor och vad som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning har SkiStar inget ansvar gentemot kunden för fel, förseningar eller skador. SkiStar är endast ansvariga för sådan skada som kunden inte kunnat begränsa eller undvika. Vidare ansvarar SkiStar aldrig för förlust i näringsverksamhet.

13. Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara exempelvis bokningsnummer och IP-nummer om de kan kopplas till fysiska personer.

HÄR KAN DU LÄSA VÅR INTEGRITETSPOLICY I SIN HELHET »

Exempel på sådana uppgifter:

▪ Identitetsuppgifter, tex namn, personnummer, adress

▪ Kontaktuppgifter, tex adress och e-postadress

▪ Bokningsuppgifter, tex bokningsnummer, reslängd, destination och vilka produkter du beställt

▪ Information om dina köp, inklusive vad du köpt, när och var du köpte det, hur du betalade samt kredit- eller annan betalningsinformation

▪ Fotografi av dig, vilket endast tas i samband med att du köper ett säsongkort med anledning att säkerställa att SkiPasset inte missbrukas. Du kan även välja att lägga upp en profilbild på Min Sida om du skulle vilja

▪ Hälsouppgifter, tex längd, vikt och skostorlek för att kunna anpassa tex skidhyran

▪ På SkiStarshop.com samlar vi in uppgifter om pjäxmått, vikt och åknivå för att kunna passa ut och montera utrustning korrekt vid köp av t.ex. skidor, snowboard eller pjäxor

▪ Åkstatistik, om du väljer att registrera ditt SkiPass på Min Sida

Vi samlar in personuppgifter när du kontaktar oss i syfte att hantera kundförhållandet mellan oss. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. 

När du ringer till vår kundservice spelar vi in ditt samtal och sparar inspelningen i 31 dagar, efter detta är samtalet anonymiserat och går således inte att identifiera. Syftet med samtalsinspelningen är kunna hjälpa till och svara på frågor i samband med din bokning. Vi kan också komma att använda samtalen i internt utbildnings- och utvecklingsarbete.

Uppgifter som samlas in via Mina Sidor

Om du registrerar en användaridentitet på skistar.com (Mina Sidor) samlar vi in din e-postadress för att skapa inloggningen. På Min Sida kan du sedan administrera dina uppgifter. 

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Om du väljer att lämna det samlar vi också in uppgifter om ditt postnummer och hemvistland.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser, våra appar eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, t.ex. ditt IP-nummer om det kan kopplas till fysiska personer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du är inloggad på Mina Sidor eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med de andra uppgifter vi har samlat in om dig. Mer information om vilken typ av uppgifter som samlas in i samband med användning av våra digitala tjänster kan du läsa i vår cookiepolicy. Du kan även välja att lägga upp en profilbild på Min Sida.

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra gäster i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga individers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. När du lämnar personuppgifter om andra gäster måste du vara säker på att dessa gäster samtycker till det och att du har tillåtelse att lämna uppgifterna. Om lämpligt bör du även försäkra dig om att dessa förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss. 

SkiStars rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

SkiStar behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av flera rättsliga grunder, såsom fullgörande av avtalet, baserat på en intresseavvägning eller specifikt samtycke från dig, eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå vara nödvändig att spara för andra ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis en bokning.

Administration av din resa

För att kunna leverera de tjänster och produkter du har beställt av oss (dvs. fullgöra avtalet) använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används för att ställa ut bokningsbekräftelse och andra resedokument, för att göra boendebokning och genomföra betalningen av de produkter du har beställt. Beroende på vad du har beställt, som t.ex. skidhyra, SkiPass, tågbiljetter eller liknande används uppgifterna på motsvarande sätt för att leverera dessa produkter.

Administration av din bokning inkluderar också användning av dina uppgifter till bokföring, avräkning och revision, kredit eller andra verifieringar av betalkort och tullkontroll (dvs. fullgöra rättsliga förpliktelser).

För att kunna tillhandahålla dig kundservice

Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig och din bokning. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Detta gör vi för att kunna fullgöra avtalet med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att ge dig god service. Vi kan också komma att använda de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information

När du genomfört en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om din kommande vistelse och erbjudanden kopplade till produkten (dvs. för att fullgöra avtalet och med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster).

Marknadsföring och personifiering

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Uppgifter så som information kring dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar kan användas av SkiStar för att kontakta dig per post, e-post eller telefon i marknadsföringssammanhang. På så sätt kan vi skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant för dig. Vi kan också skicka information om samarbetspartners produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig.

Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom inställningar på Min Sida.

Utveckling av tjänster och service

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner.

I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser. Det kan dock förekomma att vi använder även personuppgifter som vi har samlat in om det är relevant. Detta gör vi för att fullgöra vårt avtal med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att förbättra våra tjänster och vår service.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet. Om uppgifter behövs efter denna period för analytiska, historiska eller andra legitima kommersiella syften kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter.

De personuppgifter vi samlar in vid en bokning sparas i vår kunddatabas i fem år. Om du inom fem år från hemkomsten av denna resa gör en ny bokning kommer uppgifter om tidigare bokningar/produkter att sparas ytterligare fem år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre bokningserbjudande och bättre service. Personuppgifterna sparas också för att vi ska kunna uppfylla de lagkrav avseende tillsyn som finns för paketresor och för att det ska finnas dokumentation kring bokningen vid en eventuell reklamation. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i tio år för att vi ska ha möjlighet att försvara oss mot rättsliga anspråk.

Om du har registrerat dig från att motta vårt nyhetsbrev kommer vi att spara det uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller meddelar oss att du inte längre vill motta detta. Du kan när som helst dig från utskicka av nyhetsbrevet via Min Sida.

Uppgifterna från Min Sida kommer att sparas så länge du har en aktiv profil där.

För det fall ditt telefonsamtal till oss spelats in kommer vi att spara detta telefonsamtal i 30 dagar.

Enligt lag är vi skyldiga att bokföra och bevara vissa uppgifter som utgör räkenskapsinformation. Vi måste därför lagra dessa uppgifter i cirka sju år.

Utlämning av personuppgifter

För att kunna fullgöra den bokning du gjort hos oss, kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartners. Vi delar enbart personuppgifter med dessa i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla deras tjänster till dig och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till SkiStar, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Avtalspartners och IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Webbanalysföretag

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Agenter och digitala partners till SkiStar

När du bokar en resa med SkiStar via en resebyrå eller en webbplats (digital partner) som vi samarbetar med för marknadsföring av våra resor kan det förekomma att du själv lämnar personuppgifter till resebyrån eller webbplatsen. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

När du bokar genom en agent lämnar du själv dina personuppgifter till agenten och samtycker till att agenten behandlar dessa i sin verksamhet. Agenten kan därför identifiera dig t.ex. med hjälp av ditt bokningsnummer. Vi ansvarar inte för agentens hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till resebyrån.

Boendeförmedlare

Boendeförmedlare får tillgång till de personuppgifter som behövs för att en bokning ska kunna genomföras. Det är i förekommande fall uppgifter om namn och ålder för alla resenärer på bokningen och telefonnummer till beställaren.

Leverantörer av reserelaterade tjänster

För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Inom SkiStar

Vår Integritetspolicy gäller för alla koncern-och dotterbolag inom SkiStar. Vilket betyder att SkiStar AB har samma tillgång till personuppgifter som den specifika destination eller avdelning du lokalt varit i kontakt med. Dock med den begränsning att den enskilde medarbetaren endast kan se sådan information som är relevant för att utföra dennes arbetsuppgifter.

Övriga

Om du bokar andra reserelaterade tjänster via oss, t.ex. skidskola eller andra aktiviteter, kan i förekommande fall de personuppgifter som behövs för att leverera den beställda tjänsten lämnas över till den som ska utföra tjänsten. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn och personnummer för alla personer på bokningen, och kontaktuppgifter för bokaren.

Utlämning till tredje land

Eftersom vi arrangerar resor i Sverige, Norge och Österrike finns en del av våra samarbetspartners (t.ex. boende och skidskolor) inom EU/EES-området. Det betyder att personuppgifter kan komma att överföras till samarbetspartners i dessa länder för samma ändamål som beskrivs ovan.

Dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att anonymisera de personuppgifter vi har om dig, och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket, t.ex. gällande profilering. Detta gör du enkelt genom inställning på Min Sida. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Utöver att du online har tillgång till de personuppgifter som är relaterade till Min Sida eller din bokning, har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

14. Cookies

På skistar.com samt skistarshop.com använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. Det kan förekomma att vissa personuppgifter hanteras av cookies på skistar.com. För denna hantering gäller förutom denna integritetspolicy också vår cookiepolicy.

15. Omdömen

Kunden har möjlighet att lämna omdömen om olika varor på webbsidan. I de fall kunden lämnar sådant omdöme upplåter kunden en rätt till SkiStar att publicera det på webbsidan och i andra kanaler och medier tillsammans med kundens namn och övriga personuppgifter som kunden har tillhandahållit SkiStar. SkiStar förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort kundens omdömen.

16. Övrigt

Dessa villkor och alla avtal som ingås mellan kunden och SkiStar ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister i anledning härav ska slutligt avgöras genom allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

För frågor kring innebörden av dessa villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med SkiStars kundservice. 

Kontaktuppgifter till kundservice finner du här.

Om kunden vill utöva ångerrätten ska denne följa de anvisningar som medföljer i paketet vid beställning. Mer information om tillvägagångssätt kring returer och byten finns