Medlemsvillkor

Villkor för dig som är medlem i My SkiStar.

1. Tillämpning och definitioner
Dessa medlemsvillkor anger de villkor som gäller mellan dig som användare/medlem (”medlemmen” eller ”du”) och SkiStar AB (publ), organisationsnummer 556093-6949 (”SkiStar”) som tjänsteleverantör avseende kundklubben MySkiStar och bonussystemet MySkiStar Points. Utöver vad som kan gälla enligt tvingande lagstiftning ska dessa medlemsvillkor (“villkoren”) uttömmande reglera vad som gäller för medlemskap i MySkiStar och bonussystemet MySkiStar Points.

Genom att registrera sig som medlem i MySkiStar godkänner medlemmen villkoren. Villkoren gäller tills vidare och SkiStar kan när som helst göra ändringar i villkoren. Villkoren som gäller från tid till annan finns tillgängliga på webbsidan
www.skistar.com.

Medlemskapet kan sägas upp med omedelbar verkan av medlemmen och med en månads uppsägningstid av Skistar AB.


2. Medlemskap i MySkiStar

Medlemskapet i MySkiStar är kostnadsfritt. Genom MySkiStar erbjuds du som medlem att på eget ansvar använda de funktioner och möjligheter som MySkiStar erbjuder. Genom tjänsten ges du tillgång till din åkstatistik, tävlingar, utmaningar, pins, etc.

Medlemmens användning av MySkiStar ska ske i enlighet med villkoren och får inte strida mot gällande lag, föreskrifter eller god sed. Vidare får användningen inte göra intrång i tredje parts rättigheter, vara kränkande eller medföra risk för skada. MySkiStar har rätt, men inte skyldighet, att granska medlemmars användning för att säkerställa att medlemmen inte bryter mot villkoren.

SkiStar har rätt att när som helst stänga av en medlem och dess konto som inte följer villkoren eller agerar på något annat sätt som kan medföra skada för SkiStar, annan medlem eller tredje part. En medlem som har stängts av har inte rätt att omregistrera sig eller använda tjänsten via annan medlems inloggning. Medlemmen förbinder sig att hålla MySkiStar skadelöst för eventuell skada som medlemmen har orsakat genom sin användning av tjänsten.


3. MySkiStar Points

MySkiStar Points är ett kostnadsfritt bonussystem som tillhandahålls av SkiStar. Som medlem i MySkiStar blir de köp som görs på www.skistar.com och www.skistarshop.com automatiskt registrerade i MySkiStar Points bonussystem.

Poängsystemet är personligt och knutet till medlemmens MySkiStar profil. Poäng ges bara för inköp till det egna hushållet avseende resor eller varor som köps via www.skistar.com och www.skistarshop.com. Dock ges inga poäng för resor eller varor som köps/beställs per telefon eller i butik. Vidare ges inga poäng vid köp av presentkort. Däremot ges poäng för inköp från www.skistar.com och www.skistarshop.com när presentkort används som betalningsmedel. Poäng registreras vid följande tidpunkter (i) för varor när ångerrätten för det aktuella köpet har löpt ut enligt gällande köpevillkor och (ii) för resor på hemresedagen efter din
vistelse.

Beräkningen av poäng sker enligt följande.
Den summa som betalats för köpta varor ger motsvarande antal poäng. Poängen beräknas i SEK där en 1 SEK motsvarar 1 poäng, summan för inköpta varor/tjänster räknas sedan om till den valuta medlemmen betalar i. En poäng ger 0,005 SEK i bonus. Exempel: Om en medlem handlar för 10000 SEK erhåller medlemmen 10000 poäng. Den intjänade bonusen för detta köp uppgår då till 50 SEK (0,005 SEK*10000 poäng).

Den intjänade bonusen kan, från och med vintersäsongen 2015/2016, användas som betalningsmedel vid medlemmens köp av resor eller varor på skistar.com och skistarhop.com. Bonusen kan inte användas vid köp av resor eller varor som köps/beställs per telefon eller i butik. Bonusen kan aldrig, helt eller delvis, inlösas mot kontanter. All bonus registreras digitalt och inga bonuscheckar skickas ut till medlemmen. Medlemmen måste ha minst 20 kr i intjänad bonus för att kunna använda sin bonus vid köp.

Dina poäng är giltiga i 36 månader ifrån intjäningstillfället och försvinner därefter ur bonussystemet. Information om intjänad bonus ges på ”min sida” och/eller via mailutskick.

4. Personuppgifter
SkiStar AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig via MySkistar. Genom att bli medlem i MySkiStar lämnar medlemmen ett samtycke till att SkiStar får använder personuppgifter samt övrig information som medlemmen tillhandahåller SkiStar (t.ex. namn, e-post, personnummer, användarnamn, uppgifter om kontot, köpinformation, information och statistik från avseende medlemmens skidåkning etc.), för att fullgöra SkiStars åtaganden gentemot medlemmen och administrera parternas avtalsförhållande. Uppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden och nyhetsbrev och för att skapa topplistor, tips om träning m.m. Dessutom kan medlemmens personuppgifter användas för att skicka viktig information till medlemmen och för att ta kontakt och lämna information till medlemmen som är särskilt anpassad för dennes intressen.

Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas av medlemmen på min sida.  Medlemmar som (i) inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring eller (ii) önskar få information om eller begära rättelse av eller radering av sina personuppgifter som behandlas av SkiStar; ska skicka in en skriftlig begäran om detta till SkiStar via www.skistar.com/integritet

Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta marknadsföring på min sida. SkiStar AB utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa hela vår Personuppgiftspolicy på www.skistar.com/personuppgifter

 

5. Cookies
På skistar.com samt skistarshop.com använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna.

Cookies, eller kaka, är textfiler som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbsida. Cookies används dels för att underlätta användningen av en webbplats genom att t.ex. komma ihåg dina val och inställningar och dels för att utveckla webbplatsen och analysera ditt beteende. Vissa funktioner fungerar inte utan cookies. SkiStar kan komma att använda olika taggar såsom olika elektroniska bilder och script som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare på sidan. SkiStar tillåter även vissa samarbetspartners att placera cookies eller taggar på besökarens webbläsare i samband med användandet av SkiStars webbplatser. Du kan läsa hela vår Cookiepolicy på www.skistar.com/cookies

 

6. Erbjudanden och information
Som medlem i MySkiStar får du ta del av unika erbjudanden från SkiStar och SkiStars samarbetspartners.

SkiStar reserverar sig för att det kan förekomma fel i den informationen som tillhandahålls i erbjudanden och artikelinformation om t.ex. pris. SkiStar förbehåller sig rätten att när som helst justera sådan information utan föregående avisering.


7. Delning av information via sociala medier

Medlemmar av MySkiStar erbjuds att på eget ansvar dela med sig av innehåll från MySkiStar via sociala nätverk. Det innehåll som kan delas kan t.ex. innefatta statistik, pins, utmaningar, tävlingar. Medlemmen ansvarar för allt innehåll som medlemmen tillhandahåller och för att medlemmen och SkiStar via tjänsten har rätt att tillhandahålla information via sociala medier.


8. Åldersgräns

Endast personer som har fyllt 7 år får vara medlemmar i MySkiStar. Om du är under 16 år får du inte bli medlem utan att ha målsmans samtycke. Genom att registrera sig som Medlem i MySkiStar garanterar du att du är minst 7 år och, om du är under 16 år, har målsmans samtycke.

Endast personer som har fyllt 18 år får ta del av bonussystemet MySkiStar Points.


9. Tillgänglighet

SkiStars avsikt är att tillhandahålla tjänsten dygnet runt alla dagar om året. Tjänsten tillhandahålls dock i befintligt skick och SkiStar lämnar inga garantier avseende tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan ligga nere, pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. SkiStar förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla tjänsten.


10. Force majeure

Inga påföljder kan göras gällande mot SkiStar för att SkiStar underlåter att fullgöra vad som anges i villkoren som har sin grund i en befriande omständighet som förhindrar eller avsevärt försvårar avtalsmässig fullgörelse. Som befriande omständighet avses oförutsedd omständighet som ligger utanför SkiStars kontroll såsom naturkatastrof, eldsvåda, krig, ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt.