Medlemsvillkor MySkiStar (VERSION 2022:01)

Dessa medlemsvillkor (”villkoren”) gäller fysisk person som är användare/medlem (”medlemmen” eller ”du”) och SkiStar AB (publ), org.nr 556093–6949 (”SkiStar” eller ”vi”) som tjänsteleverantör avseende kundklubben MySkiStar och bonussystemet MySkiStar Points.

Genom att registrera dig som medlem i MySkiStar, godkänner du villkoren. Villkoren gäller tillsvidare och SkiStar kan när som helst göra ändringar i villkoren. Villkor som gäller från tid till annan finns tillgängliga här. Om du inte godkänner våra ändringar har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap i MySkiStar.

 

1. Medlemskap i MySkiStar

Medlemskapet i MySkiStar är kostnadsfritt. Genom MySkiStar erbjuds medlemmen att på eget ansvar använda de funktioner och möjligheter som MySkiStar erbjuder. Genom tjänsten ges medlemmen tillgång till åk-statistik, tävlingar, utmaningar, pins, medlemserbjudanden, etc.

Medlemmens användning av MySkiStar ska ske i enlighet med villkoren och får inte strida mot gällande lag, föreskrifter eller god sed. Vidare får användningen inte göra intrång i tredje parts rättigheter, vara kränkande eller medföra risk för skada. SkiStar har rätt, men inte skyldighet, att granska medlems användning för att säkerställa att medlemmen inte bryter mot villkoren.

SkiStar har rätt att när som helst stänga av en medlem och dess konto som inte följer villkoren eller agerar på något annat sätt som kan medföra skada för SkiStar, annan medlem eller tredje part. En medlem som har stängts av har inte rätt att omregistrera sig eller använda tjänsten via annan medlems inloggning. Medlemmen förbinder sig att hålla SkiStar skadelöst för eventuell skada som medlemmen har orsakat genom sin användning av tjänsten.

Medlemskapet kan sägas upp av medlemmen genom kontakt med SkiStar enligt punkten 11 eller genom radering av konto i MySkiStar-app. Radering av personuppgifter i samband med uppsägning/upphörande av MySkiStar-medlemskap sker i enlighet med SkiStars integritetspolicy, punkten 9.

 

2. MySkiStar Points

MySkiStar Points är ett kostnadsfritt bonussystem som tillhandahålls av SkiStar. Som medlem i MySkiStar blir köp som görs på www.skistar.com och www.skistarshop.com automatiskt registrerade i MySkiStar Points bonussystem.

Poängsystemet är personligt och knutet till medlemmens MySkiStar-profil.

Poäng registreras vid följande tidpunkter:

 1. för varor när ångerrätten för det aktuella köpet har löpt ut enligt gällande köpevillkor, och
 2. för resor på hemresedagen efter din vistelse.

Poäng ges bara för:

 1. Inköp till det egna hushållet avseende resor eller varor som köps via www.skistar.com och www.skistarshop.com. Även när presentkort har använts som betalningsmedel.

Poäng ges inte för:

 1. Resor eller varor som köps/beställs per telefon eller i butik, eller
 2. Köp av presentkort.

Beräkning av poäng sker enligt följande:

Den summa som betalats för köpta varor ger motsvarande antal poäng. Poängen beräknas i SEK där en 1 SEK motsvarar 1 poäng, summan för inköpta varor/tjänster räknas sedan om till den valuta som medlemmen betalar i. En poäng ger 0,005 SEK i bonus. Exempel: Om en medlem handlar för 10 000 SEK erhåller medlemmen 10 000 poäng. Den intjänade bonusen för detta köp uppgår då till 50 SEK (0,005 SEK*10 000 poäng).

Den intjänade bonusen kan användas som betalningsmedel vid medlemmens köp av resor eller varor på www.skistar.com och www.skistarhop.com. Bonusen kan inte användas vid köp av resor eller varor via telefon eller i butik. Bonusen kan aldrig, helt eller delvis, inlösas mot kontanter. All bonus registreras digitalt och inga bonuscheckar skickas ut till medlemmen. Medlemmen måste ha minst 20 SEK i intjänad bonus för att kunna använda sin bonus vid köp.

Medlemmens poäng är giltiga i 36 månader ifrån intjäningstillfället och försvinner därefter ur bonussystemet. Information om intjänad bonus ges på ”min sida” och/eller via mailutskick. Vid uppsägning av medlemskap förfaller intjänade poäng på sista dagen för medlemskapet.

 

3. Erbjudanden och information

Som medlem i MySkiStar har du rätt att ta del av unika erbjudanden från SkiStar och SkiStars samarbetspartners. Sådana erbjudanden kan t.ex. skickas direkt till dig via e-post eller våra externa kanaler.

SkiStar reserverar sig för att det kan förekomma fel i den information som tillhandahålls i erbjudanden och artikelinformation om t.ex. pris. SkiStar förbehåller sig rätten att när som helst justera sådan information utan föregående avisering.

 

4. SÄRSKILT OM MYSKISTAR WIFI

För att få tillgång till MySkiStar WiFi krävs ett medlemskap i MySkiStar. MySkiStar WiFi får endast användas för eget bruk, inte säljas vidare eller erbjudas för kommersiella tjänster. SkiStar har rätt att filtrera innehåll, stänga av och begränsa användare. Genom användning av internet via MySkiStar WiFi är du som användare skyldig att följa svensk lag.

Vi rekommenderar att du som använder MySkiStar WiFi:

 1. Har en brandvägg i datorn,
 2. Har ett uppdaterat virusskydd,
 3. Använder VPN om du kopplar upp dig mot ett företagsnät, och
 4. Använder HTTP:s om du vill ha en krypterad anslutning.

SkiStar ansvarar inte för:

 1. Funktionalitet och innehåll på någon webbplats eller tjänst, som tillträds via MySkiStar WiFi,
 2. Skador som kan uppstå på grund av innehåll i data som förmedlas via MySkiStar WiFi, eller skador orsakade av datavirus eller motsvarande, och
 3. Att MySkiStar WiFi alltid fungerar fullständigt, utan fördröjning och/eller avbrott.

Ingen support för tjänsten MySkiStar WiFi erbjuds.

 

5. Delning av information via MYSKISTAR GAME

Medlemmar av MySkiStar erbjuds att på eget ansvar dela med sig av innehåll via MySkiStar Game. Det innehåll som kan delas kan t.ex. innefatta statistik, pins, utmaningar och tävlingar. Medlemmen ansvarar för allt innehåll som medlemmen tillhandahåller SkiStar i MySkiStar Game och ger också SkiStar rätt att använda sådant innehåll.

 

6. Åldersgräns

Endast personer som har fyllt 7 år får vara medlemmar i MySkiStar. Om du är under 16 år får du inte bli medlem utan målsmans tillåtelse. Genom att registrera dig som medlem i MySkiStar garanterar du att du är minst 7 år och, om du är under 16 år, har målsmans tillåtelse.

Endast personer som har fyllt 18 år får ta del av bonussystemet MySkiStar Points.

 

7. Tillgänglighet

SkiStars avsikt är att tillhandahålla tjänsten dygnet runt alla dagar om året. Tjänsten tillhandahålls dock i befintligt skick och SkiStar lämnar inga garantier avseende tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan ligga nere, pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. SkiStar förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla tjänsten.

 

8. Force majeure

Inga påföljder kan göras gällande mot SkiStar för att SkiStar underlåter att fullgöra vad som anges i villkoren som har sin grund i en befriande omständighet som förhindrar eller avsevärt försvårar avtalsmässig fallrörelse. Som befriande omständighet avses oförutsedd omständighet som ligger utanför SkiStars kontroll såsom naturkatastrof, eldsvåda, krig, ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt.

 

9. Personuppgifter

Vi värnar om din integritet och är noga med att följa gällande dataskyddslagstiftning. SkiStar är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar om dig via MySkiStar.

Om du vill ta del av vår integritetspolicy hittar du den här. Se särskilt avsnitt 5 för dig som medlem.

 

10. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du vill ta del av vår cookiepolicy hittar du den här.

 

11. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om MySkiStar är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår nedan.

SkiStar AB, org.nr 556093–6949

Telefon: 0771-84 00 00, e-post: skistarbokning@skistar.com

Adress: Fjällvägen 25, 780 91, Sälen

ATT: Kundservice