Medlemsvillkor för SkiStar Member (version 2022:12)

Dessa medlemsvillkor (”villkoren”) gäller fysisk person som är användare/medlem (”medlemmen” eller ”du”) och SkiStar AB (publ), org.nr 556093–6949 (”SkiStar” eller ”vi”) som tjänsteleverantör avseende kundklubben SkiStar Member (”Member”) med dess tillhörande funktioner.

Genom att registrera dig som medlem i Member godkänner du villkoren. Villkoren gäller tillsvidare och vi kan när som helst göra ändringar i villkoren. Villkor som gäller från tid till annan finns tillgängliga här. Om du inte godkänner våra ändringar har du alltid rätt att avsluta ditt medlemskap i Member.

1. Medlemskap i Member

1.1 Medlemskapet i Member är kostnadsfritt. och när du tecknar ett medlemskap erhåller du ett digitalt medlemskort i SkiStar-appen. Genom tjänsten ges du tillgång till bland annat bonuspoäng på inköp, medlemsnivå kopplat till aktivitetsdagar och medlemserbjudanden samt åk-statistik, tävlingar, utmaningar och pins genom SkiStar Game. Du erbjuds även möjlighet att teckna abonnemanget SkiStar All Year, läs mer om det här »

1.2 Genom Member erbjuds du att på eget ansvar använda de funktioner och möjligheter som Member erbjuder. Din användning av Member ska ske i enlighet med villkoren och får inte strida mot gällande lag, föreskrifter eller god sed. Vidare får användningen inte göra intrång i tredje parts rättigheter, vara kränkande eller medföra risk för skada. SkiStar har rätt, men inte skyldighet, att granska din användning för att säkerställa att du inte bryter mot villkoren.

1.3 SkiStar har rätt att när som helst stänga av en medlem och dess konto som inte följer villkoren eller agerar på något annat sätt som kan medföra skada för SkiStar, annan medlem eller tredje part. En medlem som har stängts av har inte rätt att omregistrera sig eller använda tjänsten via annan medlems inloggning. Medlemmen förbinder sig att hålla SkiStar skadelöst för eventuell skada som medlemmen har orsakat genom sin användning av tjänsten.

1.4 Medlemskapet kan sägas upp av medlemmen antingen genom kontakt med SkiStar via kontaktuppgifter som framgår av punkten 12 eller genom begäran om radering av medlemmens konto i SkiStar-appen. Radering av personuppgifter i samband med uppsägning/upphörande av medlemskap i Member sker i enlighet med SkiStars integritetspolicy, se mer om hur vi behandlar personuppgifter i punkten 10.

2. Member Points

2.1 Member Points, eller medlemspoäng, utgörs av ett kostnadsfritt bonussystem som tillhandahålls av SkiStar. Som medlem i Member kan du erhålla poäng i samband med köp som görs i bemannad SkiStar-butik (ej POP by SkiStar) samt online på www.skistar.com och www.skistarshop.com. Bonussystemet är personligt och knutet till din Member-profil. För att erhålla medlemspoäng vid köp i bemannad SkiStar-butik krävs att du visar ditt digitala medlemskort. Vid köp online krävs att du genomför köpet i inloggat läge och vid köp via telefon krävs att du anger ditt kundnummer för att medlemspoängen ska kunna knytas till dig.

2.2 Medlemspoäng ges för inköp till det egna hushållet via bemannad SkiStar-butik (ej POP by SkiStar), www.skistar.com och www.skistarshop.com. Detta gäller även när presentkort har använts som betalningsmedel.

2.3 Medlemspoäng ges inte vid köp av presentkort.

2.4 Medlemspoäng registreras för varor när ångerrätten för det aktuella köpet har löpt ut enligt gällande köpevillkor och för resor/aktiviteter/hyra när dagen för hemresan/aktiviteten/hyran har passerat.

Beräkning av Member Points sker enligt följande:

2.5 Den summa som betalats för köpet ger motsvarande antal medlemspoäng. Medlemspoängen beräknas i SEK där en (1) SEK motsvarar en (1) medlemspoäng, summan för köpet räknas sedan om till den valuta som medlemmen betalar i. En (1) medlemspoäng ger 0,005 SEK i bonus. Exempel: Om du handlar för 10 000 SEK erhåller du 10 000 medlemspoäng. Den intjänade bonusen för detta köp uppgår då till 50 SEK (0,005 SEK*10 000 medlemspoäng).

2.6 Den intjänade bonusen kan användas som betalningsmedel vid medlemmens köp i bemannad SkiStar-butik (ej POP by SkiStar) eller online på www.skistar.com och www.skistarhop.com. Bonusen kan aldrig, helt eller delvis, inlösas mot kontanter. All bonus registreras digitalt och inga bonuscheckar skickas ut till medlemmen. Medlemmen måste ha minst 20 SEK i intjänad bonus för att kunna använda sin bonus vid köp.

2.7 Medlemspoängen är giltiga i 36 månader ifrån intjäningstillfället och försvinner därefter ur poängsystemet. Information om intjänad bonus ges på ”min sida” och/eller via e-postutskick. Vid uppsägning av medlemskap förfaller intjänade poäng på sista dagen för medlemskapet.

3. Medlemsnivå

3.1 Utifrån din aktivitet hos oss tilldelas du som medlem en särskild medlemsnivå (bas, brons, silver, guld eller platinum) genom vilken du erbjuds extra förmånliga rabatter och erbjudanden – läs mer om de olika medlemsnivåerna här.

3.2 Du kvalificerar för en nivå när du bokar en aktivitetsdag eller skaffar ett abonnemang (se mer om abonnemang i länk i punkt 1.1). Vid var tid gällande produkter vilka berättigar dig till en aktivitetsdag återfinns här. Medlemmen kvarstannar endast på en särskild medlemsnivå förutsatt att produkterna som har bokats, vilka har medfört att medlemmen kvalificerat sig till nivån, inte avbokas.

3.3 Oavsett hur många unika aktiviteter som bokas för en och samma kalenderdag erhålls endast en aktivitetsdag. Exempel: En medlem i Member, köper SkiPass för en dag och bad för samma dag. Medlemmen erhåller en aktivitetsdag.

3.4 Passerade aktivitetsdagar raderas årligen den 15 maj, vilket kan komma att påverka medlemmens medlemsnivå. För medlem som innehar abonnemang kvarstannar medlemmen på högsta medlemsnivån minst till dess att abonnemanget löper ut.

Fördelning av aktivitetsdagar

3.5 Aktivitetsdagar är personliga. Kund som bokar aktivitetsdag till annan än sig själv (hädanefter medresenär) har möjlighet att, förutsatt att medresenären uppfyller villkoren avseende minimiålder som framställs i punkten 7, bjuda in medresenären att ta del av sin aktivitetsdag och därmed förmånerna med medlemsnivån. Endast betalaren av aktivitetsdagen kan bjuda in ny eller befintlig medlem att ta del av sin aktivitetsdag. Exempel: Medlem i Member, köper 1-dags SkiPass till sig själv och en kompis. Eftersom SkiPass är en utav SkiStars produkter som berättigar medlemmen en aktivitetsdag erhåller medlemmen en aktivitetsdag. Medlemmen kan välja att bjuda in dennes kompis till SkiStar Member så att kompisen kan ta del av sin aktivitetsdag. I sådana fall erhåller både Medlemmen och dennes kompis varsin aktivitetsdag.

3.6 Kund som vill fördela aktivitetsdag till medresenär ansvarar för att säkerställa att korrekta kontaktuppgifter anges när inbjudan skickas ut. Inbjudan att ta del av aktivitetsdag gäller till den 15 maj som inträffar när aktivitetsdagen har passerats. Därefter kan medresenären inte ta del av sin aktivitetsdag.

4. SÄRSKILT OM SKISTAR FREE WIFI

4.1 Medlem i Member har rätt att använda SkiStar Free WiFi där det finns tillgängligt. SkiStar Free WiFi får endast användas för eget bruk, inte säljas vidare eller erbjudas för kommersiella tjänster. SkiStar har rätt att filtrera innehåll, stänga av och begränsa användare. Genom användning av internet via SkiStar Free WiFi är du som användare skyldig att följa svensk lag. SkiStar ansvarar inte för funktionalitet och innehåll på någon webbplats eller tjänst, som tillträds via SkiStar Free WiFi, skador som kan uppstå på grund av innehåll i data som förmedlas via SkiStar Free WiFi, eller skador orsakade av datavirus eller motsvarande. SkiStar ansvarar inte heller för att SkiStar Free WiFi alltid fungerar fullständigt, utan fördröjning och/eller avbrott.

4.2 Ingen support för tjänsten SkiStar Free WiFi erbjuds.

5. ERBJUDANDEN OCH INFORMATION

5.1 Som medlem i Member har du rätt att ta del av unika erbjudanden och värdefull information från SkiStar och SkiStars samarbetspartners. Sådana erbjudanden eller sådan information kan t.ex. skickas direkt till dig via e-post, SMS eller visas för dig genom externa kanaler, såsom social media eller SkiStars hemsida och/eller app.

5.2 För att kunna kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig som avses i punkten ovan analyserar vi de uppgifter som vi har samlat in på olika sätt. Detta innebär att olika medlemmar kan få olika erbjudanden baserat på sådana analyser. Vi analyserar bland annat dina tidigare bokningar och köp, demografisk data, intressen samt övriga interaktioner med SkiStar. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här.

5.3 SkiStar reserverar sig för att det kan förekomma fel i den information som tillhandahålls i erbjudanden och artikelinformation om t.ex. pris m.m. och förbehåller sig rätten att när som helst justera sådan information utan föregående avisering.

5.4 Vill du inte ta del av direktutskick kan du när som helst avregistrera dig från sådana via ”min sida” eller genom avregistreringslänk i e-post eller SMS.

6. SkiStar GAME

6.1 Som medlem i Member har du tillgång till SkiStar Game-funktionen i SkiStar-appen. Genom SkiStar Game kan du registrera ditt LiftPass och ta del av din åkstatistik, delta i tävlingar/utmaningar, plocka pins och liknande. Medlem som använder SkiStar Game kan välja att skapa en öppen eller dold profil. Genom profilen kan medlemmen interagera med andra medlemmar, dela SkiStar Game-information, ladda upp profilbild, m.m.

6.2 Medlemmar av Member erbjuds att på eget ansvar dela med sig av innehåll via SkiStar Game. Det innehåll som kan delas kan t.ex. innefatta bilder, åkstatistik, pins, utmaningar och tävlingar. Medlemmen ansvarar för allt innehåll som medlemmen tillhandahåller i SkiStar Game och ger också SkiStar rätt att använda sådant innehåll i enlighet med vad som framgår av vår integritetspolicy.

7. Åldersgräns

7.1 Person som har fyllt 7 år får vara medlem i Member. Person under 16 år får inte bli medlem utan målsmans tillåtelse. Medlem under 18 år har endast rätt att ta del av SkiStar Game-funktionen och SkiStar Free WiFi och har således inte rätt att ta del av ett fullskaligt medlemskap, vilket inkluderar erbjudanden, medlemspoäng samt möjlighet att teckna abonnemang.

7.2 Genom att registrera dig som medlem i Member garanterar du att du är minst 7 år och, om du är under 16 år, har målsmans tillåtelse.

8. Tillgänglighet

SkiStars avsikt är att tillhandahålla tjänsten dygnet runt alla dagar om året. Tjänsten tillhandahålls dock i befintligt skick och SkiStar lämnar inga garantier avseende tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan ligga nere, pga. planerat eller oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. SkiStar förbehåller sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att tillhandahålla tjänsten.

9. Force majeure

Inga påföljder kan göras gällande mot SkiStar för att SkiStar underlåter att fullgöra vad som anges i villkoren som har sin grund i en befriande omständighet som förhindrar eller avsevärt försvårar avtalsmässig fallrörelse. Som befriande omständighet avses oförutsedd omständighet som ligger utanför SkiStars kontroll såsom IT-haveri, naturkatastrof, eldsvåda, krig, ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller arbetskonflikt.

10. Personuppgifter

Vi värnar om din integritet och är noga med att följa gällande dataskyddslagstiftning. SkiStar är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar om dig via Member. Om du vill ta del av vår integritetspolicy hittar du den här.

11. Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du vill ta del av vår cookiepolicy hittar du den här.

12. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om Member är du välkommen att kontakta oss. 

SkiStar AB, org.nr 556093–6949
Telefon: 0771-84 00 00
E-post: skistarbokning@skistar.com
Adress: Fjällvägen 25, 780 91, Sälen (ATT: Kundservice)