Miljömässigt ansvar

SkiStar ska beakta alla hållbarhetsaspekter i verksamheten i strävan att skapa minnesvärda fjällupplevelser. Genom systematiskt förbättringsarbete ska gästen uppleva SkiStar som det hållbart korrekta valet.

Detta görs genom att ständigt minska negativ miljöpåverkan genom att utforma och välja produkter och tjänster på ett sätt som begränsar deras miljöpåverkan vid upphandling, produktion, användning och avyttring. SkiStar utbildar och informerar kontinuerligt medarbetarna för att ständigt förbättra miljökunskaper och kompetens inom främst fjällmiljö.

 

Energieffektivisering

SkiStars målsättning är att bedriva en miljöanpassad verksamhet med så låg energiförbrukning som möjligt. SkiStar strävar efter att effektivisera energianvändningen och hålla den lägsta nivå i förhållande till verksamheten. Snötillverkning, drift av fastigheter och liftar är energikrävande processer. SkiStar har som målsättning att använda 100 procent förnybar electricitet, en målsättning som redan uppnåtts.

För att uppnå energieffektivisering ska SkiStar bland annat:

  • Systematiskt kartlägga och analysera användningen;
  • Driva processer med så låg energianvändning som är ekonomiskt rimligt;
  • Fokusera på effektiv energianvändning vid nyinvesteringar;
  • Synliggöra energianvändning för enskilda medarbetare och tillsammans komma fram till hur energianvändningen kan påverkas utan att försämra produktens kvalitet.

Miljo_el.png

Vattenanvändning

Den verksamhet som SkiStar driver är vattenkrävande. Vattenfrågan ur ett hållbarhetsperspektiv är av stor vikt och att på ett ansvarsfullt vis hantera de tillgångar och resurser som finns är allas plikt. SkiStars främsta vattenanvändning avser driftrelaterade delen i form av snöproduktion. Vid snöproduktion använder SkiStar naturligt vatten från närbelägna vattendrag och sjöar, så kallat ytvatten. I vissa fall mellanlagras vattnet i dammar i direkt anslutning till skidanläggningen.

Vid framställning av snö används vatten utan tillsatser, vattnet filtreras från partiklar innan användning. Uttag från vattenkälla görs främst under månaderna innan vintersäsongen samt under första delen av vintersäsongen. Under våren, när snön smälter, återgår vattnet uteslutande till naturlig källa. Vattenuttaget från respektive källa regleras via utfärdade vattendomar.

snowmaking800px.jpg

Tekniken för snöproduktion har utvecklats både tekniskt och miljömässigt. Det i sin tur har föranlett att snöproduktionen har kunnat effektiviseras. Detta görs genom automatiserade snöproduktionssystem där temperatur, optimal vindriktning, luftfuktighet och vattentemperatur är förinställt, vilket bidrar till att snö endast produceras vid perfekta förhållanden med en teknik som säkerställer hållbar snöproduktion. För SkiStar är fokus på att producera rätt mängd snö på rätt plats och på så kort tid som möjligt. Utöver teknologiska framsteg för snökanoner har även andra mätverktyg påverkat vattenanvändningen vid snöproduktion i rätt riktning. Numera finns, på SkiStars samtliga destinationer, pistmaskiner med GPS-system med snödjupmätning för att kunna producera optimal mängd snö på rätt plats.

Miljo_Vattenanvandning.png

Klimat och utsläpp

SkiStar har som målsättning att som ledande aktör inom branschen för alpin fjällturism driva verksamheten med så liten åverkan på miljön som möjligt. Det innebär att SkiStar aktivt ska arbeta med hållbara lösningar för att driva utvecklingen hållbart framåt. SkiStar förbrukar bränsle i verksamheten vilket ger upphov till koldioxidutsläpp. Med hjälp av ny teknologi och aktiva åtgärder hoppas SkiStar kunna påverka koldioxidutsläppen i en hållbar riktning framåt.

Pistmaskinernas GPS-baserade snödjupmätning bidrar till minskade utsläpp, då snöläggningsprocessen och körmönstren optimeras. SkiStar har även påbörjat övergång till fossilfritt bränsle och har med nuvarande omställningstakt ökat andelen fossilfritt bränsle till över 50 procent. Under gångna året har 100 procent fossilfritt bränsle används i driften, lift och pist, på SkiStars svenska destinationer. På våra svenska skidorter drivs skidbussarna med HVO100-bränsle.

Biologisk mångfald

SkiStars exploateringsmöjligheter av ny orörd natur är kraftigt begränsad. Det finns naturligtvis hårda krav på miljöhänsyn vid exploatering. För att kunna fortsätta bjuda på den storslagna fjällvärlden med orörd natur runt hörnet behöver SkiStar exploatera nya marker med stor hänsyn till befintlig miljö.

I praktiken innebär det att SkiStar i första hand inte exploaterar ny orörd mark, utan att lägger fokus på att förtäta redan ianspråktagna områden. Genom att samla bäddar centralt kring skidområdena minskar transportbehoven för gästerna och det går att bygga infrastruktur mer effektivt. När det ändå sker exploatering på orörd mark är känslan av närhet till naturen en viktig faktor, vilket gör att delar av befintlig skog sparas undan. Detta gäller både vid byggnation av men även utökningar i skidområdet. Sett ur skogsvårdssynpunkt kan skidanläggningens utbredning vara en fördel eftersom detta blir en garant till att det inte kommer att ske någon helaverkning i området som annars skulle kunna vara fullt möjligt. Detta gör såklart att den biologiska mångfalden räddas i området under förutsättning att exploateringen sker med försiktighet.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy