Miljömässigt ansvar

SkiStar ska beakta alla hållbarhetsaspekter i verksamheten i strävan att skapa minnesvärda fjällupplevelser. Genom systematiskt förbättringsarbete ska gästen uppleva SkiStar som det hållbart korrekta valet.

Detta görs genom att ständigt minska negativ miljöpåverkan genom att utforma och välja produkter och tjänster på ett sätt som begränsar deras miljöpåverkan vid upphandling, produktion, användning och avyttring. SkiStar utbildar och informerar kontinuerligt medarbetarna för att ständigt förbättra miljökunskaper och kompetens inom främst fjällmiljö.

 

Energi och energieffektivisering

SkiStars målsättning är att bedriva en miljöanpassad verksamhet med så låg energiförbrukning som möjligt. SkiStar strävar efter att effektivisera energianvändningen och hålla den lägsta nivå i förhållande till verksamheten. Snötillverkning, drift av fastigheter och liftar är energikrävande processer. SkiStar har som målsättning att använda 100 procent förnybar electricitet, en målsättning som redan uppnåtts.

För att uppnå energieffektivisering ska SkiStar bland annat:

  • Systematiskt kartlägga och analysera användningen;
  • Driva processer med så låg energianvändning som är ekonomiskt rimligt;
  • Fokusera på effektiv energianvändning vid nyinvesteringar;
  • Synliggöra energianvändning för enskilda medarbetare och tillsammans komma fram till hur energianvändningen kan påverkas utan att försämra produktens kvalitet.

Vattenanvändning

Den verksamhet som SkiStar driver är vattenkrävande. Vattenfrågan ur ett hållbarhetsperspektiv är av stor vikt och att på ett ansvarsfullt vis hantera de tillgångar och resurser som finns är allas plikt. SkiStars främsta vattenanvändning avser driftrelaterade delen i form av snöproduktion. Vid snöproduktion använder SkiStar naturligt vatten från närbelägna vattendrag och sjöar, så kallat ytvatten. I vissa fall mellanlagras vattnet i dammar i direkt anslutning till skidanläggningen. Vid framställning av snö används vatten utan tillsatser, vattnet filtreras från partiklar innan användning. Uttag från vattenkälla görs främst under månaderna innan vintersäsongen samt under första delen av vintersäsongen. Under våren, när snön smälter, återgår vattnet uteslutande till naturlig källa. Vattenuttaget från respektive källa regleras via utfärdade vattendomar.

För SkiStar är fokus på att producera rätt mängd snö på rätt plats och på så kort tid som möjligt. Utöver teknologiska framsteg för snökanoner har även andra mätverktyg påverkat vattenanvändningen vid snöproduktion i rätt riktning. Numera finns, på SkiStars samtliga destinationer, pistmaskiner med GPS-system med snödjupmätning för att kunna producera optimal mängd snö på rätt plats.

Snöproduktion

SkiStars huvudverksamhet bygger på alpin skidåkning. För att säkerställa att en bra produkt kan levereras så hjälper SkiStar till genom att fylla backarna med kanonsnö. För att kanonsnö ska kunna framställas krävs vatten i kombination med luft och kallare temperatur. Tekniken för snöproduktion har utvecklats både tekniskt och miljömässigt. Det i sin tur har föranlett att snöproduktionen har kunnat effektiviseras. Detta görs genom automatiserade snöproduktionssystem där temperatur, optimal vindriktning, luftfuktighet och vattentemperatur är förinställt, vilket bidrar till att snö produceras vid perfekta förhållanden med en teknik som säkerställer hållbar snöproduktion. Med bra snöanläggningssystem produceras mycket snö under en kort period med kyla. Kanonsnö är mer slitstark snö n vad natursnön är och tål både sol och mildare väder bättre. Under de senaste 10–15 åren har energieffektiviseringen vid snöproduktion förbättrats avsevärt. Snöproduktionen har gått från cirka 7 kWh för att tillverka 1 m3 snö, till cirka 1 kWh för samma mängd.

snowmaking800px.jpg

Klimat och utsläpp

Att världen står inför en temperaturhöjning råder det inget tvivel om. Den globala uppvärmningen sker snabbare än beräknat och en långsiktig temperaturhöjning på två grader kommer bland annat medföra minskade grundvattennivåer, extremväder och brist på hållbar energi. SkiStars verksamhet är beroende av kalla vintrar med minusgrader. Som ledande aktör inom branschen för alpin fjällturism ska verksamheten drivas genom ansvarsfullt agerande med långsiktiga hållbara lösningar för att minimera påverkan på miljön. Det innebär att SkiStar aktivt ska arbeta med lösningar för att driva utvecklingen hållbart framåt. SkiStars verksamhet kräver större mängder bränsle, vilket ger upphov till koldioxidutsläpp, vilket är en av de huvudsakliga orsakerna till klimatförändringarna. Med hjälp av ny teknologi och aktiva åtgärder arbetar SkiStar för att minska koldioxidutsläppen. Klimatförändringarna är beaktas inom ramen för SkiStars riskhantering, varvid utmaningar och åtgärder utvärderas.

Även pistmaskinernas GPS-baserade snödjupmätning bidrar till minskade utsläpp, då snöläggningsprocessen och körmönstren optimeras. SkiStar har även påbörjat övergång till fossilfritt bränsle och har med nuvarande omställningstakt ökat andelen fossilfritt bränsle till över 55 procent. Under säsongen 2018/19 användes 100 procent fossilfritt bränsle i driften, lift och pist, på SkiStars svenska destinationer. En omställning som gett bra resultat och kommer att arbetas vidare med i omställningen mot en fossilfri verksamhet. SkiStar arbetar även för att hela bolagets fordonsflotta ska köra på fossilfria bränslen.

SkiStar gör även insatser för att minska indirekta utsläpp från verksamheten, exempelvis genom att jobba för en bättre utbyggd infrastruktur av laddstationer. SkiStar erbjuder gäst med giltigt SkiPass att transporteras med skidbussen på SkiStars destination, som i sin tur ger upphov till minskad bilanvändning under vistelsen. Skidbussarna på SkiStars svenska destinationer drivs av fossilfritt bränsle.

Biologisk mångfald

SkiStars exploateringsmöjligheter av ny orörd natur är kraftigt begränsad. Det finns naturligtvis hårda krav på miljöhänsyn vid exploatering. För att kunna fortsätta bjuda på den storslagna fjällvärlden med orörd natur runt hörnet behöver SkiStar exploatera nya marker med stor hänsyn till befintlig miljö.

I praktiken innebär det att SkiStar i första hand inte exploaterar ny orörd mark, utan att lägger fokus på att förtäta redan ianspråktagna områden. Genom att samla bäddar centralt kring skidområdena minskar transportbehoven för gästerna och det går att bygga infrastruktur mer effektivt. När det ändå sker exploatering på orörd mark är känslan av närhet till naturen en viktig faktor, vilket gör att delar av befintlig skog sparas undan. Detta gäller både vid byggnation av men även utökningar i skidområdet. Sett ur skogsvårdssynpunkt kan skidanläggningens utbredning vara en fördel eftersom detta blir en garant till att det inte kommer att ske någon helaverkning i området som annars skulle kunna vara fullt möjligt. Detta gör såklart att den biologiska mångfalden räddas i området under förutsättning att exploateringen sker med försiktighet.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy