Miljömässigt ansvar

För SkiStar är kalla vintrar med minusgrader avgörande, vilket innebär att en förändring i klimatet med högre temperaturer och skiftning i väderförhållanden kan förändra våra förutsättningar. SkiStars vision är att skapa minnesvärda fjällupplevelser. Genom systematiskt förbättringsarbete ska SkiStar vara det hållbara valet för gästen.

Detta görs genom att fortlöpande minska negativ miljöpåverkan genom att utforma och välja produkter och tjänster på ett sätt som begränsar deras miljöpåverkan vid upphandling, produktion, användning och avyttring. SkiStar utbildar och informerar kontinuerligt medarbetarna för att förbättra miljökunskap och -kompetens inom främst fjällmiljö.

Energi och energieffektivisering

SkiStars målsättning är att bedriva en miljöanpassad verksamhet med så låg energiförbrukning som möjligt. SkiStar strävar efter att effektivisera energianvändningen och hålla den lägsta nivån i förhållande till verksamheten. Snötillverkning, drift av fastigheter och liftar är energikrävande processer. All el som SkiStar köper in är sedan många år tillbaka så kallad grön el, varför fokus ligger på att effektivisera det behov som finns i syfte att på så vis minska elförbrukningen. 

För att uppnå energieffektivisering ska SkiStar bland annat:

  • systematiskt kartlägga och analysera användningen;
  • driva processer med så låg energianvändning som möjligt;
  • ta hänsyn till effektiv energianvändning vid nyinvesteringar och reinvesteringar; och
  • synliggöra energianvändning för enskilda medarbetare och tillsammans komma fram till hur energianvändningen kan påverkas utan att försämra produktens kvalitet.

Vattenanvändning

Den verksamhet som SkiStar driver är vatten­krävande. Vattenfrågan är ur ett hållbarhetsperspektiv av stor vikt och att på ett ansvarsfullt vis hantera de tillgångar och resurser är viktigt för SkiStar. SkiStars främsta vattenanvändning avser driftrelaterade delen i form av snöproduktion. Vid snöproduktion använder SkiStar naturligt vatten från närbelägna vattendrag och sjöar, så kallat ytvatten. I vissa fall mellanlagras vattnet i dammar i direkt anslutning till skid­anläggningen. Vid framställning av snö används vatten utan tillsatser, vattnet filtreras från partiklar före användning. Uttag från vattenkälla görs främst under månaderna före vintersäsong­en samt under första delen av vintersäsongen. Under våren, när snön smälter, återgår vattnet uteslutande till naturlig källa. Vattenuttaget från respektive källa regleras via utfärdade vattendomar. 

För SkiStar är fokus på att producera rätt mängd snö på rätt plats och på så kort tid som möjligt. Utöver tekniska framsteg för snökanoner har även andra mätverktyg påverkat vattenanvändningen vid snöproduktion i rätt riktning. Numera finns, på SkiStars samtliga destinationer, pistmaskiner med GPS-system med snödjupmätning för att kunna producera optimal mängd snö på rätt plats. Under verksamhetsåret minskade SkiStar sin vattenförbrukning med 8 procent jämfört med 2018/19.

Snöproduktion

SkiStars huvudverksamhet bygger på alpin skidåkning. För att säkerställa att en bra produkt kan levereras så hjälper SkiStar till genom att fylla backarna med kanonsnö. För att kanonsnö ska kunna framställas krävs vatten i kombination med luft och kallare temperatur. Tekniken för snöproduktion har utvecklats både tekniskt och miljömässigt. Det i sin tur har föranlett att snöproduktionen har kunnat effektiviseras. Detta görs genom automatiserade snöproduktionssystem där temperatur, optimal vindriktning, luftfuktighet och vattentemperatur är förinställt, vilket bidrar till att snö produceras vid perfekta förhållanden med en teknik som säkerställer hållbar snöproduktion. Med bra snöanläggningssystem produceras mycket snö under en kort period med kyla. Kanonsnö är mer slitstark snö än vad natursnön är och tål både sol och mildare väder bättre. Under de senaste 10 åren har energi­effektiviseringen vid snöproduktion förbättrats avsevärt. Snöproduktionen har gått från cirka 7 kWh för att tillverka 1 m3 snö, till cirka 1 kWh för samma mängd. 

Klimat och utsläpp

Att världen står inför en temperaturhöjning råder det inget tvivel om. Den globala uppvärmningen sker snabbare än beräknat och en långsiktig temperaturhöjning på två grader kommer bland annat medföra minskade grundvattennivåer, extremväder och brist på hållbar energi. 

SkiStars verksamhet kräver större mängder bränsle, vilket ger upphov till koldioxidutsläpp, vilket är en av de huvudsakliga orsakerna till klimatförändringarna. Med hjälp av ny teknologi och aktiva åtgärder arbetar SkiStar för att minska koldioxidutsläppen. Klimatförändringarna beaktas inom ramen för SkiStars riskhantering, varvid utmaningar och åtgärder utvärderas. 

Även pistmaskinernas GPS-baserade snödjupmätning bidrar till minskade utsläpp, då snöläggningsprocessen och körmönstren optimeras. SkiStar har även påbörjat övergång till fossilfritt bränsle och har med nuvarande omställningstakt ökat andelen fossilfritt bränsle till 60 procent. Vilket motsvarar en ökning av 5 procent jämfört med 2018/19. Under säsongen 2019/20 användes 100 procent fossilfritt bränsle i driften, lift och pist, på SkiStars svenska destinationer. Under verksamhetsåret uppgick SkiStars koldioxidutsläpp till 3 419 ton, vilket utgör en minskning med 18 procent jämfört med 2018/19.

SkiStar gör även insatser för att minska indirekta utsläpp från verksamheten, exempelvis genom att jobba för en bättre utbyggd infrastruktur av laddstationer. SkiStar erbjuder gäst med giltigt SkiPass att transporteras med skidbussen på SkiStars destination, som i sin tur ger upphov till minskad bilanvändning under vistelsen. Skidbussarna på SkiStars svenska destinationer drivs av fossilfritt bränsle. 

Biologisk mångfald

SkiStars exploateringsmöjligheter på orörd natur är kraftigt begränsad. Det finns hårda krav på miljöhänsyn vid exploatering. För att kunna fortsätta bjuda på den storslagna fjällvärlden med orörd natur runt hörnet behöver SkiStar exploatera nya områden med stor hänsyn till befintlig miljö. I praktiken innebär det att SkiStar som utgångspunkt inte exploaterar ny orörd mark, utan lägger fokus på att förtäta redan ianspråktagna områden. Genom att samla bäddar centralt kring skidområdena minskar transportbehoven för gästerna och infrastrukturen kan byggas mer effektivt. När det ändå sker exploatering på orörd mark är känslan av närhet till naturen en viktig faktor, vilket gör att delar av befintlig skog sparas undan. Detta gäller både vid byggnation av, men även utökningar i, skidområdet. Sett ur skogsvårdssynpunkt kan skidanläggningens utbredning vara en fördel eftersom detta blir en garant för att det inte kommer att ske någon helavverkning i området, vilket annars skulle kunna vara fullt möjligt.

PROJEKT FÖR ATT FRÄMJA -BIOLOGISK MÅNGFALD

Under verksamhetsåret har SkiStar Vemdalen tillsammans med lokal fiskevårdsförening och markägare färdigställt ett flertal förbättringar av Varggransstjärnen. Både nödvändig förstärkning och mindre höjning av dammvallen, åtgärden har gjorts med fokus på att bibehålla den vackra landskapsbilden och främja den biologiska mångfalden. Som följd har sommarfisket på Varggranstjärnen förbättrats samt att det finns mer vatten för att göra snö i pisterna på Vemdalsskalet vintertid, vilket även lett till energieffektivisering.