SkiStar ABs Allmänna bokningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan SkiStar AB (SkiStar), och den som själv eller genom annan träffar avtal med SkiStar enligt vad som angetts i bekräftelsen (gästen). Avtalet kan gälla boende, resa, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (arrangemanget).

VEM ÄR ANSVARIG?
Ansvarig arrangör är SkiStar AB, 780 67 Sälen. Tel 0280-880 50 Org.nr. 556093-6949. VATNO SE 556093694901.

AVTALET MM
Som arrangör ansvarar SkiStar gentemot gästen för vad denne har att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än SkiStar. Uppgifter i kataloger, broschyrer och på hemsida är bindande för SkiStar, men får ändras innan avtal träffas om tydligt förbehåll gjorts därom och gästen tydligt informeras om ändringen. SkiStar reserverar sig för eventuella tryck- eller korrekturfel.

Som arrangör är SkiStar skyldiga att se till:
• att gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning och andra nödvändiga handlingar
• att information lämnas om hur betalning ska ske, var nyckel kan hämtas och att gästen i övrigt informeras om andra frågor av betydelse för arrangemanget.
• att arrangemanget stämmer överens med beskrivningen på bekräftelsen. SkiStar ansvarar inte för löften som tredje part kan ha gjort direkt till gästen utan SkiStars vetskap och som SkiStar inte känt till eller borde känna till. (SkiStars rekommendation är att gästen tar den typen av information skriftligen).

I dessa allmänna bokningsvillkor avses med:
Utresa – resa från hemorten till destinationen
Ankomst – den tidpunkt som anges på bekräftelsen
Avresa– resa från destinationen till hemorten.
Första giltighetsdag – det datum då t ex SkiPass, skidskola, skiduthyrning och tilläggsprodukter (linne, slutstäd, barnsäng, barnstol etc.) ska tas i bruk.

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?
Det är gästens ansvar att kontrollera bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl SkiStar som för gästen så snart SkiStar bekräftat bokningen (ett bokningsnummer tilldelas) och gästen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift (eller hela hyran).

NÄR SKALL GÄSTEN BETALA?
Gästens betalning för arrangemanget skall vara SkiStar tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. SkiStar har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med bekräftelsen (anmälningsavgift). Arrangemanget skall alltid vara slutbetalt innan det påbörjas.

• För arrangemang som bokas 42 dagar eller mer före ankomst ska en anmälningsavgift om 25% av boendepriset plus eventuell av- och ombokningsförsäkring vara SkiStar tillhanda inom 10 dagar från bokningstillfället. Resterande belopp av avtalat pris ska vara SkiStar tillhanda senast 42 dagar före ankomst.
• För arrangemang som bokas 41-0 dagar före ankomst ska full betalning enligt avtalat pris plus eventuell av- och ombokningsförsäkring vara SkiStar tillhanda bokningsdagen, endast kortbetalning, Klarna, direktbetalning via bank på ”min sida” på www.skistar.com accepteras.

BETALNING VIA INTERNET
Gästen kan betala tryggt och enkelt med kort (VISA, MasterCard, Eurocard, AMEX), Klarna eller direktbetalning via bank på skistar.com. För att logga in behövs registrerad e-postadress och lösenord.

AVGIFTER VID BETALNING
Vid betalning från utlandet ska gästen betala omkostnader i hemlandet och i Sverige. SkiStar ska mottaga avtalat pris i angiven valuta som står på bekräftelsen. Avgifter som inte är betalade kommer att belastas gästen senast vid ankomst.

VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?
Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är SkiStar tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?
Gästen kan avboka muntligen eller skriftligen till SkiStar eller till det ställe, som tog emot bokningen. SkiStar accepterar endast avbokningar av gästen. SkiStar är skyldig att bekräfta gästens avbokning skriftligen. Vid avbokning är SkiStar berättigat att ta ut en expeditionsavgift på 195 SEK.

AVBOKNING AV BOENDE OCH RESA UTAN AV-OCH OMBOKNINGSFÖRSÄKRING
• För boende och/eller resa som avbokas 42 dagar eller mer före ankomst behåller SkiStar anmälningsavgiften.
• För boende och/eller resa som avbokas 41-0 dagar före ankomst behåller SkiStar 100 % av kostnaden för boende och/eller resa.

AVBOKNING AV BOENDE OCH RESA MED AV-OCH OMBOKNINGSFÖRSÄKRING
• För boende och/eller resa som avbokas 42 dagar eller mer före ankomst behåller SkiStar avgiften för av- och ombokningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 195 SEK.
• För boende och/eller resa som avbokas 41-0 dagar före ankomst med giltig avbokningsorsak behåller SkiStar avgiften för av- och ombokningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 195 SEK.
• För boende och/eller resa som avbokas 41-0 dagar före ankomst utan giltig avbokningsorsak behåller SkiStar 100 % av kostnaden för boende och/eller resa.

AVBOKNING AV BOENDE UNDER VISTELSEN
För att kunna avboka boende under vistelsen krävs av- och ombokningsförsäkring, se separata villkor 1512:01.

OMBOKNING AV BOENDE OCH RESA
För att kunna omboka boende och/eller resa krävs av- och ombokningsförsäkring, se separata villkor 1512:01.

SKIPASS, SKIDSKOLA OCH SKIDHYRA
SkiPass, skidskola och skidhyra kan gästen avboka fram till dagen före första giltighetsdag och få inbetalt belopp återbetalat minus en expeditionsavgift på 195 SEK. Vid avbokning senare än första giltighetsdag krävs SkiStars Skidåkarförsäkring samt giltigt intyg för återbetalning. Se separata villkor 1512:02.

PAKET
Vid bokning av sådana kombinationer av arrangemang som SkiStar säljer för ett i förväg angivet pris (paket), kan gästen inte avboka enskilda produkter av arrangemanget. För avbokning av enstaka/alla personer i paketet gäller samma regler som för avbokning av logi/resa. Vid bokning av ospecificerat paket gäller följande:
Önskemål om stugan/lägenhetens faciliteter, läge, husdjurstillåtet/förbud, avstånd till lift mm kan ej lämnas.
Skistar förbehåller sig rätten att byta boende fram till ankomstdagen trots redan tidigare bekräftat boende, utan att meddela gästen. Gäster med speciella krav om boendet och/eller läge rekommenderas alltid att köpa specificerat boende.

OM DET HÄNDER GÄSTEN NÅGOT?
Gästen kan köpa av- och ombokningsförsäkring för boendet som ger rätt att vid sjukdom eller annan ingripande händelse avboka fram till utcheckning. Se separata villkor 1512:01

Av- och ombokningsförsäkring kan endast köpas innan första betalningen är gjord. Avgiften för av- och ombokningsförsäkring kan inte avbokas då den är betald och återbetalas ej. Den ska betalas enligt samma villkor som gäller för arrangemanget. Läs mera under rubriken om av- och ombokningsförsäkring.

AV- OCH OMBOKNINGSFÖRSÄKRING
Omfattning
Avbokning
Gästen som har träffat avtal om av- och ombokningsförsäkring, har rätt att avbeställa arrangemanget enligt nedan. Försäkringen ersätter gästens avbokningskostnader om denne rimligen måste avbeställa sin bokning på grund av att gästen, nära anhörig eller medresenär:
- drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall,
- inkallas i krigsmakten eller civilförsvaret
- skilsmässa
- drabbas av väsentlig skada i ordinarie bostad genom brand, översvämning eller liknande allvarlig händelse
- uppsägning på grund av arbetsbrist, gäller ej varsel
- under resa med personbil, tåg eller buss till arrangemangets destination drabbas av oförutsett driftstopp så att 25%, dock minst 24 timmar av arrangemanget inte kan utnyttjas.

Prisgaranti
SkiStar Prisgaranti innebär att om gästen efter att bokningen är betald, hittar ett likvärdigt boende till ett billigare pris, har gästen möjlighet att återfå mellanskillnaden, förutsatt att gästen kontaktar SkiStar och påtalar det. Vid bedömning av likvärdigt boende tas hänsyn till bland annat läge, storlek och standard. Prisgarantin gäller fram till 60 dagar före ankomst. SkiStar Prisgaranti kan ej kombineras med ombokning, kampanjer eller andra rabatter.

Ombokning
Ombokning av boende är möjligt fram till 42 dagar före ankomst, ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista på SkiStar-destinationen mot en expeditionsavgift på 195 SEK.

Definitioner
Med avbokningskostnader avses det som inbetalats för arrangemanget och som inte återbetalas av SkiStar vid en avbokning. Det gästen betalat för av- och ombokningsförsäkringen återbetalas inte.
Försäkringstagare: Den som tecknat försäkringen och finns namngiven på bokningen eller innehar kvitto på tecknad försäkring.
Medresenär: Finns namngiven på bokningen som deltagare i arrangemanget.
Nära anhörig: make/maka/sambo/registrerad partner, barn, barnbarn, syskon, föräldrar och svär-, mor- och farföräldrar, svärson, svärdotter, svåger och svägerska.

Undantag
Försäkringen ersätter inte kostnader om gästen måste avbeställa på grund av omständighet eller sjukdom som han kände till när han betalade försäkringen eller om resan beställts mot läkares inrådan. Försäkringen gäller inte för skadehändelser som inträffar senare än den avtalade ankomsten. Gästen måste kunna styrka sitt förhinder med intyg från t ex läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget och avbokningsblankett ska vara SkiStar tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen. Regler kring hur gästen avbokar anges under rubriken ”VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?” enligt ovan.

Ångerrätt
I enlighet med bestämmelserna i Distans- och hemförsäljningslagen omfattas försäkring med en avtalad giltighetstid om en månad eller mindre inte av ångerrätt. För försäkring med en avtalad giltighet om längre tid än en månad måste gästen som inte avser att utnyttja försäkringen meddela Försäkringsbolaget eller dess representant att man önskar frånträda avtalet senast 14 dagar efter det att avtalet ingicks och innan försäkringen börjat gälla. Ångerrätten gäller inte för boende, transporter, skidhyra, SkiPass och skidskola.

Försäkringsavtalslagen
För försäkringen gäller svensk rätt och utöver försäkringsvillkoren gäller vad som sägs i Försäkringsavtalslagen.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för denna försäkring är: Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa Försäkring filial, org.nr 516404-4405. SkiStar förmedlar försäkringen.

SKISTAR SNÖGARANTI
SkiStar Snögaranti innebär att om inte destinationen uppfyller kraven för sin snögaranti så kan gästen välja att ej resa till bokad destination. Gästen återfår då det som betalats för arrangemanget. Snögarantin faller ut då arrangemanget om skidåkning inte kan tillhandahållas enligt nedan. Snögarantin gäller inte för tillfälligt stängda liftar eller pister, som följd av t ex tekniska problem eller oväder.

För mer information om aktuellt snöläge samt vilka datum som gäller för respektive destinations Snögaranti se www.skistar.com.

SKISTARS ÄNDRINGAR OCH GÄSTENS RÄTTIGHETER MM
SkiStar får ändra villkoren för arrangemanget i den mån gästen kan erbjudas andra likvärdiga tjänster.

Inträffar kostnadsökningar för SkiStar efter det att avtalet blivit bindande för parterna får SkiStar höja priset för resan motsvarande kostnadsökningen, om kostnadsökningen beror på ändringar i skatter eller andra avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före ankomst och skall omgående meddelas gästen. Arrangemangets pris skall sänkas om SkiStars kostnader, tidigare än 20 dagar före ankomst minskar av samma skäl som ovan angivits.

Vid resa är den vid avtalets ingående angivna tiden för utresa preliminär. Om den slutliga tiden avviker från den preliminära tiden skall gästen meddelas så snart som möjligt och senast 14 dagar före utresan. Om inget sådant meddelande lämnas gäller alltså den tid som anges på bekräftelsen eller senare utskickade färdhandlingar. Om den ungefärliga tiden för utresa avviker från den slutliga med mer än 8 timmar är gästen berättigad att frånträda avtalet enligt nedan.

Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bekräftelsen och dessa villkor och SkiStar inte klarar av att erbjuda gästen andra likvärdiga tjänster har gästen rätt att frånträda avtalet. Gästen har också rätt att frånträda avtalet om villkoren ändras väsentligt till hans nackdel. SkiStar måste då betala tillbaka allt som betalats, med avdrag för den nytta gästen kan ha haft. För att gästen ska vara berättigad att frånträda avtalet skall han meddela SkiStar snarast möjligt, dock senast kl. 11:00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen, skall gästen anmäla inom skälig tid under vistelsen så att SkiStar får en chans att rätta till det. Om gästen inte har framfört fel och brister till berörd personal på plats och SkiStar därmed inte har fått möjligheten att vara behjälplig är gästen enligt praxis och bokningsvillkoren inte berättigad till någon ersättning.

Rätt till skadestånd på grund av fel under vistelsen eller på grund av att Skistar ställt in resan föreligger inte om Skistar kan visa att resan inte kunnat genomföras eller att felet uppstått på grund av hinder eller omständighet utanför SkiStars kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit exempelvis kortare avbrott i IT-drift, TV-signal, vatten eller energitillförsel.

Eventuellt skadestånd, avseende sådana skador som omfattas av bestämmelserna i Sjölagen (1994:1009), Luftfartslagen (1957:297),Järnvägstrafiklagen (1985:192) eller Lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik, ersätts maximalt med belopp som anges i nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade. Det åligger gästen att i möjligaste mån begränsa skadan.

Gästen har rätt att sätta någon annan i sitt ställe och SkiStar måste godta den personen om inte särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl kan t ex vara att transportföretag eller annan som SkiStar har anlitat skall godta byte av resenär. Gästen måste meddela byten senast 5 dagar före utresa eller avresa. Vid ändringar i bokningar är SkiStar berättigat att ta ut en expeditionsavgift på 195 SEK. Om avtalet överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot SkiStar för vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader som kan uppkomma p.g.a. överlåtelsen.

VAD HAR GÄSTEN FÖR SKYLDIGHETER?
För att boka/ingå avtal med SkiStar gällande boende måste gästen vara 18 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Legitimering sker vid ankomst. Om gästen vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen gäller regler för avbokning. För organiserade grupper och resesällskap med ledare kan undantag från ovannämnda regler ske efter överenskommelse med SkiStar.

Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller för resa, boende och i övrigt samt de allmänna bestämmelserna/reglerna i foldern SLAOs ”Lilla gula”. Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 skall gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Gästen är fullt ut ansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet, varit vårdslös. Överträdelser av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 6 000 SEK. Gästen får inte använda boendet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål). Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, musikanläggningar etc. Gästen måste städa ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna. Om detta inte iakttas kommer SkiStar att debitera en avgift från 1 500 SEK, beroende på boendets storlek.

Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift från 2 000 SEK för låsbyte. Gästen kan beställa slutstädning före ankomst. En beställd eller obligatorisk städning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.

SkiStar har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område eller om boendet används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar SkiStar gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. SkiStar förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet och avlägsna gästens tillhörigheter. SkiStar ansvarar inte för kvarglömda saker.

SkiStar skall informera om vad som gäller i fråga om pass och visum för stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Gästen är dock själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande. För information se www.skistar.com eller kontakta SkiStar per telefon.

VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?
Gästen bör vända sig till SkiStar med eventuella klagomål. Om gästen och SkiStar inte kommer överens i en förhandling kan de vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden eller allmän domstol.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M.
Båda parter har rätt att frånträda avtalet om arrangemanget inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

ÖVRIGT
Aktuell in- och utcheckningsinformation anges på bekräftelsen alt. www.skistar.com. I logipriset ingår inte städning, sänglinne, handdukar, internet, barnsäng/barnstol, toapapper, rengöringsmedel etc, om inte annat anges på bekräftelsen. SkiStars rök- och djurfria boenden är inte allergisanerade.

PERSONUPPGIFTSLAGEN
Genom registrering av personuppgifter samtycker gästen till att SkiStar i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för fullgöra SkiStars åtagande gentemot gästen och lämnas även ut till våra samarbetspartners, så som försäkringsgivare, hotell, tåg- flyg- och bussbolag m.fl. SkiStar använder gästens uppgifter för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande gästens bokade arrangemang via e-post, telefon, sms och postala utskick. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar. För mer information se www.skistar.com