Medlemsvillkor MySkiStar och MySkiStar Points1. Tillämpning och definitioner
Dessa medlemsvillkor anger de villkor som gäller mellan dig som användare/medlem
(”medlemmen” eller ”du”) och SkiStar AB (publ), organisationsnummer 556093-6949
(”SkiStar”) som tjänsteleverantör avseende kundklubben MySkiStar och
bonussystemet MySkiStar Points. Utöver vad som kan gälla enligt tvingande
lagstiftning ska dessa medlemsvillkor (“villkoren”) uttömmande reglera vad som
gäller för medlemskap i MySkiStar och bonussystemet MySkiStar Points.

Genom att registrera sig som medlem i MySkiStar godkänner medlemmen villkoren.
Villkoren gäller tills vidare och SkiStar kan när som helst göra ändringar i villkoren.
Villkoren som gäller från tid till annan finns tillgängliga på webbsidan
www.skistar.com.

Medlemskapet kan sägas upp med omedelbar verkan av medlemmen och med en
månads uppsägningstid av Skistar AB.

2. Medlemskap i MySkiStar
Medlemskapet i MySkiStar är kostnadsfritt. Genom MySkiStar erbjuds du som
medlem att på eget ansvar använda de funktioner och möjligheter som MySkiStar
erbjuder. Genom tjänsten ges du tillgång till din åkstatistik, tävlingar, utmaningar,
pins, etc.

Medlemmens användning av MySkiStar ska ske i enlighet med villkoren och får inte
strida mot gällande lag, föreskrifter eller god sed. Vidare får användningen inte göra
intrång i tredje parts rättigheter, vara kränkande eller medföra risk för skada.
MySkiStar har rätt, men inte skyldighet, att granska medlemmars användning för att
säkerställa att medlemmen inte bryter mot villkoren.

SkiStar har rätt att när som helst stänga av en medlem och dess konto som inte följer
villkoren eller agerar på något annat sätt som kan medföra skada för SkiStar, annan
medlem eller tredje part. En medlem som har stängts av har inte rätt att omregistrera
sig eller använda tjänsten via annan medlems inloggning. Medlemmen förbinder sig
att hålla MySkiStar skadelöst för eventuell skada som medlemmen har orsakat
genom sin användning av tjänsten.

3. MySkiStar Points
MySkiStar Points är ett kostnadsfritt bonussystem som tillhandahålls av SkiStar. Som
medlem i MySkiStar blir de köp som görs på www.skistar.com och
www.skistarshop.com automatiskt registrerade i MySkiStar Points bonussystem.

Poängsystemet är personligt och knutet till medlemmens MySkiStar profil. Poäng ges
bara för inköp till det egna hushållet avseende resor eller varor som köps via
www.skistar.com och www.skistarshop.com. Dock ges inga poäng för resor eller
varor som köps/beställs per telefon eller i butik. Vidare ges inga poäng vid köp av
presentkort. Däremot ges poäng för inköp från www.skistar.com och
www.skistarshop.com när presentkort används som betalningsmedel. Poäng
registreras vid följande tidpunkter (i) för varor när ångerrätten för det aktuella köpet
har löpt ut enligt gällande köpevillkor och (ii) för resor på hemresedagen efter din
vistelse.

Beräkningen av poäng sker enligt följande.
Den summa som betalats för köpta varor ger motsvarande antal poäng. Poängen
beräknas i SEK där en 1 SEK motsvarar 1 poäng, summan för inköpta varor/tjänster
räknas sedan om till den valuta medlemmen betalar i. En poäng ger 0,005 SEK i
bonus. Exempel: Om en medlem handlar för 10000 SEK erhåller medlemmen 10000
poäng. Den intjänade bonusen för detta köp uppgår då till 50 SEK (0,005 SEK*10000
poäng).

Den intjänade bonusen kan, från och med vintersäsongen 2015/2016, användas som
betalningsmedel vid medlemmens köp av resor eller varor på skistar.com och
skistarhop.com. Bonusen kan inte användas vid köp av resor eller varor som
köps/beställs per telefon eller i butik. Bonusen kan aldrig, helt eller delvis, inlösas
mot kontanter. All bonus registreras digitalt och inga bonuscheckar skickas ut till
medlemmen. Medlemmen måste ha minst 20 kr i intjänad bonus för att kunna
använda sin bonus vid köp.

Dina poäng är giltiga i 36 månader ifrån intjäningstillfället och försvinner därefter ur
bonussystemet. Information om intjänad bonus ges på ”min sida” och/eller via
mailutskick.

4. Personuppgifter och annan information
SkiStar är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som medlemmen
tillhandahåller SkiStar. Genom att bli medlem i MySkiStar samtycker medlemmen till
att SkiStar använder de personuppgifter samt övrig information som medlemmen
tillhandahåller SkiStar (t.ex. namn, e-post, personnummer, användarnamn, uppgifter
om kontot, köpinformation, information och statistik från avseende medlemmens
skidåkning etc.), för att fullgöra SkiStars åtaganden gentemot medlemmen och
administrera parternas avtalsförhållande. Uppgifterna kan även komma att
behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för
marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden,
produkterbjudanden och nyhetsbrev och för att skapa topplistor, tips om träning
m.m. Dessutom kan medlemmens personuppgifter användas för att skicka viktig
information till medlemmen och för att ta kontakt och lämna information till
medlemmen som är särskilt anpassad för dennes intressen.

Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning
av uppgifter från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna
ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom SkiStarkoncernen och till företag
som koncernen samarbetar med. Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas av
medlemmen. Medlemmar som (i) inte vill att hans/hennes personuppgifter ska
behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring eller (ii) önskar få information
om eller begära rättelse av eller radering av sina personuppgifter som behandlas av
SkiStar; ska skicka in en skriftlig begäran om detta till SkiStar.

5. Cookies
SkiStar använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur medlemmen använder tjänsten
och SkiStars webbsidor. Cookies (eller kaka på svenska) är små textfiler som placeras
på medlemmens webbläsare när medlemmen besöker SkiStars webbsidor. Genom
att använda SkiStars webbsidor och våra tjänster samtycker medlemmen till att
SkiStar använder cookies i enlighet med vad som framgår nedan. Textfilerna
innehåller information som gör det möjligt för SkiStar att t.ex. anpassa sina tjänster
så att de passar medlemmen bättre. SkiStar kan även komma att använda s.k. web
beacons - elektroniska bilder som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare
på sidan. Web beacons kan även kallas ”single-pixel GIF” eller webbfyrar. SkiStar
tillåter även vissa samarbetspartners att placera cookies eller web beacons på
medlemmens webbläsare i samband med att medlemmen besöker SkiStars
webbsidor.

SkiStar använder cookies och web beacons för att genomföra undersökningar på
uppdrag av vissa partners på deras webbsidor. Undersökningarna syftar till att mäta
effektiviteten av viss annonsering och våra partners kan sedan få information
rörande detta. SkiStar kan använda olika analysverktyg i syfte att utvärdera och
analysera besöksstatistik. Du kan själv välja om du vill acceptera att ta emot cookies
eller inte. Om du vill veta när din dator tar emot en cookie, kan du ställa in din
webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera
eller avvisa en cookie. Din dator kan också ställas in så att den avvisar alla cookies.
Om du väljer att avaktivera cookies funktionen bär du dock vara medveten om att det
kan förhindra att delar av SkiStars webbsidor fungerar korrekt.

6. Erbjudanden och information
Som medlem i MySkiStar får du ta del av unika erbjudanden från SkiStar och SkiStars
samarbetspartners.

SkiStar reserverar sig för att det kan förekomma fel i den informationen som
tillhandahålls i erbjudanden och artikelinformation om t.ex. pris. SkiStar förbehåller
sig rätten att när som helst justera sådan information utan föregående avisering.

7. Delning av information via sociala medier
Medlemmar av MySkiStar erbjuds att på eget ansvar dela med sig av innehåll från
MySkiStar via sociala nätverk. Det innehåll som kan delas kan t.ex. innefatta statistik,
pins, utmaningar, tävlingar. Medlemmen ansvarar för allt innehåll som medlemmen
tillhandahåller och för att medlemmen och SkiStar via tjänsten har rätt att
tillhandahålla information via sociala medier.

8. Åldersgräns
Endast personer som har fyllt 7 år får vara medlemmar i MySkiStar. Om du är under
16 år får du inte bli medlem utan att ha målsmans samtycke. Genom att registrera sig
som Medlem i MySkiStar garanterar du att du är minst 7 år och, om du är under 16
år, har målsmans samtycke.

Endast personer som har fyllt 18 år får ta del av bonussystemet MySkiStar Points.

9. Tillgänglighet
SkiStars avsikt är att tillhandahålla tjänsten dygnet runt alla dagar om året. Tjänsten
tillhandahålls dock i befintligt skick och SkiStar lämnar inga garantier avseende
tjänstens tillgänglighet. Tjänsten kan från tid till annan ligga nere, pga. planerat eller
oplanerat underhåll, driftsstörningar eller andra omständigheter. SkiStar förbehåller
sig rätten att uppdatera, revidera, eller temporärt eller permanent upphöra med att
tillhandahålla tjänsten.

10. Force majeure
Inga påföljder kan göras gällande mot SkiStar för att SkiStar underlåter att fullgöra
vad som anges i villkoren som har sin grund i en befriande omständighet som
förhindrar eller avsevärt försvårar avtalsmässig fullgörelse. Som befriande
omständighet avses oförutsedd omständighet som ligger utanför SkiStars kontroll
såsom naturkatastrof, eldsvåda, krig, ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärd eller
arbetskonflikt.