SkiStars integritetspolicy (VERSION 2022:01)

Ditt förtroende är viktigt för oss på SkiStar (”SkiStar", "vi", "oss”). Vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i tryggt förvar och inte missbrukas.

Vi utvärderar löpande riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt samtliga i vår personal i dataskyddsfrågor.

I denna policy beskriver vi hur och varför SkiStar behandlar personuppgifter när du interagerar med oss på SkiStar exempelvis på skistar.com, skistarshop.com eller inom kundklubben ”MySkiStar”. Bokningsvillkor, köpevillkor samt medlemsvillkoren för MySkiStar finns här.

SkiStar utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning GDPR. SkiStar AB, org.nr 556093–6949, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter vi samlar in från dig. SkiStar Norge AS, org.nr NO 977 107 520 MVA, är en del av SkiStar-koncernen och behandlar dina uppgifter när du besöker någon av våra norska destinationer. SkiStar AB och SkiStar AS har därigenom ett gemensamt personuppgiftsansvar för vissa uppgifter vi samlar in om dig när du besöker en norsk destination, men SkiStar AB har ett övergripande ansvar för hela koncernens verksamhet och utövar ett dominerande inflytande över koncernbolagen. SkiStar AB är din huvudkontakt och det är till oss du vänder dig för frågor och för att utöva dina rättigheter. Denna policy tillämpas av alla bolag inom SkiStar-koncernen.

Denna policy riktar sig särskilt till dig som privatperson som är eller vill bli vår kund. Är du även medlem i MySkiStar, se särskilt avsnitt 5. I den mån informationen i denna integritetspolicy avviker från vad som gäller för medlemmar i MySkiStar enligt avsnitt 5, ska det som står i avsnitt 5 gälla. För dig som är leverantör eller samarbetspartner till oss hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

1. Vilka personuppgifter vi samlar in

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara exempelvis bokningsnummer och IP-nummer om de kan kopplas till fysiska personer.

1.1 Uppgifter som samlas in direkt från dig

Uppgifter som samlas in när du gör en bokning

När du bokar en resa/aktivitet eller köper en produkt hos SkiStar (gemensamt ”bokning”) samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din bokning. Om bokningen omfattar barn samlar vi in uppgifter även för barnet förutsatt att det krävs för att fullgöra bokningen eller leverera god kundservice. Exempel på uppgifter som SkiStar samlar in från dig kan vara:

  • Fotografi av dig.
  • Identitetsuppgifter, som namn, personnummer, födelsedatum.
  • Köpinformation, som vad du köpt, när och var du köpte det, hur du betalade samt kredit- och/eller annan betalningsinformation.
  • Person-/kontaktinformation, som namn, kund-/medlemsnummer, telefonnummer, adress och e-postadress.
  • Åkaruppgifter, som längd, vikt, skostorlek och erfarenhet

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar oss samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga, identifiera din bokning eller hantera ditt ärende, t.ex. namn, kontaktuppgifter eller information om din bokning. Det kan även röra sig om mer specifika uppgifter kopplade till ett skadeärende som exempelvis ett läkarintyg.

Uppgifter som samlas in via Mina Sidor

Om du registrerar en användaridentitet på skistar.com (”Mina Sidor”) samlar vi in din e-postadress för att skapa inloggningen. På Min Sida kan du sedan administrera dina uppgifter.

Du kan även välja att lägga upp en profilbild på Min Sida.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka marknadsföring till dig. Om du väljer att lämna det samlar vi också in uppgifter om ditt postnummer och hemvistland för att du ska få så relevant innehåll som möjligt.

Uppgifter som samlas in vid användning av våra digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser, våra appar eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. En del av dessa uppgifter kan vara personuppgifter, t.ex. ditt IP-nummer om det kan kopplas till fysiska personer. Vi samlar också in uppgifter om hur du navigerar i tjänsten, vilka sökningar du gör och vilka produkter du är intresserad av. Om du är inloggad på Mina Sidor eller lämnar uppgifter som gör att vi kan identifiera dig kopplar vi ihop uppgifterna om ditt användarmönster med andra uppgifter vi har samlat in om dig. Mer information om vilken typ av uppgifter som samlas in i samband med användning av våra digitala tjänster kan du läsa i vår cookiepolicy.

1.2 Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Uppgifter från annan i ditt sällskap

Vid bokning och kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra gäster i samma sällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har tillåtelse att lämna de uppgifter om andra som krävs för att fullgöra bokningen. Den som bokar för andra bör därför försäkra sig om att dessa personer förstår hur deras personuppgifter kan komma att användas av oss.

Uppgifter från agenter och digitala partners

När du bokar en resa med SkiStar via en agent, resebyrå eller en webbplats (s.k. digital partner), nedan gemensamt ”agent”, som vi samarbetar med för marknadsföring av våra resor, lämnar du personuppgifter till agenten. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive agent. Agenten överför de uppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra din bokning i enlighet med vårt avtal med agenten.

2. Varför vi använder dina personuppgifter

SkiStars rättsliga grund att behandla dina personuppgifter

SkiStar behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas för olika ändamål och därför har olika rättslig grund, såsom fullgörande av bokning, baserat på en intresseavvägning, med stöd av ett specifikt samtycke från dig, eller för att uppgiften är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå vara nödvändig att spara för andra ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part, exempelvis en bokning.

Administration av din bokning

För att kunna fullgöra din bokning och leverera det du har beställt av oss (dvs. fullgöra avtalet) använder vi dina personuppgifter på olika sätt. Uppgifterna används till exempel för att:

  • ställa ut bokningsbekräftelse och andra resedokument,
  • göra boendebokning,
  • göra utskick av viktig information kopplad till din bokning,
  • förbereda utrustning som du har hyrt, och
  • genomföra betalning av det du har beställt.

Vilka uppgifter vi behandlar beror på vad du har beställt.

Vid bokning via telefon spelas samtalen in baserat på SkiStars berättigade intresse av att säkerställa vad SkiStar och kunden kommit överens om.

För att kunna tillhandahålla kundservice

När du kontaktar oss via telefon, chatt eller mejl med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer, spelar vi in ditt samtal och sparar din chatt eller ditt mejl och använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service. Detta gör vi för att kunna fullgöra avtalet med dig och med stöd av vårt berättigade intresse att ge dig god service.

Marknadsföring och personifiering

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Vi använder därför dina uppgifter såsom information kring dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar som underlag för att skräddarsy vår kommunikation och att kontakta dig per post, e-post eller telefon med stöd av vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster. På så sätt kan vi anpassa vår marknadsföring så att den blir mer relevant för dig. Vi kan också skicka information om samarbetspartners produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig.

Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom inställningar på Min Sida eller på sådant sätt som anges i marknadsföringsutskick.

Vid särskilda event förekommer fotografering för marknadsföringsändamål som sker med stöd av vårt berättigade intresse. Du blir alltid informerad om detta i förväg och har rätt att, direkt på plats eller enligt avsnitt 6 nedan, invända mot att bli fotograferad.

Utveckling av tjänster och service samt utbildning

När du kontaktar oss via telefon i kundserviceärenden, spelar vi in ditt samtal, och därigenom, behandlar vi dina personuppgifter, med stöd av vårt berättigade intresse att använda samtalen som underlag för internt utbildnings- och utvecklingsarbete.

Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter, digitala tjänster och marknadskommunikation med stöd av vårt berättigade intresse, där vi bland annat analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. När det gäller digital kommunikation använder vi vidare uppgifterna för att förbättra våra möjligheter att kommunicera effektivt och nå ut till en relevant målgrupp.

Vi använder även de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att skicka ut enkätundersökningar kopplade till våra produkter och tjänster. Detta gör vi med stöd av vårt berättigade intresse med syfte att utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och gästupplevelse samt använda resultaten som underlag för internt utbildnings- och utvecklingssamarbete. Enkäten är anonym och behandlar endast personuppgifter i den mån den svarande själv väljer att ange personuppgifter i fritextfält.

Lagkrav

Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

3. Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Vi sparar aldrig data längre än vad vi behöver och använder enbart dina personuppgifter för de ändamål som framgår av denna policy. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet. Om uppgifter behövs efter denna period för analytiska, historiska eller andra legitima kommersiella syften kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter.

3.1 Uppgifter som samlas in från dig

Uppgifter som samlas in när du gör en bokning

De personuppgifter vi samlar in vid en bokning sparas i vår kunddatabas i fem år. Om du inom fem år interagerar med oss kommer uppgifter om tidigare bokningar/produkter att sparas ytterligare fem år. Personuppgifterna lagras som underlag för marknads- och kundanalyser, för statistikändamål samt för att kunna ge dig ett bättre bokningserbjudande och bättre service. Personuppgifterna sparas också för att vi ska kunna uppfylla de lagkrav avseende tillsyn som finns för paketresor och för att det ska finnas dokumentation kring bokningen vid en eventuell reklamation. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i tio år för att vi ska ha möjlighet att försvara oss mot rättsliga anspråk.

Enligt lag är vi skyldiga att bokföra och bevara vissa uppgifter som utgör räkenskapsinformation. Vi måste därför lagra dessa uppgifter i cirka sju år.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du ringer till oss eller chattar/mejlar med vår kundservice sparar vi konversationen med dig i 90 dagar.

Uppgifter som samlas in via Min Sida

Uppgifterna från Min Sida kommer att sparas i vår kunddatabas i fem år.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Om du har registrerat dig för att motta vårt nyhetsbrev kommer vi att spara de uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller meddelar oss att du inte längre vill motta detta. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick av nyhetsbrevet via Min Sida eller angivet sätt i utskicket.

3.2 Uppgifter som samlas in från någon annan än dig

Uppgifter som samlas in från annan i ditt resesällskap

Se avsnitt ”Uppgifter som samlas in när du gör en bokning”.

Uppgifter som samlas in från agenter och digitala partners

Se avsnitt ”Uppgifter som samlas in när du gör en bokning”.

4. Till vem vi lämnar ut personuppgifter

För att kunna fullgöra den bokning du gjort hos oss och för att i övrigt bedriva vår verksamhet, kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartners. Vi delar enbart personuppgifter med dessa i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla deras tjänster till dig/oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga.

Underleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till SkiStar, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter.

Leverantörer av reserelaterade tjänster

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster direkt till dig på uppdrag av SkiStar, t.ex. skidskola och boendeförmedlare, såsom hotell.

Sådana leverantörer får tillgång till de personuppgifter som behövs för att bokningen ska kunna fullgöras. Dessa leverantörer är självständigt personuppgiftsansvariga och ansvarar för och hanterar personuppgifter i enlighet med respektive leverantörs integritetspolicy.

IT-leverantörer

Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Webbanalysföretag och sociala medie-företag

Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå. Vi kan även använda oss av social medie-företag såsom Facebook för vår marknadskommunikation.

Inom SkiStar

Vår Integritetspolicy gäller för alla koncern- och dotterbolag inom SkiStar, vilket betyder att SkiStar AB har samma tillgång till personuppgifter som den specifika destination eller avdelning du lokalt varit i kontakt med. Dock med den begränsning att den enskilde medarbetaren endast kan se sådan information som är relevant för att utföra dennes arbetsuppgifter.

Myndighet

Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.

5. Särskilt för dig som är medlem i MySkiStar

Fullständiga medlemsvillkor hittar du här.

Genom att bli medlem i MySkiStar ingår medlemmen ett avtal med SkiStar enligt vilket det är nödvändigt för SkiStar att använda personuppgifter samt annan information som medlemmen tillhandahåller SkiStar (t.ex. namn, e-post, personnummer, användarnamn, uppgifter om kontot, köpinformation, information och statistik avseende medlemmens skidåkning etc.), för att fullgöra SkiStars åtaganden gentemot medlemmen och administrera parternas avtalsförhållande. Detta inkluderar att skicka viktig information kopplad till avtalsförhållandet, t.ex. administrativa meddelanden. Lämnar du inte dina personuppgifter till oss kan du inte bli medlem i MySkiStar.

Som framgår av punkt 6 i villkoren har du som medlem i MySkiStar rätt att få relevant och personlig kommunikation om våra produkter och tjänster, inklusive personliga erbjudanden, genom våra olika kanaler. Detta kan även innefatta skapande av topplistor, tips om träning m.m. som vi delar med dig som medlem. Vi behandlar dina personuppgifter i detta syfte för att kunna fullgöra avtalet med dig.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas på en övergripande nivå för generella marknads- och kundanalyser och statistik. Vi kan t.ex. komma att ta fram statistik kring försäljning, utskick eller utnyttjade erbjudanden. Detta gör vi med stöd av våra berättigade intressen av att genomföra generella analyser för ökad kundinsikt och av att utvärdera, förbättra och utveckla våra tjänster och produkter. Vi utför inte analys eller uppföljning av enskilda medlemmar för dessa ändamål.

Om du som medlem inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring kan du skicka in en skriftlig begäran om detta till SkiStar enligt kontaktuppgifterna nedan, alternativ avregistrera dig direkt i vårt direktmarknadsföringsutskick. Du kan även närsomhelst avregistrera dig från att motta vårt nyhetsbrev på ”min sida”.

6. Dina rättigheter

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig

Utöver att du online har tillgång till de personuppgifter som är relaterade till Min Sida eller din bokning, har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig samt information om hur vi behandlar dem.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i vissa fall, t.ex. under tiden vi rättar dem.

Vad gäller automatiserad behandling som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig har du en rätt till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Du är när som helst välkommen att kontakta oss på personuppgift@skistar.com för att utöva någon av dina rättigheter. I mailet ska det framgå ditt namn och dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna identifiera dig. Om vi inte lyckas identifiera dig kommer vi att återkomma och be dig om fler uppgifter för att kunna hantera din begäran.

Du kan även begära radering av dina personuppgifter via vår SkiStar-app (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås).

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att anonymisera de personuppgifter vi har om dig, och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Detta gör du även enkelt genom inställning på Min Sida.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

7. Cookies

På skistar.com samt skistarshop.com använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Vi kan inte identifiera dig som besöker våra hemsidor med hjälp av dessa uppgifter, men eftersom en IP-adress är att betrakta som en personuppgift informerar vi om behandlingen. För denna hantering gäller förutom denna integritetspolicy också vår cookiepolicy.

8. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan från tid till annan komma att ändra denna integritetspolicy och alla ändringar träder i kraft per automatik trettio (30) dagar efter att de har publicerats på skistar.com. I det fall ändringen är särskilt relevant eller väsentlig meddelas du om ändringen. Om vi gör ändringar i integritetspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldigheter enligt lag, myndighetsutlåtande eller beslut kan den nya integritetspolicyn komma att gälla omedelbart efter att den publicerats på skistar.com.

9. Kontakt

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår nedan. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

personuppgift@skistar.com

eller brevledes till

SkiStar AB

Att: Kundservice

Fjällvägen 25

780 91 Sälen