Finansiella mål

Det övergripande målet är att värdet på aktieägarnas kapital ska öka långsiktigt och hållbart.

Finansiella mål 

SkiStar uppdaterade finansiella mål & utdelningspolicy den 12 septmber 2023. Pressmeddelande.

Uppdaterade finansiella mål på medellång sikt
SkiStars styrelse har antagit följande finansiella mål:

•    Tillväxt: Rörelsens intäkter ska i genomsnitt över denna period öka med 6 procent årligen och avser organisk tillväxt justerat för förvärv och valutaeffekter. Ett förvärvat bolag klassificeras som förvärv under den första tolvmånadersperioden efter förvärvsdagen. Först därefter inkluderas bolaget i beräkningen av organisk tillväxt.

•    Marginal: Rörelsemarginalen ska i genomsnitt uppgå till 18 procent. Uppdateringen av målet beaktar förändrad redovisning av förmedlade logiintäkter som bolaget övergick till i andra kvartalet 2020/21. Tidigare marginalmål var att överstiga 22 procent och förändringen av marginalmålet förklaras fullt ut av redovisningsförändringen. Därtill har bolagets verksamhet förändrats sedan den tidigare målsättningen fastställdes, särskilt inom drift av hotellverksamhet med en lägre marginal än genomsnittet. 

•    Skuldsättning: Räntebärande nettoskuld ska understiga 2,5 gånger EBITDA, exkl. IFRS16-effekter. Tillfälliga avvikelser kan förekomma men ska över perioden inte överstiga 2,5x.

Mer flexibel utdelningspolicy
Styrelsen har vidare beslutat om en uppdaterad utdelningspolicy. Målsättningen är att 40-60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Den av styrelsen faktiskt föreslagna utdelningsnivån ska årligen anpassas med hänsyn till bolagets strategi, finansiella ställning, risknivå och investeringsbehov. 

klimatmål

På SkiStar tar vi hand om naturen, såsom naturen tar hand om oss. Med ambitiösa klimatmål och genom att etablera mer cirkulära system arbetar vi för att minska vår påverkan och göra det möjligt för våra gäster att göra klimatsmarta val. Till 2030 ska vi minska vårt totala klimatavtryck med 50 procent, i linje med målsättningen för de globala målen och Parisavtalets begränsning på den globala temperaturen till under två grader. SkiStar har under verksamhetsåret arbetat vidare med sitt klimatmål med fokus på den egna driftverksamheten och gästernas resa till våra destinationer. Under verksamhetsåret genomfördes en klimatinvestering i SkiStars norska drift, där samtliga pistmaskiner övergick till att drivas på förnybart drivmedel, HVO100. Det resulterade i en reduktion på 57 procent av SkiStars direkta klimatutsläpp. För att försäkra oss om att vårt arbete med att minska klimatpåverkan är tillräckligt samt i linje med vad som krävs för att nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader, har vi utarbetat våra Science Based Targets, det vill säga våra vetenskapligt förankrade klimatmål. Efter utgången av 2021/22 har vi skickat in dessa för godkännande, för att säkerställa att våra ambitiösa klimatmål är i överensstämmelse med forskningen.

Läs mer under "SkiStar & Hållbarhet".