VD har ordet

Från SkiStars delårsrapport Q1, september-november 2019/20

Vintern kom tidigt med både kyla och snö på samtliga destinationer, vilket medfört goda förutsättningar för snöproduktion och har inneburit både en tidig säsongsstart och att våra anläggningar är i fantastiskt skick inför jul- och nyårshelgen.

Resultat efter skatt minskar med 101 MSEK i perioden. Den största förklaringen är att det är en minskning av reavinsterna från vår fastighetsutvecklings- och exploateringsaffär om 78 MSEK. Detta ska ses som en periodiseringseffekt. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på tomtmark, lägenheter och Vacation Club-andelar på våra destinationer. Periodens reavinst är i linje med förväntat utfall, men är inte jämförbart med fjolårets reavinst vid denna tidpunkt då två större projekt avyttrades i Sälen under hösten 2018. En andra större förklaring är de ovanligt gynnsamma väderförhållanden för snöläggning och övrigt arbete med iordningsställande av nedfarter som försäsongen erbjudit. Detta har medfört olika kostnader, främst relaterat till tidigarelagd snöläggning, men har också inneburit ett tidigt öppnande för våra gäster. Resultateffekten uppgår till -10 MSEK i Q1, dock oförändrad sett över hela säsongen.

Bokningsläget, mätt i antalet bokade objektsnätter genom SkiStars logiförmedling, är i paritet med fjolåret och innebär att närmare 80 procent av säsongens bedömda logiförsäljning redan är uppbokad. Härnäst väntar en stark jul- och nyårsperiod men hög beläggning. Vi kan även se en ökad trend med semester på hemmaplan på den svenska marknaden. Den gynnsamma svenska kronan har även påverkat den utländska marknaden där vi kan se ökad tillväxt i antal gäster, framför allt från Danmark.

Inför säsongen har större investeringar gjorts i vår kärnverksamhet. Med nya nedfarter, förstärkt snöproduktion och utveckling av befintliga skidområden kan våra gäster möta en fantastisk vinterupplevelse och skidprodukt på våra anläggningar. Utöver det så ser vi fram emot att välkomna de första gästerna som landar på Scandinavian Mountains Airport, flygplatsen mellan Sälen och Trysil, som öppnar för trafik den 22 december med direktlinjer från fem svenska och två danska destinationer samt en från Storbritannien. SkiStar är en av många aktieägare i det som ska bli en katalysator för tillväxt i regionen.

Nytt för i år är även att EQPE är leverantör av våra arbetskläder. Utomhusarbetet på våra destinationer ställer höga krav på att kläderna är funktionella, bekväma och tåliga, för att tillgodose och möta alla typer av utmaningar. Tidigare personalkläder har skänkts till en svensk biståndsorganisation som arbetar för att skapa bättre förutsättningar för människor i utsatta länder och för en rättvisare resursfördelning.

Den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16, som ersätter IAS17, får en relativt stor effekt för SkiStar. Vi har många långa leasingavtal för bland annat markarrenden som nu med tillämpning av den nya standarden redovisas som en skuld i balansräkningen. Vår balansomslutning stiger som en effekt av detta med 790 MSEK, vilket försämrar vår soliditet med sex procentenheter. Mer detaljer kring effekten av IFRS 16 finns på sidan 16 i rapporten.

Vi ser med tillförsikt fram emot ännu en bra vintersäsong på våra sex destinationer och jag hoppas att vi ses i våra pister!

ANDERS ÖRNULF

Tf Verkställande direktör*

 

* Anders Örnulf är tillförordnad verkställande direktör till dess att Stefan Sjöstrand tillträder den 2 mars 2020.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy