Fastighetsutveckling och exploatering

Segmentet Fastighetsutveckling och exploatering omfattar, från och med verksamhetsåret 2018/19, anläggningstillgångar såsom mark, fastigheter och investeringar i delägda företag. Fokus är att utveckla och realisera värden. Detta sker genom att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för framtida investeringar på SkiStars destinationer. Dessa ska skapa affärsmöjligheter genom exempelvis försäljning av mark och tomter, byggnation för uthyrning, byggnation för försäljning eller för att på annat sätt skapa värdetillväxt. Detta kan ske antingen i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Segmentets intäkter består huvudsakligen av reavinster från avyttring av exploaterade anläggningstillgångar. Investeringskrediter har allokerats till segmentet där pantsättningsbara tillgångar redovisas. Tillgångar hänförliga till segmentet utgörs av markfastigheter, vilka redovisas till bokfört värde, samt andel i ett joint venture för fastighetsexploatering. För detaljerad information om segmentets resultat och ställning hänvisas till not 3 i årsredovisningen för 2019/20.

FASTIGHETSBESTÅNDET

I Sverige äger SkiStar genom dotterbolag logifastigheter till ett bokfört värde om 361 miljoner kronor (328). Utöver detta finns innehav i intressebolag som i huvudsak äger logifastigheter till ett bokfört värde där SkiStars andel uppgår till 139 miljoner (145), samt innehav i bostadsrättsföreningar till ett totalt bokfört värde om 22 miljoner kronor (25). 

I Norge ägs SkiStar Lodge Alpin Hemsedal av dotterbolaget Fjellinvest Norge AS med ett bokfört värde om 72 miljoner kronor (81) samt 50 procent av Radisson Blu Resort, Radisson Blu Mountain Resort i Trysil samt SkiStar Lodge Suites i Hemsedal via ett joint venture där SkiStars del av det bokförda värdet uppgår till 466 miljoner kronor (533).

MARKTILLGÅNGAR

Exploateringsmarktillgångar och osålda tomter uppgår till 5,4 miljoner kvadratmeter (5,4). Större andelen av tillgångarna har anskaffats långt tillbaka i tiden och har därför ett lågt anskaffningsvärde. Någon marknadsvärdering av tillgångarna har inte genomförts utifrån att det är svårt att göra en rimlig bedömning av möjlig exploateringstakt av marktillgångarna. Utifrån egna antaganden och erfarenheter kan cirka 50 procent av marken bebyggas, innebärande 2,7 miljoner kvadratmeter. Om marken säljs som tomter skulle det innebära 2 700 tomter vid en storlek om 1 000 kvadratmeter per tomt.

MARK OCH TOMTER TILL FÖRSÄLJNING

Vid räkenskapsårets utgång finns exploateringsmark i Ullådalen, Åre samt två tomter i Björnrike, Vemdalen till försäljning. I Sadelområdet, Åre, finns ytterligare detaljplanerad mark i ett hälftenägt joint venture för fortsatt försäljning till nybildade bostadsföreningar. 

SKISTAR VACATION CLUB

SkiStar Vacation Club är en boendeform anpassad till gästernas efterfrågan och behov. Lägenheterna delas in i veckoandelar och köparna kan erhålla, förutom köpt vecka, medlemskap i den internationella bytes- och förmedlingsorganisationen RCI samt medlemskap i SkiStar Vacation Club. Boendeformen ska för ägaren vara kostnadseffektiv, enkel och flexibel. Kostnadseffektiviteten uppnås antingen genom nyttjande av köpt vecka jämfört med att hyra motsvarande vecka, eller genom att byta veckan mot utlandsvistelse via RCI. Ägaren kan dessutom köpa utlandsresor genom RCI-systemet. Genom SkiStar Vacation Club erhåller ägaren därutöver en mängd fördelar och förmåner under vistelsen. Enkelhet uppnås genom att ägaren inte behöver ta underhållsansvar för sin andel, utan bostadsrättsföreningen, som ägarandelen ingår i, ansvarar för underhållet och utveckling av boendet. Lägenheten är alltid städad, uppbäddad, uppvärmd och klar inför ankomst. Flexibilitet uppnås genom att ägarna kan åtnjuta RCI:s hela utbud på över 7 000 resmål världen över. SkiStar Vacation Club erbjuds idag i Sälen, Vemdalen och i Åre, men intentionen är att konceptet på sikt ska finnas på flera destinationer.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Intäkter från Fastighetsutveckling och exploatering uppgick till 219 MSEK (296) med ett resultat på 56 MSEK (152). Under året såldes andelar i boende för 117 miljoner kronor (78) med ett resultat om 55 miljoner kronor (68). 43 miljoner kronor (33) avsåg intäkter från ­försäljning av Vacation Club-andelar och 74 miljoner kronor (45) andra andelar i boende. Resultatet fördelar sig med 29 miljoner kronor (23) hänförligt till Vacation Club och 26 miljoner kronor (45) till andra andelar. Försäljning av andra andelar i boende än inom Vacation Club kommer i huvudsak av att lägenheter i Vemdalen samt Hotell Renen i Duved avyttrats. Ökningen inom Vacation Club kommer av att nya objekt i Åre, Vemdalen och Sälen tillförts under året. 

Under året såldes exploateringstillgångar för 59 miljoner kronor (126) med ett resultat om 50 miljoner kronor (98). 33 miljoner kronor (10) avsåg intäkter från försäljning av mark och 26 miljoner kronor (116) försäljning av tomter. Resultatet fördelar sig med 26 miljoner kronor (10) till mark och 24 miljoner kronor (88) till tomter. Försäljningen av tomter avsåg åtta stycken (53) varav en i Åre och sju i Sälen. Genomsnittligt resultat per tomt uppgick till 3,3 miljoner kronor (1,7). Ett bedömt genomsnittligt resultat per tomt över tid beräknas till cirka 2,5 miljoner kronor. I ett hälftenägt joint venture har försäljning av mark till två bostadsrättsföreningar genererat 13 miljoner kronor (16) i resultatandel. Övrig verksamhet inom Fastighetsutveckling och exploatering avser främst uthyrning av boende till segmentet Drift av skidanläggningar.

INVESTERINGAR

Investeringarna som beräknas användas i egen verksamhet uppgick under verksamhetsåret till 366 miljoner kronor. I Sälen avser detta färdigställande av tredje etappen i Solbacken i Tandådalen med ytterligare 24 lägenheter och gym samt en fjärde etapp med  ytterligare 44 lägenheter att tas i bruk till vintersäsongen 2020/21. En femte etapp med 30 lägenheter har påbörjats med färdigställande till vinter­säsongen 2021/22. Byggnation av SkiStar Lodge Hundfjället fortsätter med 153 dubbelrum och lägenheter, restaurang, bar och sportbutik/skiduthyrning med färdigställande till vintersäsongen 2021/22. En ombyggnation av den angränsande byggnaden Hundfjällscenter har påbörjats under året avseende restaurang och bad/spa. I Åre fortsätter planering och projektering för SkiStar Lodge Åre i området kring kabinbanan.

SkiStar Living

Köp ditt drömboende i fjällen