Fastighetsutveckling och exploatering

Strategin inom Fastighetsutveckling och Exploatering är att skapa värden genom att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för framtida investeringar på SkiStars destinationer.

Genom att identifiera intressanta markområden för antingen exploatering
eller nedfarter sker en konstant värdeutveckling av de marktillgångar
SkiStar förfogar över. Denna värdeutveckling sker oftast inom SkiStars
egna markområden och vissa fall i form av joint ventures tillsammans med
andra exploatörer. Vi ser också kontinuerligt över möjligheter att förvärva
markområden som bidrar till destinationernas fortsatta utveckling och
attraktivitet. Målsättningen är i samtliga fall att få till färdiga detaljplaner.
Vår strategi baseras också på att i möjligaste mån exploatera marken i egen
regi, alternativt avyttra den till det samägda bolaget, Skiab Invest AB.

När SkiStar är involverade i fastighetsutveckling och exploatering vill vi också säkerställa att den är hållbar och att lift- och pistsystemet samtidigt utvecklas för att få en balans mellan utvecklingen av exempelvis skidåkningen vintertid och sommaraktiviteterna tillsammans med fastighetsutvecklingen. Vårt mål är att bygga fastigheter som är hållbara och som också är året-runt-baserade i möjligaste mån. Ett krav är även att alla SkiStars nybyggen ska vara miljöcertifierade.

Ett strategiskt förvärv skedde under året då SkiStar förvärvade Klyftvallen, Vemdalen av Holmen AB. Området möjliggör en fortsatt utveckling av både pistyta och byggnationer. Området ses som det naturliga steget att utöka gästnyttan i Vemdalen och bidra till en utveckling av Skalpasset, se nedan. Segmentet Fastighetsutveckling och exploatering omfattar, från och med verksamhetsåret 2018/19, anläggningstillgångar såsom mark, fastigheter och investeringar i delägda företag.

1 juli 2022 förvärvade Skiab Invest AB tre fastigheter och en byggrätt i Skalpasset, Vemdalen. Fastigheterna omfattar i huvudsak lägenheter för tillresta gäster och ett antal kommersiella lokaler: restaurang Passet, Ski Lodge Skalspasset (27 lägenheter) och Bergsgården (17 lägenheter), samt en byggrätt. Totalt uppgår den uthyrningsbara ytan till cirka 4 000 kvm och den angränsade byggrätten omfattar ca 7 000 BTA. SkiStar hyr samtliga fastigheter av Skiab. Förvärvet stärker SkiStars andel av så kallade varma bäddar i området och skapar också förutsättningar för en fortsatt utveckling av Vemdalen i form av byggrätten. Förvärvet är strategiskt viktigt utifrån ovanstående beskrivna effekter.

MARKTILLGÅNGAR

SkiStars exploateringsmarktillgångar och osålda tomter uppgår till 5,3 miljoner kvadratmeter (5,4). Större andelen av tillgångarna har anskaffats långt tillbaka i tiden och har därför ett lågt anskaffningsvärde. Någon marknadsvärdering av tillgångarna har inte genomförts utifrån att det är svårt att göra en rimlig bedömning av möjlig exploateringstakt av marktillgångarna. Utifrån egna antaganden och erfarenheter kan cirka 50 procent av marken bebyggas, innebärande 2,7 miljoner kvadratmeter. Om marken säljs som tomter skulle det innebära 2 700 tomter vid en storlek om 1 000 kvadratmeter per tomt.

SKISTAR VACATION CLUB

SkiStar Vacation Club är en boendeform anpassad till gästernas efterfrågan och behov. Lägenheterna delas in i veckoandelar och köparna kan erhålla, förutom köpt vecka, medlemskap i den internationella bytes- och förmedlingsorganisationen RCI samt medlemskap i SkiStar Vacation Club. Boendeformen ska för ägaren vara kostnadseffektiv, enkel och flexibel. Kostnadseffektiviteten uppnås antingen genom nyttjande av köpt vecka jämfört med att hyra motsvarande vecka, eller genom att byta veckan mot utlandsvistelse via RCI. Ägaren kan dessutom köpa utlandsresor genom RCI-systemet. Genom SkiStar Vacation Club erhåller ägaren därutöver en mängd fördelar och förmåner under vistelsen. Enkelhet uppnås genom att ägaren inte behöver ta underhållsansvar för sin andel, utan bostadsrättsföreningen, som ägarandelen ingår i, ansvarar för underhållet och utveckling av boendet. Lägenheten är alltid städad, uppbäddad och uppvärmd och klar inför ankomst. Flexibilitet uppnås genom att ägarna kan åtnjuta RCI:s hela utbud på över 7 000 resmål världen över. SkiStar Vacation Club erbjuds idag i Sälen, Vemdalen och i Åre, men intentionen är att konceptet på sikt ska finnas på flera destinationer.

INVESTERINGAR

Investeringarna som beräknas användas i egen verksamhet uppgick under verksamhetsåret till 13 MSEK (166). Under året har SkiStarshop Concept Store, Lindvallen färdigställts. Butiken ligger centralt i Lindvallens nya handelsområde. Skiab äger fastigheten som i sin tur hyrs ut till SkiStar. I Skiabs regi har under året  första etappen av Timmerbyn Village i Sälen påbörjats, där samtliga lägenheter har tecknats med bindande förhandskontrakt. Etapp II i detta projekt planeras starta senhösten 2022. Ytterligare två områden som utvecklas i samarbete med Skiab är Tegefjäll, Åre och Björnrike i Vemdalen. Båda projekten riktar sig till köpare av fjällboende. Beroende på marknadsläget förväntas en produktionsstart under våren 2023.

Sista etappen avseende projektet Sadeln i Åre kommer vara färdigställt i december 2022. Samtliga lägenheter är avyttrade och har tecknats med bindande förhandskontrakt. Även detta projekt har utvecklats av Skiab. Under året har projektet Fjellnest, Hemsedal fortgått som planerat. Efterfrågan på dessa 69 lägenheter är stor. Ytterligare ett markområde i Hemsedal i anslutning till SkiStar Lodge har under året förvärvats. Området möjliggör en en fortsatt utveckling och förtätning av såväl pister som boende i ett mycket attraktivt läge. I Åre fortsätter planering och projektering för en utbyggnad av Rödkullen och en omstrukturering och utbyggnad av Björnen Centrum. Dessa två projekt görs tillsammans med övriga exploatörer i respektive område.

SkiStar Living

Köp ditt drömboende i fjällen