Fastighetsutveckling och exploatering

För att skapa värde är fokus att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för framtida investeringar på SkiStars destinationer.

Planerna skapar affärsmöjligheter genom exempelvis försäljning av mark och tomter, byggnation för uthyrning, byggnation för försäljning eller för att på annat sätt skapa värdetillväxt. Detta sker antingen i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Segmentet fastighetsutveckling och exploatering omfattar, från och med verksamhetsåret 2018/19, anläggningstillgångar såsom mark, fastigheter och investeringar i delägda företag.

Utökat och fördjupat samarbete med Peab

SkiStar och Peab har sedan 2011 bedrivit verksamhet i Skiab Invest AB med ett 50/50-ägande. Bolagets första projekt var att bygga åtta lägenheter och en restaurang för uthyrning i Björnrike, Vemdalen. Under senare år har exploatering skett av ett fem hektar stort markinnehav i Sadeln, Åre där bolaget medverkat till skapandet av sex bostadsrättsföreningar genom försäljning av mark. Den sjunde och sista föreningen kommer att bygga 44 lägenheter med beräk-nad upplåtelse och inflyttning till vintersäsongen 2022/23. Från och med sommaren 2021 har samarbetet utökats och fördjupats genom etablering av dotterbolagen Skiab Sverigefastigheter AB, Skiab Norgefastigheter AS och Skiab Projektfastigheter AB. I Sverige har SkiStar Lodge Lindvallen och den pågående bygg-nationen av SkiStar Lodge Hundfjället avyttrats till Skiab Sverige-fastigheter AB. I Norge har samtliga hel- och delägda hotellfastigheter avyttrats till Skiab Norgefastigheter AS. SkiStar hyr och driver samtliga fastigheter från och med 1 juli 2021 i ett nytt rörelsesegment – drift av hotellverksamhet.

Skiab Projektfastigheter AB sorterar under segmentet fastighets-utveckling och exploatering. För den kommande planerade verksamheten har SkiStar avyttrat fem markområden i Sälen, Åre och Vemdalen till Skiab Projektfastigheter AB som huvudsakligen är ämnade för boende, med undantag för ett markområde i Sälen som är ämnat för kommersiella byggnader, med en total BTA (bruttoarea) uppgående till cirka 60 000 kvm.

Marktillgångar

SkiStars exploateringsmarktillgångar och osålda tomter uppgår till 5,4 miljoner kvadratmeter (5,4). Större andelen av tillgångarna har anskaffats långt tillbaka i tiden och har därför ett lågt anskaffningsvärde. Någon marknadsvärdering av tillgångarna har inte genomförts utifrån att det är svårt att göra en rimlig bedömning av möjlig exploateringstakt av marktillgångarna. Utifrån egna antaganden och erfarenheter kan cirka 50 procent av marken bebyggas, innebärande 2,7 miljoner kvadratmeter. Om marken säljs som tomter skulle det innebära 2 700 tomter vid en storlek om 1 000 kvadratmeter per tomt.

Mark och tomter till försäljning

Vid räkenskapsårets utgång finns exploateringsmark i Ullådalen, Åre, samt två tomter i Björnrike, Vemdalen till försäljning. I Sadel området, Åre, finns ytterligare detaljplanerad mark i ett hälftenägt Joint Venture för fortsatt försäljning till nybildade bostadsrättsföreningar.


SkiStar Vacation Club

SkiStar Vacation Club är en boendeform anpassad till gästernas efterfrågan och behov. Lägenheterna delas in i veckoandelar och köparna kan erhålla, förutom köpt vecka, medlemskap i den internationella bytes- och förmedlingsorganisationen RCI samt medlemskap i SkiStar Vacation Club. Boendeformen ska för ägaren vara kostnadseffektiv, enkel och flexibel. Kostnadseffektiviteten uppnås antingen genom nyttjande av köpt vecka jämfört med att hyra motsvarande vecka, eller genom att byta veckan mot utlandsistelse via RCI. Ägaren kan dessutom köpa utlandsresor genom RCI-systemet. Genom SkiStar Vacation Club erhåller ägaren därut-över en mängd fördelar och förmåner under vistelsen. Enkelhet uppnås genom att ägaren inte behöver ta underhållsansvar för sin andel, utan bostadsrättsföreningen, som ägarandelen ingår i, ansvarar för underhållet och utveckling av boendet. Lägenheten är alltid städad, uppbäddad och uppvärmd och klar inför ankomst. Flexibilitet uppnås genom att ägarna kan åtnjuta RCI:s hela utbud på över 7 000 resmål världen över. SkiStar Vacation Club erbjuds idag i Sälen, Vemdalen och i Åre, men intentionen är att konceptet på sikt ska finnas på flera destinationer.

Investeringar

Investeringarna som beräknas användas i egen verksamhet upp-gick under verksamhetsåret till 166 MSEK (366). I Sälen avser detta färdigställandet av fjärde och femte tappen i Solbacken i Tandådalen med ytterligare 74 lägenheter. Byggnationen pågår av Skistar Lodge Hundfjället och även ombyggnationen och renoveringen av lokaler för restaurang, konferens och bad i Hundfjällscenter. Vidare har byggnation påbörjats för uppförande av lokaler för SkiStarshop Concept Store samt planering och projektering för bostadsrätter i Timmerbyn Village. SkiStar Lodge Hundfjället har avyttrats till Skiab Sverigefastigheter AB som kommer att färdigställa byggnationen till vintersäsongen 2021/22, vilket följer tidigare planering. Concept Store och Timmerbyn Village har avyttrats till Skiab Projektfastigheter AB för vidare hantering.

Utvecklingsprojekt under 2021/22

I Lindvallen, Sälen har ett markområde avyttrats till Skiab Projekt fastigheter AB i syfte att uppföra cirka 40 bostadsrätter i två etapper med byggstart våren 2022. Ytterligare ett markområde i Lindvallen, Sälen har avyttrats till Skiab Projektfastigheter AB innehållande två byggrätter för kommersiell verksamhet. På den ena byggrätten har byggnation påbörjats för uppförande av en sportbutik inom konceptet SkiStarshop Concept Store och kommer att hyras ut till SkiStar. Under året har byggnation av lägenheter till försäljning påbörjats i Hemsedal i ett område benämnt Fjellnest. Totalt omfattar projektet 69 lägenheter i fyra etapper varav 36 i första etappen. Arbetet med framtagande av detaljplaner på samtliga destinationer kommer att intensifieras i syfte att förbereda för nya exploateringsprojekt. I Åre fortsätter planering och projektering för en utbyggnad av Rödkullen och en omstrukturering och utbygg-nad av Björnen Centrum. Dessa två projekt görs tillsammans med övriga exploatörer i respektive område. 

SkiStar Living

Köp ditt drömboende i fjällen