Fastighetsutveckling och exploatering

Segmentet Fastighetsutveckling och exploatering omfattar, från och med verksamhetsåret 2018/19, anläggningstillgångar såsom mark, fastigheter och investeringar i delägda företag.Fokus är att utveckla och realisera värden. Detta sker genom att ta fram långsiktiga utvecklingsplaner för framtida investeringar på SkiStars destinationer. Dessa ska skapa affärsmöjligheter genom exempelvis försäljning av mark och tomter, byggnation för uthyrning, byggnation för försäljning eller för att på annat sätt skapa värdetillväxt. Detta kan ske endera i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Segmentets intäkter består huvudsakligen av reavinster från avyttring av exploaterade anläggningstillgångar. Investeringskrediter har allokerats till segmentet där pantsättningsbara tillgångar redovisas. Tillgångar hänförliga till segmentet utgörs av markfastigheter vilka redovisas till bokfört värde samt andel i ett joint venture för fastighetsexploatering. 

FASTIGHETSBESTÅNDET

I Sverige äger SkiStar genom dotterbolag logifastigheter till ett bokfört värde om 324 miljoner kronor (415). Utöver detta finns innehav i intressebolag som i huvudsak äger logifastigheter, samt innehav i bostadsrättsföreningar, till ett totalt bokfört värde om 190 miljoner kronor (195). I Norge ägs SkiStar Lodge Hemsedal av dotterbolaget Fjellinvest Norge AS med ett bokfört värde om 70 miljoner kronor (76) samt 50 procent av Radisson Blu Resort och Radisson Blu Mountain Resort i Trysil via ett joint venture.

MARKTILLGÅNGAR

Exploateringsmarktillgångar och osålda tomter uppgår till 5,4 miljoner kvadratmeter (5,4) och det bokförda värdet uppgår till 98 miljoner kronor (98). Större andelen av tillgångarna har anskaffats långt tillbaka i tiden och har därför ett lågt anskaffningsvärde. Någon marknadsvärdering av tillgångarna har inte genomförts utifrån att det är svårt att göra en rimlig bedömning av möjlig exploateringstakt av marktillgångarna. Utifrån egna antaganden och erfarenheter kan cirka 50 procent av marken bebyggas, innebärande 2,7 miljoner kvadratmeter. Om marken säljs som tomter skulle det innebära 2 700 tomter vid en storlek om 1 000 kvadratmeter per tomt.

MARK OCH TOMTER TILL FÖRSÄLJNING

Vid räkenskapsårets utgång fanns en tomt i Duved, Åre, samt exploateringsmark i Ullådalen, Åre, till försäljning och i Sälen fanns åtta tomter och ett exploateringsområde om 2 500 kvadratmeter BTA till försäljning. 

SKISTAR VACATION CLUB

SkiStar Vacation Club är en boendeform anpassad till gästernas efterfrågan och behov. Lägenheterna delas in i veckoandelar och köparna kan erhålla, förutom köpt vecka, medlemskap i den internationella bytes- och förmedlingsorganisationen RCI samt medlemskap i SkiStar Vacation Club. Boendeformen ska för ägaren vara kostnadseffektiv, enkel och flexibel. Kostnadseffektiviteten uppnås antingen genom nyttjande av köpt vecka jämfört med att hyra motsvarande vecka, eller genom att byta veckan mot utlandsvistelse via RCI. Ägaren kan dessutom köpa utlandsresor genom RCI-systemet. Genom SkiStar Vacation Club erhåller ägaren därutöver en mängd fördelar och förmåner under vistelsen. Enkelhet uppnås genom att ägaren inte behöver ta underhållsansvar för sin andel, utan bostadsrättsföreningen, som ägarandelen ingår i, ansvarar för underhållet. Lägenheten är alltid städad, uppbäddad och uppvärmd och klar inför ankomst. Flexibilitet uppnås genom att ägarna kan åtnjuta RCI:s hela utbud på över 7 000 resmål världen över. SkiStar Vacation Club erbjuds idag i Sälen och i Åre, men intentionen är att konceptet på sikt ska finnas på flera destinationer.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Under året såldes andelar i boende för 78 miljoner kronor (128) med ett resultat om 68 miljoner kronor (86). 33 miljoner kronor (27) avsåg intäkter från försäljning av Vacation Club-andelar och 45 miljoner kronor (101) andra andelar i boende. Resultatet fördelar sig med 23 miljoner kronor (20) hänförligt till Vacation Club och 45 miljoner kronor (66) till andra andelar. Försäljning av andra andelar i boende än inom Vacation Club kommer i huvudsak av att lägenheter i Sälen avyttrats. Ökningen inom Vacation Club kommer av att nya objekt i Åre tillförts under året.

Under året såldes exploateringstillgångar för 126 miljoner kronor (63) med ett resultat om 98 miljoner kronor (60). 10 miljoner kronor (59) avsåg intäkter från försäljning av mark och 116 miljoner kronor (4) försäljning av tomter. Resultatet fördelar sig med 10 miljoner kronor (58) till mark och 88 miljoner kronor (2) till tomter. Försäljningen av tomter avsåg 53 stycken (4) varav 44 i Åre och 9 i Sälen. Genomsnittligt resultat per tomt uppgick till 1,7 miljoner kronor (0,5). Ett bedömt genomsnittligt resultat per tomt över tid beräknas till cirka 1,1 miljoner kronor. I ett hälftenägt joint venture har försäljning av mark till två bostadsrättsföreningar genererat 16 miljoner kronor (1) i resultatandel.

Under året har dricksvattenanläggningen i Lindvallen, Sälen, avyttrats till det kommunala v/a-bolaget för 25 miljoner kronor med en reavinst om 7 miljoner kronor.

INVESTERINGAR

Investeringarna som beräknas användas i egen verksamhet uppgick under verksamhetsåret till 150 miljoner kronor. I Sälen avser detta Solbacken i Tandådalen, med 83 lägenheter och en livsmedelsbutik, samt SkiStar Lodge Hundfjället med 152 dubbelrum och lägenheter. I Åre planeras och projekteras för SkiStar Lodge Åre i området kring kabinbanan.

SkiStar Living

Köp ditt drömboende i fjällen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy