Vår bransch

Alpin utförsåkning förekommer i 100 länder i världen.

DEN GLOBALA TURISMINDUSTRIN 

Turismindustrin utgör en av världens största ekonomiska sektorer. Enligt FN-organet World Tourism Organization (UNWTO), som för statistik över världens turism, utgjorde turismen cirka sju procent av den totala exporten av varor och tjänster i världen år 2019. Enligt UNWTO har den globala turismen ökat med omkring 166 procent i besöksvolym (tourist arrivals) sedan 1995. År 2019 stod semester, rekreation och andra typer av fritidsaktiviteter för 56 procent av resandet, medan 13 procent avsåg affärsresande och 27 procent hänfördes till besök av släkt och vänner samt resa av religiösa eller hälsorelaterade skäl.

TURISMINDUSTRIN i sverige

Precis som för många andra länder är turismnäringen en viktig sektor i Sverige. Enligt Tillväxtverket och SCB utgjorde turismen 2,5 procent av Sveriges BNP år 2019. Precis som för övriga världen slog coronapandemin till hårt även här.

VÄRLDSMARKNADEN FÖR ALPIN SKIDÅKNING

Alpin utförsåkning i sex världsdelar

Det finns drygt 2 000 alpina skiddestinationer i världen och antalet skiddagar har globalt sett legat relativt stabilt på cirka 400 miljoner per år, enligt 2020 International Report on Snow & Mountain Tourism, som redovisar statistik från säsongen 2018/19. I 68 länder i världen förekommer alpin skidåkning på organiserade skidanläggningar utomhus. Lägger man till länder med inomhusarenor stiger antalet länder med alpin skidåkning till omkring 100. 43 procent av alla skiddagar i världen kan hänföras till Alperna. Europa utgör tack vare detta den största alpina marknaden med normalt sett omkring 210 miljoner skiddagar per år. Sverige, Norge och Finland svarade säsongen 2021/22 för en SkiPassomsättning på över 2,5 miljard SEK.

Säsongen 2021/22 uppgick antalet skiddagar på Sveriges skidanläggningar till sammanlagt drygt elva miljoner på samtliga 200 anläggningar. Andelen sålda skiddagar har därmed ökat med 7 % sedan innan pandemin (säsongen 2018/2019). 

Nationella och internationella skidåkare

Antalet skidåkare i världen uppskattas till cirka 135 miljoner och siffran ser på lång sikt ut att öka. Antalet skiddagar väntas dock inte öka i samma takt då nya skidåkare tenderar att konsumera färre skiddagar än befintliga skidåkare. En undersökning som SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation)  genomförde i april 2022 visar dock att 2,1 miljoner svenskar åkte skidor utför under det senaste året, dvs. mellan april 2021 och april 2022. Det är en ökning från 1,8 miljoner år 2019.

Ett nationellt kundunderlag är viktigt då de flesta skidåkare besöker anläggningar i sitt eget land. Betydelsen av internationella skidgäster är för de flesta länder begränsad. Resandet mellan länder påverkas av faktorer som marknadens storlek, transportmöjligheter, restid och resekostnader samt tillgång till flygplats.

Flöden av internationella skidgäster är främst koncentrerade till Europa, där Tyskland och Storbritannien exporterar flest skidåkare. Volymen inkommande skidåkare har störst betydelse för länder som Österrike, där andelen utländska skidåkare är cirka 66 procent, samt Schweiz och Norge där motsvarande siffra är omkring 46–47 procent enligt 2020 International Report on Snow & Mountain Tourism. I USA och Kanada svarar andelen utländska åkare för cirka sex respektive tolv procent. I Sverige och Finland ligger andelen på omkring 15 respektive 17 procent.

Företagsstruktur och ägande

Ägarstrukturen på den alpina världsmarknaden är fragmentarisk med många små företag. Exem-pel på större företag i industrin är de börsnoterade skidanläggningsföretagen Compagnie des Alpes (CDA) i Frankrike och Vail Resorts i USA. Dessa företag är branschaktörer som förvärvat ett flertal skidanläggningar i sina respektive hemländer. I övrigt är de flesta skidanläggningar i Europa och Nordamerika privatägda eller ägda av offentliga intressen som kommuner, lokala turistorganisationer och/eller lokala banker. Exempel på företag, utöver SkiStar, som äger mer än en skidanläggning i Sverige är Branäsgruppen och Grönklittgruppen och i Norge Alpinco.

KONKURRENS

SkiStar konkurrerar om människors disponibla inkomst. Detta innebär att SkiStar, förutom inom resebranschen, i ett vidare perspektiv konkurrerar med branscher såsom sällanköpsvaror och heminredning. I resesegmentet konkurrerar olika semesteralternativ med varandra. Skidresor konkurrerar framförallt med resealternativ som innefattar sol, bad, storstad, nöjesparker, shopping eller all inclusive-upplägg. Inom den alpina skidindustrin utgörs konkurrenter av andra alpina skidanläggningar i Skandinavien och Alperna.