Vår bransch

Alpin utförsåkning förekommer i 100 länder i världen

DEN GLOBALA TURISMINDUSTRIN

Turismindustrin är en av världens största sektorer. Enligt FN-organet World Tourism Organization (UNWTO), som för statistik över världens turism, utgör turismen cirka sju procent av den totala exporten av varor och tjänster i världen. Enligt UNWTO har den globala turismen ökat med omkring 166 procent i besöksvolym (tourist arrivals) sedan 1995. Semester, rekreation och andra typer av fritidsaktiviteter svarar för 56 procent av resandet, medan 13 procent avser affärsresande och 27 procent kan hänföras till besök av släkt och vänner samt resa av religiösa eller hälsorelaterade skäl.

Under 2018 ökade den globala besöks-volymen för nionde året i rad. Denna gång var ökningen fem procent jämfört med föregående år till 1 400 miljoner besök. Turismsektorns omsättning (tourism receipts) ökade med fyra procent (i fasta priser) till 1 451 miljarder dollar.

Europa är världens mest besökta region med hälften av världens alla besök. Det mest besökta landet är Frankrike med över 89 miljoner besök årligen, följt av Spanien och USA med 82 respektive 80 miljoner årliga besök. Under 2018 ökade Europas besöksvolym med fem procent, vilket kan jämföras med exempelvis Nord- och Sydamerika som ökade med två procent samt Asien och Oceanien respektive Afrika som ökade besöksvolymen med sju procent.

Enligt UNWTO:s långsiktiga prognos förväntas det globala resandet ha ökat med drygt 90 procent, till 1,8 miljarder resor, år 2030. Europa förväntas ha en årlig tillväxt av besöksvolymen med 2,5 procent fram till 2030.

DEN SVENSKA TURISMINDUSTRIN

Även i Sverige är turistnäringen en viktig sektor. Med nära tre procent av Sveriges samlade BNP och med 172 400 sysselsatta utgör turismen ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi. Enligt Tillväxtverket har den totala turismkonsumtionen i Sverige ökat med 124 procent i löpande priser sedan år 2000.

Under 2018 ökade den totala turismkonsumtionen i Sverige med sex procent till 337 miljarder kronor. 193 miljarder kronor av den totala konsumtionen avsåg svenskars turismkonsumtion i Sverige. Svenskars konsumtion, uppdelad på privat- respektive affärsresande, visar en ökning med fem procent till cirka 140 miljarder kronor för privatresandet och en ökning med sex procent till cirka 53 miljarder kronor för affärsresandet. 144 miljarder kronor av den totala turismkonsumtionen utgjordes av utländska besökares konsumtion i Sverige, vilket är en ökning med åtta procent jämfört med året före. Exportandelen av turismkonsumtionen i Sverige har de senaste åren ökat i snabbare takt än den inhemska turismkonsumtionen; utländska besökare svarade år 2018 för drygt 43 procent av den sammanlagda turismkonsumtionen i Sverige, jämfört med 27 procent år 2000.

VÄRLDSMARKNADEN FÖR ALPIN SKIDÅKNING

Alpin utförsåkning i sex världsdelar

Det finns drygt 2 000 alpina skiddestinationer i världen och antalet skiddagar globalt ligger relativt stabilt på cirka 400 miljoner per år, enligt 2019 International Report on Snow & Mountain Tourism. I 67 länder i världen förekommer alpin skidåkning på organiserade skidanläggningar utomhus. Lägger man till länder med inomhusarenor stiger antalet länder med alpin skidåkning till omkring 100.

44 procent av alla skiddagar i världen kan hänföras till Alperna. Europa utgör tack vare detta den största alpina marknaden med om-kring 200 miljoner skiddagar per år. Amerika är näst störst med cirka 75 miljoner skiddagar årligen. De största enskilda länderna utgörs av USA, Frankrike, och Österrike med omkring 50–55 miljoner skiddagar vardera per år. Sverige, Norge och Finland svarar för cirka 18,6 miljoner skiddagar årligen. Antalet skiddagar på Sveriges 50 största skidanläggningar uppgick sammanlagt till drygt 8,7 miljoner säsongen 2018/19. Totalt såldes SkiPass i Sverige för över 1,7 miljarder kronor, vilket var en ökning med 1,7 procent jämfört med föregående vinter som i sig var en rekordsäsong.

Nationella och internationella skidåkare

Antalet skidåkare i världen uppskattas till cirka 130 miljoner och siffran ser på lång sikt ut att öka. Antalet skiddagar väntas dock inte öka i samma takt då nya skidåkare tenderar att konsumera färre skiddagar än befintliga skidåkare. 

Ett nationellt kundunderlag är viktigt då de flesta skidåkare besöker anläggningar i sitt eget land. Betydelsen av internationella skidgäster är för de flesta länder begränsad. Resandet mellan länder påverkas av faktorer som marknadens storlek, transportmöjligheter, restid och resekostnader samt tillgång till flygplats.

Flöden av internationella skidgäster är främst koncentrerade till Europa, där Tyskland och Storbritannien exporterar flest skidåkare. Volymen inkommande skidåkare har störst betydelse för länder som Österrike, där andelen utländska skidåkare är cirka 66 procent, samt Schweiz och Norge där motsvarande siffra är omkring 46–47 procent enligt 2019 International Report on Snow & Mountain Tourism. I USA och Kanada svarar andelen utländska åkare för cirka sex respektive tolv procent. I Sverige och Finland ligger andelen på omkring 15 respektive 17 procent.

Företagsstruktur och ägande

Ägarstrukturen på den alpina världsmarknaden är fragmentarisk med många små företag. Exempel på större företag i industrin är de börsnoterade skidanläggningsföretagen Compagnie des Alpes (CDA) i Frankrike och Vail Resorts i USA. Dessa företag är branschaktörer som förvärvat flertalet skidanläggningar i sina respektive hemländer. I övrigt är de flesta skidanläggningar i Europa och Nordamerika privatägda eller ägda av offentliga intressen som kommuner, lokala turistorganisationer och/eller lokala banker. Exempel på företag, utöver SkiStar, som äger mer än en skidanläggning i Sverige är Branäsgruppen och Grönklittgruppen och i Norge Alpinco.

KONKURRENS

SkiStar konkurrerar om människors disponibla inkomst. Detta innebär att SkiStar, förutom inom resebranschen, i ett vidare perspektiv konkurrerar med branscher såsom sällanköpsvaror och heminredning. I resesegmentet konkurrerar olika semesteralternativ med varandra. Skidresor konkurrerar framförallt med resealternativ som innefattar sol, bad, storstad, nöjesparker, shopping eller all inclusive-upplägg. Inom den alpina skidindustrin utgörs konkurrenter av andra alpina skidanläggningar i Skandinavien och Alperna.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy