Vår bransch

I fem världsdelar ägnar sig människor åt alpin utförsåkning

Den globala turismindustrin

Turismindustrin är en av världens största sektorer. Enligt FN-organet World Tourism Organization (UNWTO), som för statistik över världens turism, utgör turismen cirka 7 procent av den totala exporten av varor och tjänster i världen. Enligt UNWTO har den globala turismen ökat med omkring 151 procent i  besöksvolym (tourist arrivals) sedan 1995. Semester, rekreation och andra typer av fritidsaktiviteter svarar för 55 procent av resandet, medan 13 procent avser affärsresande och 27 procent kan hänföras till besök av släkt och vänner samt resa av religiösa eller hälsorelaterade skäl.

Turistiska_besok_globalt.pngUnder 2017 ökade den globala besöksvolymen med 7 procent jämfört med föregående år till 1 323 miljoner besök. Turismsektorns omsättning (tourism receipts) ökade med 5 procent (i fasta priser) till 1 340 miljarder dollar.

Europa är världens mest besökta region med hälften av världens alla besök. Det mest besökta landet är Frankrike med över 86 miljoner besök årligen. Under 2017 ökade Europa besöksvolymen med 8 procent, vilket kan jämföras med t.ex. Nord- och Sydamerika som ökade med 3 procent samt Asien och Oceanien som gemensamt ökade besöksvolymen med 6 procent.

Enligt UNWTO:s långsiktiga prognos förväntas det globala resandet ha ökat med drygt 90 procent, till 1,8 miljarder resor, år 2030. Europa förväntas ha en årlig tillväxt av besöksvolymen med 2,3 procent fram till 2030.

Den svenska turismindustrin

Även i Sverige är turistnäringen en viktig sektor. Med nära 3 procent av Sveriges samlade BNPoch med 175 800 sysselsatta utgör turismen ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi. Enligt Tillväxtverket har den totala turismkonsumtionen i Sverige ökat med 111 procent i löpande priser sedan år 2000.

Turistkonsumtion_Sverige.pngUnder 2017 ökade den totala turismkonsumtionen i Sverige med 7,4 procent till 317 miljarder kronor. 183,5 miljarder kronor av den totala konsumtionen avsåg svenskars turismkonsumtion i Sverige. Svenskars konsumtion,uppdelad på privat- respektive affärsresande, visar en ökning med 4,5 procent till ca 140 miljarder kronor för privatresandet och en ökning med 4,9 procent till ca 50 miljarder kronor för affärsresandet. 134 miljarder kronor av den totala turismkonsumtionen utgjordes av utländska besökares konsumtion i Sverige. Siffran, som inkluderar både privat- och affärsresenärer, motsvarar en  ökning med 11,4 procent jämfört med 2016. Sedan år 2000 är motsvarande ökning 229 procent.

Världsmarknaden för alpin skidåkning

Alpin utförsåkning i fem världsdelar

Det finns drygt 2 000 alpina skidområden i världen och antalet skiddagar (en dags utförsåkning med SkiPass räknas som en skiddag) globalt ligger relativt stabilt på cirka 400 miljoner per

år, enligt 2017 International Report on Snow & Mountain Tourism. I 67 länder i världen ägnar man sig åt alpin skidåkning på organiserade skidanläggningar utomhus. Lägger man till länder med inomhusarenor stiger antalet länder till omkring 100.

43 procent av alla skiddagar i världen kan hänföras till Alperna. Europa utgör tack vare detta den största alpina marknaden med omkring 200 miljoner skiddagar per år. Amerika är näst störst med ca 75 miljoner skiddagar årligen. De största enskilda länderna utgörs av Frankrike, USA och Österrike – med omkring 50–55 miljoner skiddagar vardera per år. Sverige, Norge och Finland svarar för cirka 17 miljoner skiddagar  årligen. Vintersäsongen 2017/18 var en rekordvinter för svenska skidanläggningar sammantaget. Antalet skiddagar på Sveriges 50 största skidanläggningar uppgick till sammanlagt nära 8,8 miljoner och totalt såldes Skipass i Sverige för över 1,7 miljarder kronor, vilket var en ökning med 16 procent jämfört med föregående vinter.

Nationella och internationella skidåkare

Antalet skidåkare i världen uppskattas till ca 130 miljoner och siffran ser på lång sikt ut att öka. Antalet skiddagar väntas dock inte öka i samma takt då nya skidåkare tenderar att konsumera färre skiddagar än befintliga skidåkare.

Ett nationellt kundunderlag är viktigt då de flesta skidåkare besöker anläggningar i sitt eget land. Betydelsen av internationella skidgäster är för de flesta länder begränsad. Resandet mellan länder påverkas av faktorer som marknadens storlek, transportmöjligheter, restid och resekostnader samt tillgång till flygplats.

Flöden av internationella skidgäster är främst koncentrerade till Europa, där Tyskland och Storbritannien exporterar flest skidåkare.

Volymen inkommande skidåkare har störst betydelse för länder som Österrike, där andelen utländska skidåkare är cirka 66 procent, samt Schweiz och Norge där motsvarande siffra är omkring 46–47 procent. I USA och Canada svarar andelen utländska åkare för cirka 6 respektive 12 procent. I Sverige och Finland ligger andelen på omkring 15 respektive 17 procent, enligt 2017 International Report on Snow & Mountain Tourism.

Företagsstruktur och ägande

Ägarstrukturen på den alpina världsmarknaden är fragmentarisk med många små företag. Skidbranschen kräver dock stora kapitalinvesteringar och uppköp är förekommande. Det kan förklaras av en önskan om skalfördelar och behov av att skapa kritisk massa. Skalfördelar finns inom inköpssamordning, drift och underhåll samt inom marknadsföring och försäljning. Volym och tillräckliga kassaflöden krävs då investeringar i liftar, nedfarter och snösystem vanligtvis blir omfattande. En annan drivkraft bakom förvärv är företagens strävan att arbeta på flera olika geografiska platser, för att därigenom minska väderberoendet och riskerna.

De börsnoterade skidanläggningsföretagen Compagnie des Alpes (CDA) i Frankrike och Vail Resorts (Vail) i USA är exempel på branschaktörer som förvärvat flertalet skidanläggningar i respektive hemland.

I övrigt är de flesta skidanläggningar i Europa och Nordamerika privatägda eller ägda av offentliga intressen som kommuner, lokala turistorganisationer och/eller lokala banker. Exempel på företag, utöver SkiStar, som äger mer än en skidanläggning i Sverige är Branäsgruppen, Norlandia och Grönklittgruppen och i Norge Alpinco.

Skipassomsattning_Norden_850.png

Konkurrens

SkiStar konkurrerar om människors disponibla inkomst. Detta innebär att SkiStar i ett vidare perspektiv konkurrerar med branscher som sällanköpsvaror och heminredning. I resesegmentet konkurrerar olika semesteralternativ med varandra. SLAO tog 2013 fram en rapport benämnd ”Framtidens utomhusupplevelser”, av vilken framgick att skidresor framför allt konkurrerar med resealternativ som innefattar sol, bad, storstad, nöjesparker, shopping eller all inclusive-upplägg.

Inom den alpina skidindustrin utgörs konkurrenter av andra alpina skidanläggningar i Skandinavien och Alperna. Statistik genom åren visar dock att andelen som väljer att åka utomlands för att åka skidor har varit i princip oförändrad.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy