Vår bransch

Alpin utförsåkning förekommer i 100 länder i världen

DEN GLOBALA TURISMINDUSTRIN OCH EFFEKTERNA AV EN OVÄNTAD PANDEMI

Turismindustrin utgör en av världens största ekonomiska sektorer. Enligt FN-organet World Tourism Organization (UNWTO), som för statistik över världens turism, utgjorde turismen cirka sju procent av den totala exporten av varor och tjänster i världen år 2019. Enligt UNWTO har den globala turismen ökat med omkring 166 procent i besöksvolym (tourist arrivals) sedan 1995. År 2019 stod semester, rekreation och andra typer av fritidsaktiviteter för 56 procent av resandet, medan 13 procent avsåg affärsresande och 27 procent hänfördes till besök av släkt och vänner samt resa av religiösa eller hälsorelaterade skäl.

Coronapandemin har under 2020 förändrat förutsättningarna radikalt för den globala turismen. Uppgifter från OECD visar att den totala omsättningsförlusten för internationell turism år 2020 beräknas blir mellan 60–80 procent vilket, enligt UNWTO, resulterar i att turismen blir den sektor som drabbas hårdast ekonomiskt av pandemin. 

DEN SVENSKA TURISMINDUSTRIN

Precis som för många andra länder är turismnäringen en viktig sektor i Sverige. Enligt Tillväxtverket och SCB utgjorde turismen 2,5 procent av Sveriges BNP år 2019. Precis som för övriga världen slog coronapandemin till hårt även här. Enligt SLAO gick svenska skidanläggningar mot ett nytt rekordår sett till läget efter sportloven, då det var mycket fina snöförutsättningar och höga bokningstal inför den tidiga påsken, men dessvärre fick coronapandemin effekter i hela branschen. För SkiStars räkning innebar corona-pandemin en för tidigt avslutad vintersäsong på samtliga destinationer samt efterföljande restriktioner inför öppning av sommarverksamheten. Preliminär statistik från Tillväxtverket och SCB visar att antalet gästnätter i Sverige, perioden mars-maj 2020, sjönk med cirka 54 procent jämfört med motsvarande period föregående år. 

På grund av risken för spridning av det nya coronaviruset, och de framtagna rekommendationerna till följd av det, har dock många svenskar valt att semestra på hemmaplan under sommarhalvåret och många regioner runtom i landet visade en ökning i antalet gästnätter mot samma period föregående år. Enligt Tillväxtverket har således en viss återhämtning skett inom den svenska turismen.

VÄRLDSMARKNADEN FÖR ALPIN SKIDÅKNING

Alpin utförsåkning i sex världsdelar

Det finns drygt 2 000 alpina skiddestinationer i världen och antalet skiddagar har globalt sett legat relativt stabilt på cirka 400 miljoner per år, enligt 2020 International Report on Snow & Mountain Tourism, som redovisar statistik från säsongen 2018/19. I 68 länder i världen förekommer alpin skidåkning på organiserade skidanläggningar utomhus. Lägger man till länder med inomhusarenor stiger antalet länder med alpin skidåkning till omkring 100. 43 procent av alla skiddagar i världen kan hänföras till Alperna. Europa utgör tack vare detta den största alpina marknaden med normalt sett omkring 210 miljoner skiddagar per år. Sverige, Norge och Finland svarade säsongen 2018/19 för cirka 19 miljoner skiddagar. 

Säsongen 2019/20 uppgick antalet skiddagar på Sveriges 50 största skidanläggningar till sammanlagt drygt 7,65 miljoner och totalt över samtliga 200 anläggningar till drygt 7,9 miljoner. Detta innebar en nationell minskning om cirka 16 procent. Totalt såldes SkiPass i Sverige för över 1,5 miljarder kronor, vilket var en minskning med 13 procent jämfört med föregående vinter. Den främsta orsaken till minskningen i antalet sålda SkiPass är på grund av vidtagna åtgärder samt tidigarelagd säsongsavslutning i och med den rådande coronapandemin. 

Nationella och internationella skidåkare

Antalet skidåkare i världen uppskattas till cirka 135 miljoner och siffran ser på lång sikt ut att öka. Antalet skiddagar väntas dock inte öka i samma takt då nya skidåkare tenderar att konsumera färre skiddagar än befintliga skidåkare. 

Ett nationellt kundunderlag är viktigt då de flesta skidåkare besöker anläggningar i sitt eget land. Betydelsen av internationella skidgäster är för de flesta länder begränsad. Resandet mellan länder påverkas av faktorer som marknadens storlek, transportmöjligheter, restid och resekostnader samt tillgång till flygplats.

Flöden av internationella skidgäster är främst koncentrerade till Europa, där Tyskland och Storbritannien exporterar flest skidåkare. Volymen inkommande skidåkare har störst betydelse för länder som Österrike, där andelen utländska skidåkare är cirka 66 procent, samt Schweiz och Norge där motsvarande siffra är omkring 46–47 procent enligt 2020 International Report on Snow & Mountain Tourism. I USA och Kanada svarar andelen utländska åkare för cirka sex respektive tolv procent. I Sverige och Finland ligger andelen på omkring 15 respektive 17 procent.

Företagsstruktur och ägande

Ägarstrukturen på den alpina världsmarknaden är fragmentarisk med många små företag. Exem-pel på större företag i industrin är de börsnoterade skidanläggningsföretagen Compagnie des Alpes (CDA) i Frankrike och Vail Resorts i USA. Dessa företag är branschaktörer som förvärvat ett flertal skidanläggningar i sina respektive hemländer. I övrigt är de flesta skidanläggningar i Europa och Nordamerika privatägda eller ägda av offentliga intressen som kommuner, lokala turistorganisationer och/eller lokala banker. Exempel på företag, utöver SkiStar, som äger mer än en skidanläggning i Sverige är Branäsgruppen och Grönklittgruppen och i Norge Alpinco.

KONKURRENS

SkiStar konkurrerar om människors disponibla inkomst. Detta innebär att SkiStar, förutom inom resebranschen, i ett vidare perspektiv konkurrerar med branscher såsom sällanköpsvaror och heminredning. I resesegmentet konkurrerar olika semesteralternativ med varandra. Skidresor konkurrerar framförallt med resealternativ som innefattar sol, bad, storstad, nöjesparker, shopping eller all inclusive-upplägg. Inom den alpina skidindustrin utgörs konkurrenter av andra alpina skidanläggningar i Skandinavien och Alperna.