Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt inom SkiStar Living

SkiStar Living ska utveckla, paketera och sälja attraktiva boendelösningar på SkiStars destinationer. Detta innefattar att SkiStar Living, i samverkan med destinations- och koncernledning, utvecklar och förädlar destinationernas markområden med såväl moderna bäddar som infrastruktur, för att på kort och lång sikt stödja SkiStars kärnverksamhet och bidra till ökad lönsamhet. SkiStar Living ska även erbjuda ett marknadsanpassat utbud av ägandeformer för boende på SkiStars destinationer samt erbjuda tjänster till stug- och andelsägare, befintliga såväl som framtida, för att säkerställa ett lojalt ägande och en hög beläggningsgrad.

På samtliga destinationer pågår arbete med att ta fram framtida utvecklingsprojekt. Projekten kräver kapital och kan endera drivas i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. En mer utförlig beskrivning av koncernens aktuella utvecklingsprojekt inom exploatering följer nedan.

Sälen

I Sälen äger SkiStar stora exploateringsområden. Flera större master- och detaljplane-arbeten pågår för att under de kommande åren kunna genomföras. Primärt handlar det om förtätningar av centrumanläggningarna på respektive resmål i Sälen. Detta för att möta efterfrågan på ski in ski out-boenden, som förväntas öka efter att Scandinavian Mountains Airport öppnar i december 2019 och därmed bidrar till att fler gäster anländer utan bil. Totalt möjliggör dessa planer drygt 7 000 nya bäddar. I det omedelbara perspektivet har uppförandet av ett lägenhetshotell i Hundfjället påbörjats, under namnet SkiStar Lodge Hundfjället. Byggnaden uppgår till närmare 18 600 kvadratmeter BTA, varav 1 500 kvadratmeter utgör underjordisk parkering. Hotellbyggnaden kommer förutom skidshop även innehålla en restaurang, lounge-bar och 805 bäddar fördelat på cirka 152 rum/lägenheter. SkiStar Lodge Hundfjället kommer att stå inflyttningsklar till säsongen 2021/22. Vidare har nyligen ett lägenhetsprojekt omfattande 16 lägenheter, 130 bäddar, färdigställts med tillträde i månadsskiftet september/oktober 2019 på Selvägen i Lindvallen. 

I Tandådalen är tredje och fjärde etappen av Solbacken under uppförande. Etapp tre omfattar två större fyravåningshus i centrala Tandådalen. Byggnaderna kommer förutom boende, med 400 bäddar fördelat på 40 lägenheter, även inrymma en modern livsmedelsbutik. Etapp fyra består av fem byggnader varav tre stycken trevåningshus och två stycken tvåvåningshus. Sammantaget uppgår antalet bäddar till 244 stycken, fördelade på totalt 44 lägenheter. Under våren 2020 kommer byggnationen av projekt Istappen att påbörjas. Detta är ett boendeprojekt avsett för andelsförsäljning omfattande 35 lägenheter och 2 200 kvadratmeter BOA samt saunaavdelning och gym.

Åre

Under sommaren 2019 vann detaljplanen vid Åre Kabinbana laga kraft, vilket skapar förutsättningar för byggnation av SkiStar Lodge Åre. Projektet, som omfattar cirka 170 lägenheter med cirka 1 000 bäddar, 1 000 kvadratmeter för handel, 1 000 kvadratmeter för restaurang samt 300 parkeringsplatser, är under projektering. Vidare finns ett detaljplanerat område i Åre Björnen, Åre Sadeln, som innefattar 1 500 nya bäddar med direkt anslutning till det nya skidområdet i Sadeln. Projektet är delägt 50/50 med Peab AB. De tre första etapperna, innefattande 704 bäddar i 77 lägenheter, är färdigställda och upplåtna. Etapp fyra med 176 bäddar i 28 lägenheter är under produktion och kommer att tillträdas under hösten 2019. Planering för etapp fem och sex pågår. Etapperna omfattar vardera 22 lägenheter och antalet bäddar uppgår totalt till 264 stycken.

I anslutning till Åre Fjällby finns ett markområde där det planeras för ett lägenhetshotell innehållande cirka 170 lägenheter (cirka 1 000 bäddar), butiker, restaurang och loungebar samt cirka 440 parkeringsplatser under jord. Området är dock ännu inte detaljplanelagt. Väster om VM-arenan finns ett område med möjlighet att uppföra cirka 70 lägenheter och 600 bäddar. Arbetet med att modernisera och uppdatera befintlig detaljplan för det området har inletts. I Åre Sadeln återstår möjligheten att bygga 46 lägenheter i det med Peab AB samägda markområdet, utöver tidigare nämnda etapper. I Rödkullen är SkiStar minoritetsägare i ett större exploateringsprojekt tillsammans med en samarbetspartner. Detaljplanearbetet har inletts tillsammans med Åre kommun. Konceptet Vacation Club erbjuds sedan ett år tillbaka i centrala Åre. Försäljningen av veckoandelar i Brf Åre Village 1 pågår. Nyligen har även försäljningen av veckoandelar i Brf Åre Village 2, som har tillträde till sportloven 2020, påbörjats. 

Vemdalen

I Vemdalen är det stor aktivitet avseende byggnationer av kommersiella bäddar bland externa investerare. På samtliga tre områden – Vemdalsskalet, Björnrike och Klövsjö – byggs det nya logifastigheter för kommersiellt bruk, varav den största utvecklingen sker på Skalets torg och Skalspasset, båda belägna på Vemdalsskalet. I Björnrike är SkiStar minoritetsägare i ett exploateringsprojekt innefattande Björnrikes nya torg. Där planeras till säsongen 2020/21 en byggnad innehållande bageri och café, samt några få kommersiella lägenheter. I Vemdalsskalet pågår detaljplaneläggning av mark som SkiStar äger för framtida bostäder. SkiStar äger också redan detaljplanerad mark i Vemdalsskalet som möjliggör cirka 20 lägenheter samt i Klövsjö för cirka 20 lägenheter och i Björnrike för cirka 160 lägenheter.

Hemsedal

Fjellnest Hemsedal är ett boendeprojekt omfattande totalt 169 lägenheter i anslutning till skidanläggningens populära barnområde. Försäljningsstart för etapp ett, om 69 lägenheter, skedde i månadsskiftet september/oktober, med en förväntad produktionsstart under våren 2020.

Trysil

I Trysil har bygget av 28 nya lägenheter på Aasgard Fjelltun påbörjats. Projektet, som delägs av SkiStar till 85 procent tillsammans med Fageråsen Fritid AS, innebär ett tillskott av cirka 200 nya bäddar. Planering pågår i Trysil Suiter för att uppföra 40 lägenheter samt i det av SkiStar hälftenägda Skitorget AS, 20 lägenheter.

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy