Utvecklingsprojekt

Utvecklingsprojekt inom SkiStar Living

UTVECKLINGSPROJEKT INOM SKISTAR LIVING

SkiStar Living ska utveckla, paketera och sälja attraktiva boendelösningar på SkiStars destinationer. Detta innefattar att SkiStar Living, i samverkan med destinations- och koncernledning, utvecklar och förädlar destinationernas markområden med såväl moderna bäddar som infrastruktur, för att på kort och lång sikt stödja SkiStars kärnverksamhet och bidra till ökad lönsamhet. SkiStar Living ska även erbjuda ett marknadsanpassat utbud av ägandeformer för boende på SkiStars destinationer samt erbjuda tjänster till stug- och andelsägare, befintliga såväl som framtida, för att säkerställa ett lojalt ägande och en hög beläggningsgrad.

På samtliga destinationer pågår arbete med att ta fram framtida utvecklingsprojekt. Projekten kräver kapital och kan endera drivas i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. En mer utförlig beskrivning av koncernens aktuella utvecklingsprojekt inom exploatering följer nedan.

Sälen

I Sälen äger SkiStar stora exploateringsområden. Flera större master- och detaljplane-arbeten pågår för att under de kommande åren kunna genomföras. Primärt handlar det om förtätningar av centrumanläggningarna på respektive resmål i Sälen. Detta för att möta efterfrågan på ski in ski out-boenden. Totalt möjliggör dessa planer drygt 7 000 nya bäddar. I Hundfjället pågår sedan våren 2019 byggnationen av ett hotell under namnet SkiStar Lodge Hundfjället. Byggnaden uppgår till närmare 18 600 kvadratmeter BTA, varav 1 500 kvadratmeter utgör underjordisk parkering. Hotellbyggnaden kommer förutom skidshop även innehålla en restaurang, lounge-bar och 805 bäddar fördelat på 153 rum/lägenheter. SkiStar Lodge Hundfjället kommer att stå inflyttningsklar till vintersäsongen 2021/22.

I Tandådalen är har etapp tre av Solbacken färdigställts under verksamhetsåret. Etappen består av två större byggnadskroppar innehållande 418 bäddar fördelat på 39 lägenheter. Byggnaderna inrymmer utöver boende, gym och tvättstuga även en modern ICA Nära-butik. Etapp fyra och fem av Solbacken är under uppförande. Etapp fyra färdigställs inför säsongen 2020/21 och etapp fem under sommaren 2021. Totalt innehåller dessa två etapper 440 bäddar fördelat på 74 lägenheter. På Lindvallen håller ett handel- och aktivitetsområde på att färdigställas. Området omfattar tre byggrätter på totalt 10 000 kvm. Först att öppna är ICA Supermarket i november 2020. Inför sommaren 2021 planeras byggnation av bland annat ett aktivitetshus.     

Åre

Planeringen för nybyggnationen av SkiStar Lodge Åre och nya liftar är i en projekteringsfas.  Projektet omfattar cirka 155 lägenheter/ hotellrum med cirka 750 bäddar för kommersiellt bruk. Byggnaden kommer även att innehålla restaurang, spa, konferens, butiker och ett underjordiskt parkeringsgarage.

Det populära området i Åre Björnen, Åre Sadeln fortsätter att utvecklas med ytterligare etapper. Projektet är delägt med Peab Bostad AB 50/50 och utförs i sju etapper, totalt cirka 1 000 bäddar. Etapp 5 och 6 är under produktion, med totalt 48 lägenheter och kommer att tillträdas under hösten 2021. Bygglovsansökan för sista etappen kommer att sökas under innevarande höst. Försäljningen kommer preliminärt att startas under december månad. Det planeras även att byggas en restaurang och värmestuga samt några få kommersiella lägenheter i direkt anslutning till Sadelns skidområde.

Vemdalen

I Vemdalen är det fortsatt stor aktivitet avseende byggnationer av kommersiella bäddar bland externa investerare. På samtliga tre områden – Vemdalsskalet, Björnrike och Klövsjö – byggs det nya logifastigheter för kommersiellt och privat bruk, varav den största utvecklingen sker på Skalets torg och i skidområdet intill barnområdet, båda belägna på Vemdalsskalet. I Björnrike är SkiStar minoritetsägare i ett exploateringsprojekt innefattande Björnrikes nya torg. Där planeras till säsongen 2021/22 för byggnad innehållande bageri och café, samt några få kommersiella lägenheter. I Vemdalsskalet pågår detaljplaneläggning av mark som SkiStar äger för framtida bostäder. SkiStar äger också redan detaljplanerad mark i Vemdalsskalet som möjliggör cirka 20 lägenheter samt i Klövsjö cirka 20 lägenheter och i Björnrike cirka 160 lägenheter samt butiker.

Hemsedal

Fjellnest Hemsedal är ett boendeprojekt omfattande totalt 169 lägenheter i anslutning till skidanläggningens populära barnområde. Försäljningsstart för den första etappen omfattande cirka 69 lägenheter gör en omstart vecka 40, 2020. Försäljningen avstannade på grund av coronapandemin. Byggstart planeras till våren 2021. 

Trysil

I Trysil har bygget av 28 nya lägenheter på Aasgard Fjelltun påbörjats. Projektet, som delägs av SkiStar till 85 procent tillsammans med Fageråsen Fritid AS, innebär ett tillskott av cirka 200 nya bäddar. Aasgard Fjelltun har hittills sålt och levererat 12 lägenheter. Resterande 16 lägenheter kommer att levereras fram till första kvartalet 2021.  Samtliga är sålda. Projektering av cirka 40 lägenheter i Trysil Suiter pågår.