Finansiella mål

För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken ska SkiStar ha en stark finansiell bas.

Målsättningen är att soliditeten inte ska understiga 35 procent. Vid nuvarande räntenivå ska avkastningen på eget kapital uppgå till 14 procent och avkastningen på sysselsatt kapital till 9 procent. Målen är satta utifrån 3-månaders statsskuldväxlar där den genomsnittliga räntan under verksamhetsåret 2018/19 var -0,50 procent (-0,69). Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga 22 procent.

Operativa mål

SkiStars mål för tillväxt är att den organiska tillväxten ska överstiga inflationen med minst 4 procentenheter årligen. Därutöver kan tillväxt genom förvärv tillkomma. Inflationen i Sverige uppgick under verksamhetsåret till 1,4 procent (2,0).

Måluppfyllelse

Det övergripande målet är att värdet på aktieägarnas kapital ska öka. Under verksamhetsåret 2018/19 har aktiekursen ökat med 15 procent. Stockholmsbörsens totalindex (OMXS) ökade under samma period med 2 procent. Aktieutdelningen föreslås uppgå till 3:50 kronor (3:50). Samtliga finansiella mål har uppnåtts. Måluppfyllelsen framgår mer i detalj av tabellen nedan.

MÅLUPPFYLLELSE FINANSIELLA MÅL

  Utfall 2018/19 Mål 2018/19 Utfall 2017/18 Utfall 2016/17
Soliditet, % 51 >35 50 46
Avkastning på sysselsatt kapital, % 15 9 17 14
Avkastning på eget kapital, % 18 14 22 20
Rörelsemarginal, %  22 22 24 22
Organisk tillväxt utöver inflation, % 4 4 8 14

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy