Finansiella mål

Det övergripande målet är att värdet på aktieägarnas kapital ska öka långsiktigt och hållbart. Under de fyra senaste verksamhetsåren har aktiekursen ökat årligen med genomsnitt 7,6 procent.

Finansiella mål 

Soliditet

För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken ska SkiStar ha en stark finansiell bas. Målsättningen är att soliditeten inte ska understiga 35 procent, före tillkommande skuldsättning via IFRS 16. Utfall för verksamhetsåret är 57 procent. Årets utfall är ett resultat av en stark finansiell bas och ett starkt resultat detta verksamhetsår.

Avkastning på sysselsatt och eget kapital

Det är viktigt att SkiStars investeringar genererar avkastning. Vid nuvarande räntenivå ska avkastningen på eget kapital uppgå till minst 14 procent och avkastningen på sysselsatt kapital till minst nio procent. Målen är satta utifrån tremånaders statsskuldväxlar där den genomsnittliga räntan under verksamhetsåret 2021/22 var 0,09 procent (0,5). Avkastningsnivåerna ökade och översteg målen 2021/22 vilket är en naturlig förlängning av det starka rörelseresultatet.

Rörelsemarginal

Det är viktigt att SkiStar är kostnadseffektivt och fokuserar på lönsamhet i alla delar av verksamheten. Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga 22 procent. Utfall för verksamhetsåret är 21,4 procent. Trots ett starkt rörelseresultat i botten så nås inte målet, främst för att den nystartade hotelldivisionen har en betydligt lägre rörelsemarginal än kärnverksamheten.

Organisk tillväxt utöver inflation

SkiStars mål för tillväxt är att den organiska tillväxten ska överstiga inflationen med minst fyra procentenheter årligen. Därutöver kan tillväxt genom förvärv tillkomma. Inflationen i Sverige uppgick under verksamhetsåret till 9,8 procent (2,1). SkiStars tillväxt (utöver inflation) är 39,5 procent. Främsta förklaringar är givetvis rekordresultatet i botten men även en effekt av vår nystartade hotelldivision samt ett föregående år som delvis var drabbat av coronapandemin.

klimatmål

På SkiStar tar vi hand om naturen, såsom naturen tar hand om oss. Med ambitiösa klimatmål och genom att etablera mer cirkulära system arbetar vi för att minska vår påverkan och göra det möjligt för våra gäster att göra klimatsmarta val. Till 2030 ska vi minska vårt totala klimatavtryck med 50 procent, i linje med målsättningen för de globala målen och Parisavtalets begränsning på den globala temperaturen till under två grader. SkiStar har under verksamhetsåret arbetat vidare med sitt klimatmål med fokus på den egna driftverksamheten och gästernas resa till våra destinationer. Under verksamhetsåret genomfördes en klimatinvestering i SkiStars norska drift, där samtliga pistmaskiner övergick till att drivas på förnybart drivmedel, HVO100. Det resulterade i en reduktion på 57 procent av SkiStars direkta klimatutsläpp. För att försäkra oss om att vårt arbete med att minska klimatpåverkan är tillräckligt samt i linje med vad som krävs för att nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till två grader, har vi utarbetat våra Science Based Targets, det vill säga våra vetenskapligt förankrade klimatmål. Efter utgången av 2021/22 har vi skickat in dessa för godkännande, för att säkerställa att våra ambitiösa klimatmål är i överensstämmelse med forskningen.

Läs mer under "SkiStar & Hållbarhet".

MÅLUPPFYLLELSE FINANSIELLA MÅLMåluppfyllelse finansiella mål 2021/22