Finansiella mål

För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken ska SkiStar ha en stark finansiell bas.

Målsättningen är att soliditeten inte ska understiga 35 procent. Vid nuvarande räntenivå ska avkastningen på eget kapital uppgå till 14 procent och avkastningen på sysselsatt kapital till 9 procent. Målen är satta utifrån 3-månaders statsskuldväxlar där den genomsnittliga räntan under verksamhetsåret 2017/18 var -0,69 procent (-0,76).

Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga 22 procent.

Operativa mål

SkiStars mål för tillväxt är att den organiska tillväxten ska överstiga inflationen med minst 4 procentenheter årligen. Därutöver kan tillväxt genom förvärv tillkomma. Inflationen i Sverige uppgick under verksamhetsåret 2017/18 till 2,0 procent(1,6).

Måluppfyllelse

Det övergripande målet är att värdet på aktieägarnas kapital ska öka. Under verksamhetsåret 2017/18 har aktiekursen ökat med 8 procent. Stockholmsbörsens totalindex (OMXS) minskade under samma period med 7 procent. Aktieutdelningen uppgick till 7:00 kronor (5:50) per aktie avseende verksamhetsåret 2017/18 (före split 2:1). Samtliga finansiella mål har uppnåtts.

Måluppfyllelsen framgår mer i detalj av tabellen nedan.

Maluppfyllelse_1920.png

 

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy