Finansiella mål

Det övergripande målet är att värdet på aktieägarnas kapital ska öka långsiktigt och hållbart. Under verksamhetsåret 2020/21 har aktiekursen ökat med 75 procent. Stockholmsbörsens totalindex (OMXSPI) ökade under samma period med 42 procent.

Finansiella mål 

Soliditet

För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken ska SkiStar ha en stark finansiell bas. Målsättningen är att soliditeten inte ska understiga 35 procent, före tillkommande skuldsättning via IFRS 16. Utfall för verksamhetsåret är 51 procent. Årets utfall är ett bevis för att SkiStar har en stark finansiell bas trots två utmanande år under pandemin.

Avkastning på sysselsatt och eget kapital

Det är viktigt att SkiStars investeringar genererar avkastning. Vid nuvarande räntenivå ska avkastningen på eget kapital uppgå till minst 14 procent och avkastningen på sysselsatt kapital till minst nio procent. Målen är satta utifrån tremånaders statsskuldväxlar där den genomsnittliga räntan under verksamhetsåret 2020/21 var 0,5 procent (–0,24).

Avkastningsnivåerna sjönk under 2019/20 samt 2020/21 vilket är en naturlig förlängning av det lägre rörelseresultatet kopplat till verksamheterna i Norge och Österrike.

Rörelsemarginal

Det är viktigt att SkiStar är kostnadseffektivt och fokuserar på lönsamhet i alla delar av verksamheten. Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga 22 procent. Ufall för verksamhetsåret är 10 procent. Med den minskade efterfrågan i Norge och Österrike, kopplat till pandemin, har det varit ett stort fokus på en effektiv drift av framförallt vintersäsongen. Det är glädjande att så stor del av omsättningstappet har hämtats hem på kostnadssidan.

Rörelsemarginalen försämras också som en konsekvens att det nya segmentet Drift av hotellverksamhet samt den förändrade redovisnings-principen avseende logi, se not 1 på sidan 66 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2020/21.

SkiStars strategiska arbete med klimatmål

På SkiStar tar vi hand om naturen, såsom naturen tar hand om oss. Med ambitiösa klimatmål och genom att etablera mer cirkulära system arbetar vi för att minska vår påverkan och göra det möjligt för våra gäster att göra klimatsmarta val. Till 2030 ska vi minska vårt totala klimatavtryck med 50 procent, i linje med målsättningen för de globala målen och Paris-avtalets begränsning på den globala temperaturen till under två grader.

Läs mer under "SkiStar & Hållbarhet".

MÅLUPPFYLLELSE FINANSIELLA MÅL

imagemo0l.png
* före tillkommande skuldsättning via IFRS 16.