Finansiella mål

För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken ska SkiStar ha en stark finansiell bas.

Finansiella mål 

För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken ska SkiStar ha en stark finansiell bas. Målsättningen är att soliditeten inte ska understiga 35 procent. Vid nuvarande räntenivå ska avkastningen på eget kapital uppgå till minst 14 procent och avkastningen på sysselsatt kapital till minst nio procent. Målen är satta utifrån tremånaders statsskuldväxlar där den genomsnittliga räntan under verksamhetsåret 2019/20 var -0,24 procent (-0,50). Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga 22 procent.

Operativa mål

SkiStars mål för tillväxt är att den organiska tillväxten ska överstiga inflationen med minst fyra procentenheter årligen. Därutöver kan tillväxt genom förvärv tillkomma. Inflationen i Sverige uppgick under verksamhetsåret till 1,4 procent (2,0).

Måluppfyllelse

Det övergripande målet är att värdet på aktieägarnas kapital ska öka. Under verksamhetsåret 2019/20 har aktiekursen minskat med tio procent. Stockholmsbörsens totalindex (OMXSPI) ökade under samma period med 15 procent. Ingen aktieutdelning föreslås (3:50). Måluppfyllelsen framgår mer i detalj av tabellen nedan.

Information om koncernens resultatutveckling under verksamhetsåret återfinns på sid 41 i årsredovisningen för 2019/20.

MÅLUPPFYLLELSE FINANSIELLA MÅL

  Mål 2020/21 Utfall 2019/20 Mål 2019/20 Utfall 2018/19
Soliditet*, % >35 49 >35 51
Avkastning på sysselsatt kapital, % 9 9 9 15
Avkastning på eget kapital, % 14 11 14 18
Rörelsemarginal, %  22 16 22 22
Organisk tillväxt utöver inflation, % 4 -11 4 4

* före tillkommande skuldsättning via IFRS 16.