Risk och riskhantering

SkiStar, likt alla bolag och affärsverksamheter, är exponerat för olika risker relaterat till verksamheten. För SkiStar gäller det att identifiera de risker som kan hindra bolaget från att nå uppsatta mål och att fastställa om riskerna är i linje med riskaptiten.

OPERATIONELLA RISKER

Säsongsberoende

Den övervägande delen av SkiStars intäkter genereras under perioden december – april. SkiStars verksamhet är väl anpassad till säsongvariationer, inte minst arbetskraftsmässigt. Huvuddelen av vinterbokningarna sker före säsongen. Med en ökad andel försäljning i förskott tidigareläggs affärsavslut, vilket i sin tur minskar risken i verksamheten. Variationer mellan säsonger hanteras också via investeringar i snösystem för att säkerställa skidåkning tidigt på säsongen.

SkiStars året runt-satsning i Skandinavien minskar också säsongsvariationen.

Snötillgång

Klimatrisker är direkt kopplade till SkiStars verksamhet och inkluderar fysiska klimatrisker som påverkar driften av verksamheten. Antalet besökande gäster på SkiStars destinationer påverkas av väderförhållanden och snöläge. En sen vinter med lite kyla och natursnö till julveckan, ger lägre efterfrågan. En lägre efterfrågan kan även uppstå under vintrar med långvarig kyla och ett bra snöläge i de södra befolkningstäta delarna av Skandinavien, då snö, kyla och skidåkning kan erbjudas närmare hemorten. På längre sikt är det dock positivt för branschen när skidåkning kan erbjudas i hela Skandinavien då många nya skidåkare rekryteras. SkiStar möter riskerna genom ständig utveckling av snösystem för att säkerställa skidåkning samt genom att via tidig försäljning säkerställa att övervägande del av boendekapaciteten är uppbokad innan julveckan, då högsäsongen startar. SkiStars verksamhet är vidare beroende av att det inte finns begränsningar för resande inom,eller mellan, framförallt skandinaviska länder. Risken hanteras genom proaktiva dialoger med myndigheter, regioner och kommuner samt fortsatt arbete för finansiell stabilitet.

Konjunktur

Förändring av människors disponibla inkomst påverkar den privata konsumtionen, som i sin tur har en inverkan på människors möjligheter att resa. SkiStars historiska försäljnings- och resultatutveckling visar att företaget kunnat parera svängningar i konjunkturen väl. En stor del av SkiStars gäster är familjer som i hög grad återkommer år efter år samt logiägare på destinationerna.

Konkurrens

Sol- och badresor samt weekendresor till storstäder betraktas som huvudkonkurrenter till SkiStar, men även andra branscher som konkurrerar om människors disponibla inkomster, såsom sällanköpsvaror och investeringar i hemmet. Övriga konkurrenter utgörs av andra fjällanläggningar i Skandinavien och Alperna. Den alpina skidindustrin har höga inträdeströsklar, vilket begränsar konkurrensen. Genom bland annat omfattande investeringar i serviceinriktade medarbetare, ledarskap, moderna liftar och snösystem, IT och restauranger, håller SkiStars fjälldestinationer en hög kvalitetsnivå. SkiStars destinationer har god tillgänglighet till befolkningstäta områden genom geografisk närhet och prisvärda transportlösningar i form av tåg, flyg och buss. SkiStars kunder har hög tillgänglighet till SkiStars produkt- och tjänsteutbud via onlinebaserade marknads- och försäljningssystem, vilka förenklar bokningsprocessen för kunden. Andra viktiga konkurrensfaktorer är en stark finansiell ställning, kända och attraktiva varumärken asamt starkt kassaflöde.

Bäddkapacitet och beläggningsgrad

SkiStars lönsamhet är beroende av antalet disponibla bäddar och dess beläggningsgrad. För SkiStar är det viktigt att ha kontroll över en stor bäddkapacitet för att optimera beläggningen genom att följa förändringar i efterfrågan och sätta rätt priser på boendet under alla delar av säsongen. SkiStar arbetar aktivt för att öka antalet bäddar på destinationerna samt för att utöka andelen som förmedlas genom SkiStars försorg. Det är även viktigt att äldre stugor och lägenheter moderniseras för att bibehålla en hög efterfrågan. Nyinvesteringar i stugor och lägenheter genomförs, förutom av SkiStar, av externa intressenter eller av delägda bolag.

Medarbetare

Lönekostnaderna är företagets enskilt största kostnadspost. SkiStars fortsatta framgångar är beroende av motiverade och engagerade medarbetare. För att öka effektivitet, medvetenhet och engagemang bland de anställda arbetar SkiStar med ledarskapsfrågor och utbildningar. Medarbetarnas servicenivå gentemot gästerna är en viktig del i gästens totala upplevelse. För att behålla nyckelpersoner arbetar SkiStar med ledarutveckling, successionsplanering, utbildning och incitamentsprogram.

Säkerhetsfrågor

SkiStar arbetar aktivt med säkerhetsfrågor via samarbete med branschorganisationer och fackklubbar samt genomför regelbunden utbildning, tillbudsrapportering och systematiskt arbetsmiljöarbete. På samtliga destinationer genomförs kontinuerligt riskanalyser för att minimera olika typer av risker och för att säkerställa försäkringsskyddet. SkiStar har även en genomgripande krisplan för att bolaget ska ha bra beredskap vid eventuella olyckor och tillbud. Informationssäkerhet är ett område som tar mer och mer resurser i anspråk med anledning av en negativ trend i omvärlden med olika typer av angrepp och intrång. SkiStar följer fastställda processer för utveckling och införande av ny infrastruktur och system. Genom fokus på informationssäkerhet, samarbete med leverantörer, utveckling av arbetssätt och rutiner minskar risken för intrång, förlust av information och avbrott i verksamheten.

HÅLLBARHETSRISKER

I SkiStars affärsutveckling och beslut ingår hållbarhet som en faktor för utvärdering. Hantering av hållbarhetsrisker är en integrerad del av koncernens verksamhet. Samtliga identifierade hållbarhetsrisker hanteras i bolagets riskhantering och är grundläggande för investeringar och beslut. Mer om hur SkiStar arbetar med hållbarhet och motverkande av riskerna går att läsa i hållbarhetsrapporten i årsredovisningen, se sidorna 35–48 samt på sidorna 98–112.

Klimat- och väderberoende
SkiStars vinterverksamhet är beroende av kalla vintrar med minusgrader. Förändring i klimatet i form av varmare temperatur och ändrade väderförhållanden och nederbörd kan komma att påverka verksamheten och ökar risker för kortare säsonger och därmed även förändrat antal skiddagar. För att möta de risker som är kopplade till klimatförändringarna arbetar bolaget med långsiktiga målsättningar i syfte att minimera bolagets påverkan på naturen och klimatet. Detta görs dels genom tekniska lösningar för att säkerställa gynnsamma förhållanden på SkiStars destinationer, dels genom att arbeta mot satta klimat- och utsläppsmål för att minska utsläppen och slitage av naturen där SkiStar är verksamt.

Affärsetik

I SkiStars verksamhet finns det risker hänförliga till arbetsmiljö, korruption och mänskliga rättigheter. Dessa risker finns dels inom företaget, dels hos leverantörer och samarbetspartners som arbetar med uppdrag för SkiStar. För att hantera riskerna har SkiStar antagit en intern uppförandekod liksom en uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners. Brott mot uppförandekoden är svårt att upptäcka, varför SkiStars fokus ligger på att minimera riskerna för korruption och brott mot mänskliga rättigheter. I samband med utbildning och introduktion får SkiStars medarbetare kunskap om hur bolagets policyer och övriga styrdokument är utformade och om hur medarbetarna förväntas agera om brott mot uppförandekoden kan misstänkas. En visselblåsartjänst finns tillgänglig för samtliga medarbetare och övriga som har en arbetsrelaterad relation till SkiStar, för att möjliggöra anonym rapportering av överträdelser.

Förlust av biologisk mångfald

SkiStars verksamhet bedrivs i fjällmiljö. Verksamheten kan begränsas av naturskyddade områden. Det finns risk för att den biologiska mångfalden påverkas. SkiStar arbetar för att minska risken för inverkan på känsliga naturområden inklusive med att minska risken för att Skistar bidrar till otillåten miljöpåverkan genom otillåtna utsläpp.

FINANSIELLA RISKER

Mer om SkiStars finansiella risker och hur bolaget arbetar med hantering av dessa finns beskrivet i årsredovisningen för 2021/22, not 32 på sidan 93.