Risk och riskhantering

SkiStar, likt alla bolag och affärsverksamheter, är exponerat för olika risker relaterat till verksamheten. För SkiStar gäller det att identifiera de risker som kan hindra bolaget från att nå uppsatta mål och att fastställa om riskerna är i linje med riskaptiten.

Vid behov vidtas åtgärder för att undvika, minska eller följa upp identifierade risker. Syftet med riskhanteringen är att löpande bedöma och hantera de risker som förekommer i verksamheten samt att den ligger till grund för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. 

Operationella risker

Säsongsberoende

Den övervägande delen av SkiStars intäkter genereras under perioden december – april. SkiStars verksamhet är väl anpassad till säsongvariationer, inte minst arbetskraftsmässigt. Huvuddelen av vinterbokningarna sker före säsongen. Med en ökad andel försäljning i förskott tidigareläggs affärsavslut, vilket i sin tur minskar risken i verksamheten. Variationer mellan säsonger hanteras också via investeringar i snösystem för att säkerställa skidåkning tidigt på säsongen.

Snötillgång

Antalet besökande gäster på SkiStars destinationer påverkas av väderförhållanden och snöläge. En sen vinter och svag tillgång på kyla och natursnö till julveckan, ger lägre efterfrågan. En lägre efterfrågan kan även uppstå under vintrar med långvarig kyla och ett bra snöläge i de södra befolkningstäta delarna av Skandinavien, då snö, kyla och skidåkning kan erbjudas närmare hemorten. På längre sikt är det dock positivt för branschen när skidåkning kan erbjudas i hela Skandinavien då många nya skidåkare rekryteras. SkiStar möter riskerna genom ständig utveckling av snösystem för att säkerställa skidåkning samt genom att via tidig försäljning säkerställa att övervägande del av boendekapaciteten är uppbokad innan julveckan, då högsäsongen startar. SkiStars verksamhet är vidare beroende av att det inte finns begränsningar för resande inom, eller mellan, framförallt skandinaviska länder. Spridningen av det nya coronaviruset 2020 visade att det finns scenarier där bolaget inte kan eller bör ha kärnverksamheten igång. Risken hanteras genom proaktiva dialoger med myndigheter, regioner och kommuner samt fortsatt arbete för finansiell stabilitet.

Konjunktur

Förändring av människors disponibla inkomst påverkar den privata konsumtionen, som i sin tur har en inverkan på människors möjligheter att resa på vintersemester. SkiStars historiska försäljnings- och resultatutveckling visar att företaget kunnat parera svängningar i konjunkturen väl. En stor del av SkiStars gäster är familjer som i hög grad återkommer år efter år och där vintersemestern har hög prioritet. Beroendet av konjunkturen i Sverige minskas av att verksamheten också bedrivs i Norge och Österrike.

Konkurrens

Sol- och badresor samt weekendresor till storstäder betraktas som huvudkonkurrenter till SkiStar, men även andra branscher som konkurrerar om människors disponibla inkomster, såsom sällanköpsvaror och investeringar i hemmet. Övriga konkurrenter utgörs av andra alpina skidanläggningar i Skandinavien och Alperna. Den alpina skidindustrin har höga inträdeströsklar, vilket begränsar konkurrensen. Genom bland annat omfattande investeringar i serviceinriktade medarbetare, ledarskap, moderna liftar och snösystem, IT och restauranger, håller SkiStars alpindestinationer en hög kvalitetsnivå. SkiStars destinationer har god tillgänglighet till befolkningstäta områden genom geografisk närhet och prisvärda transportlösningar i form av tåg, flyg och buss. SkiStars kunder har hög tillgänglighet till SkiStars produkt- och tjänsteutbud via onlinebaserade marknads- och försäljningssystem, vilka förenklar bokningsprocessen för kunden.

Andra viktiga konkurrensfaktorer är en stark finansiell ställning, kända och attraktiva varumärken samt starkt kassaflöde.

Expansion

SkiStars strategi för tillväxt omfattar i första hand bättre utnyttjande av de befintliga destinationerna samt utveckling av produkt- och tjänsteutbudet. I andra hand skapas tillväxt genom förvärv eller arrende av andra skidanläggningar. Samtliga förvärv som SkiStar genomfört har utvecklats väl och har i stor utsträckning bidragit till SkiStars framgångsrika utveckling.

Bäddkapacitet och beläggningsgrad

Alpindestinationernas lönsamhet är beroende av antalet disponibla bäddar och dess beläggningsgrad. För SkiStar är det viktigt att ha kontroll över en stor bäddkapacitet för att optimera beläggningen genom att följa förändringar i efterfrågan och sätta rätt priser på boendet under alla delar av säsongen. SkiStar arbetar aktivt för att öka antalet bäddar på destinationerna samt för att utöka andelen som förmedlas genom SkiStars försorg. Det är även viktigt att äldre stugor och lägenheter moderniseras för att behålla en hög efterfrågan. Nyinvesteringar i stugor och lägenheter genomförs, förutom av SkiStar, främst av externa intressenter eller av delägda bolag. Attraktionskraften i SkiStars destinationer drar till sig investeringsvilligt kapital, vilket leder till en långsiktig tillväxt av turistbäddar och utveckling av olika boendealternativ.

Medarbetare

Lönekostnaderna är företagets enskilt största kostnadspost. SkiStars fortsatta framgångar är beroende av motiverade och engagerade medarbetare. För att öka effektivitet, medvetenhet och engagemang bland de anställda arbetar SkiStar med ledarskapsfrågor och utbildningar.

Medarbetarnas servicenivå gentemot gästerna är en viktig del i gästens totala upplevelse. En risk är därför att möjligheten att rekrytera kvalificerade säsongmedarbetare minskar under högkonjunktur, när arbetslösheten är låg.

SkiStars koncernledning bestod vid räkenskapsårets utgång av verkställande direktör, ekonomi- och finansdirektör, marknads- och försäljningschef, teknisk direktör, bolagsjurist/IR-ansvarig, två destinationschefer i Norge och tre destinationschefer i Sverige, vilka per den 31 augusti 2020 sammanräknat ägde 131 952 B-aktier i bolaget. 

För att behålla nyckelpersoner arbetar SkiStar med ledarutveckling, successionsplanering, utbildning och incitamentsprogram.

Säkerhetsfrågor

SkiStar arbetar aktivt med säkerhetsfrågor via samarbete med fackklubbar samt genomför regelbunden utbildning, tillbudsrapportering och systematiskt arbetsmiljöarbete. På samtliga destinationer genomförs kontinuerligt riskanalyser för att minimera olika typer av risker och för att säkerställa försäkringsskyddet. SkiStar har även en genomgripande krisplan för att bolaget ska ha bra beredskap vid eventuella olyckor och tillbud.

Hållbarhetsrisker

I SkiStars affärsutveckling och beslut ingår hållbarhet som en faktor för utvärdering. Hantering av hållbarhetsrisker är en integrerad del av koncernens verksamhet. Samtliga identifierade hållbarhetsrisker hanteras i bolagets riskhantering och är grundläggande för investeringar och beslut. Mer om hur SkiStar arbetar med hållbarhet och motverkande av riskerna går att läsa på hållbarhetssidorna.

Klimat- och väderberoende

SkiStars verksamhet är beroende av kalla vintrar med minusgrader. Förändring i klimatet i form av varmare temperatur och ändrade väderförhållanden och nederbörd kan komma att påverka verksamheten och ökar risker för kortare säsonger och därmed även förändrat antal skiddagar. För att möta de risker som är kopplade till klimatförändringarna arbetar bolaget med långsiktiga målsättningar i syfte att minimera bolagets påverkan på naturen och klimatet. Detta görs dels genom tekniska lösningar för att säkerställa gynnsamma förhållanden på SkiStars destinationer, dels genom att arbeta mot satta klimat- och utsläppsmål för att minska utsläppen och slitage av naturen där SkiStar är verksamt. 

Vintrar då skidåkning kan erbjudas i de södra befolkningstäta delarna av Skandinavien kan direkt påverka SkiStar något negativt då skidåkning kan erbjudas närmre hemort. På lång sikt är det dock positivt för branschen då nya skidåkare rekryteras. 

Korruption

Korruption är svårt att upptäcka, varför SkiStars fokus ligger på att minimera riskerna för korruption. I samband med utbildning och introduktion får SkiStars medarbetare kunskap om hur bolagets policyer och övriga styrdokument är utformade och om hur medarbetarna förväntas agera om korruption misstänks. En visselblåsartjänst finns tillgänglig internt för att möjliggöra anonym rapportering av överträdelser.