Risk och riskhantering

Skistar, likt alla bolag och affärsverksamheter, är exponerat för olika risker relaterat till verksamheten. För SkiStar gäller det att identifiera de risker som kan hindra bolaget från att nå uppsatta mål och att fastställa om riskerna är i linje med riskaptiten.

Vid behov vidtas åtgärder för att undvika, minska eller följa upp identifierade risker. Syftet med riskhanteringen är att löpande bedöma och hantera de risker som förekommer i verksamheten samt att den ligger till grund för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Operationella risker

Säsongberoende

Den övervägande delen av SkiStars intäkter genereras under perioden december – april. SkiStars verksamhet är väl anpassad till säsongvariationer, inte minst arbetskraftsmässigt.

Huvuddelen av vinterbokningarna sker före säsongen. Med en ökad andel försäljning i förskott tidigareläggs affärsavslut, vilket i sin tur minskar risken i verksamheten. Variationer mellan säsonger hanteras också via investeringar i snösystem för att säkerställa skidåkning.

Klimat och väderberoende

Antalet besökande gäster på SkiStars destinationer påverkas av väderförhållanden och snöläge. En sen vinter och svag tillgång på kyla och natursnö till julveckan, ger lägre efterfrågan. En lägre efterfrågan kan även uppstå under vintrar med långvarig kyla och ett bra snöläge i de södra befolkningstäta delarna av Skandinavien, då snö, kyla och skidåkning kan erbjudas närmare hemorten.

På längre sikt är det dock positivt för branschen när skidåkning kan erbjudas i hela Skandinavien då många nya skidåkare rekryteras. SkiStar möter riskerna genom ständig utveckling av snösystem för att säkerställa skidåkning försäljning säkerställa att övervägande del av boendekapaciteten är uppbokad innan julveckan, då högsäsongen startar.

Konjunktur

Förändring av människors disponibla inkomst påverkar den privata konsumtionen, som i sin tur har en inverkan på människors möjligheter att resa på vintersemester. SkiStars historiska försäljnings- och resultatutveckling visar att företaget kunnat parera svängningar i konjunkturen väl. En stor del av SkiStars gäster är familjer som i hög grad återkommer år efter år och där vintersemestern har hög prioritet. Beroendet av konjunkturen i Sverige minskas av att verksamheten också bedrivs i Norge och Österrike.

Konkurrens

Sol- och badresor samt weekendresor till storstäder betraktas som huvudkonkurrenter till SkiStar, men även andra branscher konkurrerar om människors disponibla inkomster, såsom sällanköpsvaror och investeringar i hemmet. Övriga konkurrenter utgörs av andra alpina skidanläggningar i Skandinavien och Alperna. Den alpina skidindustrin har höga inträdeströsklar, vilket begränsar konkurrensen.

Genom omfattande investeringar i serviceinriktade medarbetare, ledarskap, moderna liftar och snösystem, IT, restauranger med mera, håller SkiStars alpindestinationer en hög kvalitetsnivå. SkiStars destinationer har god tillgänglighet till befolkningstäta områden genom geografisk närhet och prisvärda transportlösningar i form av tåg, flyg och buss.

SkiStars kunder har hög tillgänglighet till SkiStars produkt- och tjänsteutbud via onlinebaserade marknads- och försäljningssystem, vilka förenklar bokningsprocessen för kunden.

Andra viktiga konkurrensfaktorer är en stark finansiell ställning, kända och attraktiva varumärken samt starkt kassaflöde.

Expansion

SkiStars strategi för tillväxt omfattar i första hand bättre utnyttjande av de befintliga destinationerna samt utveckling av produkt- och tjänsteutbudet. I andra hand skapas tillväxt genom förvärv eller arrende av andra skidanläggningar. Samtliga förvärv som SkiStar genomfört har utvecklats väl och har i stor utsträckning bidragit till SkiStars framgångsrika utveckling.

Bäddkapacitet och beläggningsgrad

Alpindestinationernas lönsamhet är beroende av antalet disponibla bäddar och dess beläggningsgrad.För SkiStar är det viktigt att ha kontroll över en stor bäddkapacitet för att optimera beläggningen genom att följa förändringar i efterfrågan och sätta rätt priser på boendet under alla delar av säsongen. SkiStar arbetar aktivt för att öka antalet bäddar på destinationerna samt att utöka andelen som förmedlas genom SkiStars försorg. Det är även viktigt att äldre stugor och lägenheter moderniseras för att behålla en hög efterfrågan. Nyinvesteringar i stugor och lägenheter genomförs, förutom av SkiStar, främst av externa intressenter eller av delägda bolag. Attraktionskraften i SkiStars destinationer drar till sig investeringsvilligt kapital, vilket leder till en långsiktig tillväxt av turistbäddar och utveckling av olika boendealternativ.

Medarbetare

Lönekostnaderna är företagets enskilt största kostnadspost. SkiStars fortsatta framgångar är beroende av motiverade och engagerade medarbetare.

För att behålla nyckelpersoner arbetar SkiStar med ledarutveckling, successionsplanering, utbildning och incitamentsprogram.

SkiStars företagsledning består av Verkställande direktör, Ekonomi- och finansdirektör, Bolagsjurist, Marknads- och försäljningschef, två destinationschefer för Norge och tre destinationschefer i Sverige, vilka per den 31 augusti 2018 tillsammans ägde 388 391 B-aktier i bolaget.

För att öka effektivitet, medvetenhet och engagemang bland de anställda arbetar SkiStar med ledarskapsfrågor och utbildningar. Medarbetarnas servicenivå gentemot gästerna är en viktig del i gästens totala upplevelse. En risk är därför att möjligheten att rekrytera kvalificerade säsongmedarbetare minskar under högkonjunktur, när arbetslösheten är låg.

Säkerhetsfrågor

SkiStar arbetar aktivt med säkerhetsfrågor. Bolaget samarbetar med fackklubbar samt genomför regelbunden utbildning, tillbudsrapportering och systematiskt arbetsmiljöarbete. På samtliga destinationer genomförs kontinuerligt riskanalyser för att minimera olika typer av risker och säkerställa försäkringsskyddet.

SkiStar har även en genomgripande krisplan för att bolaget ska ha bra beredskap vid eventuella olyckor och tillbud.

Hållbarhetsrisker

I bolagets affärsutveckling och beslut ingår hållbarhet som en faktor för utvärdering. Hantering av hållbarhetsrisker är en integrerad del av koncernens verksamhet. SkiStar arbete med hållbarhet, inklusive risker och möjligheter är särskilt beskrivet här»

Finansiella risker och möjligheter

Valutarisker

De inhemska valutornas rörlighet gentemot andra valutor påverkar människors resande och kan därmed påverka antalet gäster på SkiStars alpindestinationer. Koncernen påverkas även av relationen mellan den svenska och den norska kronan samt euron. SkiStar valutasäkrar inte den norska eller den österrikiska verksamheten. Valutasäkringar kan genomföras vid större investeringar i främst liftar, snösystem och pistmaskiner som oftast sker i Euro. Bokning och betalning sker i valutorna SEK, NOK, DKK och Euro.

Investeringar och räntor

Den alpina skidbranschen fordrar stora kapitalinvesteringar för att behålla och öka konkurrenskraften. SkiStar har ett starkt kassaflöde som gör att investeringarna till största del kan finansieras med egna medel. Skulle  ränteläget bli högt kan kassaflödet användas till att i snabbare takt amortera av lån för att därigenom minska den finansiella belastningen. Den externa upplåningen sker idag endast i de lokala valutorna SEK, NOK och Euro.

Övriga risker och möjligheter

Elkostnader

SkiStars verksamhet förbrukar stora mängder el. Förändringar i elpriset påverkar därför koncernens kostnader och resultat. SkiStar i Sverige upphandlar via en fondförvaltning där fonden köper merparten av elen till ett fast pris. Med fondförvaltningen så erhålls ett utfall som är i högre grad kopplat till gällande marknadspriser, om än med avsikt att erhålla ett något lägre pris än med ett helt rörligt pris. Skistar är delägare i ett vindkraftverk i Dalarna, samt driver tillsammans med andra investerare tre värmeverk, två värmeverk i Sälen, i Lindvallen och i Tandådalen, samt ett i Hemsedal. Värmeverket i Lindvallen förser större fastigheter i Lindvallens södra område med energi. Tandådalens värmeverk förser de centrala delarna av Tandådalen samt stugområden i Tandådalen med energi. I Hemsedal förser värmeverket hela Alpin Lodgen med energi och det är anpassat för framtida behov i Fjellandsby-området. Värmeverken drivs med lokalt producerat förnyelsebart skogsbränsle.

Förändringar i lagar och regler

Förändringar i lagar och förordningar som berör SkiStars verksamhet kan givetvis påverka verksamhet och resultat. Bolaget har idag inte kännedom om pågående förändringar av lagar och regler som skulle ha någon betydande påverkan på bolaget.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy