Definitioner finansiella nyckeltal

De finansiella nyckeltalen är antingen sådana som används i svenska noterade bolag eller sådana som används av ledning och analytiker

Aktiens direktavkastning
Utdelning dividerat med aktiekurs
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar inklusive beviljade ej nyttjade krediter med avdrag för varulager i förhållande till kortfristiga skulder.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital
Nettomarginal
Resultat före skatt i förhållande till intäkter.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som tillgångar minskat med ej räntebärande skulder.
P/e-tal
Aktiekurs per bokslutsdatum dividerat med vinsten per aktie efter skatt.
Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
Resultat per aktie
Årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar inklusive beviljade ej utnyttjade krediter i förhållande till kortfristiga skulder. 
Resultat per aktie efter full utspädning
Årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, justerat för räntekostnader efter skatt som löper på konvertibla lån, dividerat med antal aktier efter full konvertering av tecknade konvertibler.
Bruttomarginal
Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till intäkter.
Räntebärande skuld
Korta och långa skulder till kreditinstitut, avsättning för pensioner samt poster i övriga korta skulder som är räntebärande.
Börskurs/eget kapital
Aktiekurs per bokslutsdatum dividerat med eget kapital per aktie.
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.
Börskurs/kassaflöde
Aktiekurs per bokslutsdatum dividerat med kassaflödet från den löpande verksamheten.
 Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till intäkter. 
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier för rapportperioden.
Rörelseresultat
Intäkter minskat med kostnader för handelsvaror, personalkostnader, övriga verksamhetskostnader, avskrivningar, samt med tillägg för resultat av joint ventures/intressebolag och negativ goodwill.
Genomsnittlig räntekostnad
Räntekostnader dividerat med genomsnittlig räntebärande skuld. 
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Anledningen till nyckeltalet är att varulager, kundfordringar och leverantörsskulders förändring är marginell och därmed elimineras dessa poster för en mer rättvisande bild av verksamheten.
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslut
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital, dividerat med genomsnittligt antal aktier.
 

Övriga definitioner

ALF
Alpinanleggenes Landsforening
Räkenskapsår
SkiStars räkenskapsår omfattar tiden 1 sept–31 aug Kvartal 1 (Kv 1) sept–nov Kvartal 2 (Kv 2) dec–feb Kvartal 3 (Kv 3) mars–maj Kvartal 4 (Kv 4) juni–aug
Beläggningsgrad
Bokningsnivå i procent avseende de objekt SkiStar förmedlar med 100 procent kapacitet under perioden vecka 51–16.
SkiPass
Passerkort för tillträde till skidåkningen
Bokningsläge
En jämförelse av bokade objektsdygn jämfört med annan vald period.
Skiddag
En dags skidåkning med ett SkiPass
Objektsdygn
Ett bokat dygn i en stuga, lägenhet eller hotellrum. 
SLAO
Svenska Skidanläggningars Organisation