Definitioner finansiella nyckeltal

De finansiella nyckeltalen är antingen sådana som används i svenska noterade bolag eller sådana som används av ledning och analytiker

Aktiens direktavkastning
Utdelning dividerat med aktiekurs
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar inklusive beviljade ej nyttjade krediter med avdrag för varulager i förhållande till kortfristiga skulder.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital
Nettomarginal
Resultat före skatt i förhållande till intäkter.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som tillgångar minskat med ej räntebärande skulder.

Organisk tillväxt

Tillväxt utöver inflation.

Avkastning på totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
P/e-tal
Aktiekurs per bokslutsdatum dividerat med vinsten per aktie efter skatt.
Balanslikviditet
Omsättningstillgångar inklusive beviljade ej utnyttjade krediter i förhållande till kortfristiga skulder. 
Resultat per aktie
Årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Bruttomarginal
Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till intäkter.
Resultat per aktie efter full utspädning
Årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare, justerat för räntekostnader efter skatt som löper på konvertibla lån, dividerat med antal aktier efter full konvertering av tecknade konvertibler.
Börskurs/eget kapital
Aktiekurs per bokslutsdatum dividerat med eget kapital per aktie.
Räntebärande skuld
Korta och långa skulder till kreditinstitut, avsättning för pensioner samt poster i övriga korta skulder som är räntebärande.
Börskurs/kassaflöde
Aktiekurs per bokslutsdatum dividerat med kassaflödet från den löpande verksamheten.
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till finansiella kostnader.
CO2e
Mängd av en viss växthusgas, uttryckt som den mängd av koldioxid som har samma växthuseffekt.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i förhållande till intäkter. 
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier för rapportperioden.
Rörelseresultat
Intäkter minskat med kostnader för handelsvaror, personalkostnader, övriga verksamhetskostnader, avskrivningar, samt med tillägg för resultat av joint ventures/intressebolag och negativ goodwill.
ESG
Miljö, sociala förhållanden och bolagsstyrning. Refererar till tre centrala faktorer som beaktas att utvärdera hållbarhets- och  samhällsrelaterad påverkan av en investering i ett företag eller en verksamhet.
SBTi
SBTi är ett samarbete mellan Världsnaturfonden WWF, FN:s Global Compact, Carbon Disclosure Project och World Resources Institute. Syftet är att säkra de klimatmål som sätts av företag har en vetenskaplig grund.
Genomsnittlig räntekostnad
Räntekostnader dividerat med genomsnittlig räntebärande skuld. 
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital.

GHG
Utsläpp av GHG (växthusgaser) beräknas som utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2e). CO2e definieras som mängden av en viss GHG (växthusgas) uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt.

Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Global Reporting Initiative (GRI) Standards
GRI Sustainability Reporting Standards är den första och mest använda globala standarden för hållbarhetsrapportering. GRI är en oberoende internationell organisation som har utvecklat metoder för hållbarhetsrapportering sedan 1997.
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 
Anledningen till nyckeltalet är att varulager, kundfordringar och leverantörsskulders förändring är marginell och därmed elimineras dessa poster för en mer rättvisande bild av verksamheten.
 
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital, dividerat med genomsnittligt antal aktier.
 

Övriga definitioner

Aktivitetstillfälle
En aktivitet kopplad till rörelse som genererar en intäkt.
Räkenskapsår
SkiStars räkenskapsår omfattar tiden 1 sept–31 aug Kvartal 1 (Kv 1) sept–nov Kvartal 2 (Kv 2) dec–feb Kvartal 3 (Kv 3) mars–maj Kvartal 4 (Kv 4) juni–aug
ALF
Norske Alpinanlegg og fjelldestinasjoner
SkiPass
Passerkort för tillträde till skidåkningen
Beläggningsgrad
Bokningsnivå i procent avseende de objekt SkiStar förmedlar med 100 procent kapacitet under perioden vecka 51–16.
Skiddag
En dags skidåkning med ett SkiPass
Bokningsläge
En jämförelse av bokade objektsdygn jämfört med annan vald period.
SLAO
Svenska Skidanläggningars Organisation
Objektsdygn
Ett bokat dygn i en stuga, lägenhet eller hotellrum.