Aktien

SkiStars B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Den 31 augusti 2020 hade SkiStar 46 735 aktieägare och stängningskursen för aktien var 104 kronor.

AKTIESTRUKTUR

Den 31 augusti 2020 uppgick bolagets aktiekapital till 19 594 014 kronor fördelat på 78 376 056 aktier. Av dessa aktier är 3 648 000 A-aktier, med tio röster per aktie, och 74 728 056 B-aktier, med en röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till utdelning.

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING

Under verksamhetsåret 2019/20 minskade aktiekursen med 12,00 kronor (10,34 procent) till 104 kronor. Nasdaq Stockholms totalindex (OMXSPI) ökade under samma period med 15,15 procent. SkiStars B-aktie börsnoterades år 1994. Sedan börsintroduktionen har kursen ökat från 4,50 kronor till 104 kronor, justerat för genomförda aktiesplittar. Under perioden 1 september 2019–31 augusti 2020 omsattes på Nasdaq Stockholm 21 871 114 stycken (16 300 732) SkiStar-aktier till ett sammanlagt värde om 2 169 miljoner kronor (1 860). Högsta betalkursen var 128,80 kronor, noterad den 1 oktober 2019, och lägsta betalkursen var 60,50 kronor, noterad den 17 mars 2020. Den 31 augusti 2020 uppgick SkiStars börsvärde till 7 772 miljoner kronor (9 092).

AKTIEÄGARE

Enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken var antalet aktieägare 46 735 stycken (36 874) den 31 augusti 2020. De tio största aktieägarna svarade vid utgången av verksamhetsåret för 64 procent (64) av kapitalet och 75 procent (75) av rösterna. Utländska ägare svarade för 14 procent (16) och svenskt institutionellt ägande för 14 procent (19) av kapitalet. Bland större ägare som förändrat sitt innehav under 2019/20 kan Handelsbanken fonder -noteras, som har ökat sitt innehav till cirka 2,71 procent av kapitalet samt BNY Mellon SA/NV (former BNY), W8lMY och Nordea Investment Funds som minskat sina respektive innehav till 1,10 respektive 1,39 procent av kapitalet.

UTDELNINGSPOLICY

SkiStars utdelningspolicy innebär att utdelning årligen ska utgå med minst 50 procent av resultatet efter skatt. Policyn är beslutad med utgångs-punkt i att SkiStar har en stark finansiell bas i kombination med ett starkt kassaflöde, vilket möjliggör en generös utdelningspolicy samtidigt som huvuddelen av investeringarna sker med egna medel. 

Mot bakgrund av den finansiella effekt som spridningen av det nya coronaviruset har för SkiStar och den osäkerhet som råder framgent rörande dess eventuellt fortsatta påverkan för bolagets verksamhet föreslår styrelsen att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/20.

Totalavkastning och kursutveckling »

Aktiekurskalkylator »

Utdelningspolicy »

Aktiekapitalets utveckling »

Nyckeltal per aktie »

Analytiker »