Utdelningspolicy

SkiStars utdelningspolicy innebär att utdelning årligen ska utgå med minst 50% av resultatet efter skatt.

Policyn är beslutad med underlag av att SkiStar har en stark finansiell bas i kombination med ett starkt kassaflöde, vilket möjliggör en generös utdelningspolicy samtidigt som investeringarna till största del kan finansieras via egna medel.

Mot bakgrund av den finansiella effekt som spridningen av det nya coronaviruset har för SkiStar och den osäkerhet som råder framgent rörande dess eventuellt fortsatta påverkan för bolagets verksamhet föreslår styrelsen att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/20. Årsstämman belsutade i enlighet med styrelsens förslag.