Ägarstruktur

Enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken var antalet aktieägare 51 843 (46 735) den 31 augusti 2021.