Största aktieägarna

Enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken var antalet aktieägare 51 843 (46 735) den 31 augusti 2021 . De två största ägargrupperna efter röstetal – Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag respektive familjen Erik Paulsson med bolag – motsvarade cirka 63 procent av rösterna och cirka 47 procent av aktiekapitalet.