Aktien & Aktieägare

SkiStars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Den 31 augusti 2022 hade SkiStar 57 317 aktieägare och stängningskursen för aktien var 137,40 kronor.

AKTIESTRUKTUR

Bolagets aktiekapital uppgick på räkenskapsårets sista dag till 19 594 014 kronor fördelat på 78 376 056 aktier. Av dessa aktier är 3 648 000 A-aktier, med tio röster per aktie, och 74 728 056 B-aktier, med en röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till utdelning.

Aktiekapitalets utveckling »

Nyckeltal per aktie »

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING

Under verksamhetsåret 2021/22 minskade aktiekursen med 25 procent till 137,40 kronor. Nasdaq Stockholms totalindex (OMXSPI) minskade under samma period med 23 procent. Högsta betalkurs var under året 195,50 kronor, noterad den 30 september 2021, och lägsta betalkurs var 126,10 kronor, noterad den 20 juni 2022.

Totalavkastning och kursutveckling »

Aktiekurskalkylator »

AKTIEÄGARE

Enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken var antalet aktieägare 57 317 (51 843) den 31 augusti 2022.

De tio största aktieägarna svarade vid utgången av verksamhetsåret för 65 procent (68) av kapitalet och 75 procent (77) av rösterna.

Största aktieägarna »

Utländska ägare svarade för 16 procent (14) och svenskt institutionellt ägande för 13 procent (15) av kapitalet.

Ägarstruktur »

Insidertransaktioner »

UTDELNINGSPOLICY

SkiStars utdelningspolicy innebär att utdelning årligen ska utgå med minst 50 procent av resultatet efter skatt. Policyn är beslutad med utgångspunkt i att SkiStar har en stark finansiell bas i kombination med ett starkt kassaflöde, vilket möjliggör en generös utdelningspolicy samtidigt som huvuddelen av investeringarna sker med egna medel. 

Utdelningspolicy »

Analytiker

Information om analytiker som följer SkiStar: Analytiker »

 

Personuppgiftshantering

Information till aktieägare och övriga intressenter om SkiStars personuppgiftshantering finns här.