Aktien & Aktieägare

SkiStars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Den 31 augusti 2021 hade SkiStar 51 843 aktieägare och stängningskursen för aktien var 182 kronor.

AKTIESTRUKTUR

Bolagets aktiekapital uppgick på räkenskapsårets sista dag till 19 594 014 kronor fördelat på 78 376 056 aktier. Av dessa aktier är 3 648 000 A-aktier, med tio röster per aktie, och 74 728 056 B-aktier, med en röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till utdelning.

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING

Under verksamhetsåret 2020/21 ökade aktiekursen med 75 procent till 182 kronor. Nasdaq Stockholms totalindex (OMXSPI) ökade under samma period med 42 procent. Högsta betalkurs var under året 184,90 kronor, noterad den 23 augusti 2021, och lägsta betalkurs var 91 kronor, noterad den 19 november 2020.

AKTIEÄGARE

Enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken var antalet aktieägare 51 843 (46 735) den 31 augusti 2021. De tio största aktieägarna svarade vid utgången av verksamhetsåret för 68 procent (64) av kapitalet och 77 procent (75) av rösterna.

Utländska ägare svarade för 14 procent (14) och svenskt institutionellt ägande för 15 procent (14) av kapitalet.

Största aktieägarna »

Ägarstruktur »

Insidertransaktioner »

 

Information till aktieägare och övriga intressenter om SkiStars personuppgiftshantering finns här.

UTDELNINGSPOLICY

SkiStars utdelningspolicy innebär att utdelning årligen ska utgå med minst 50 procent av resultatet efter skatt. Policyn är beslutad med utgångspunkt i att SkiStar har en stark finansiell bas i kombination med ett starkt kassaflöde, vilket möjliggör en generös utdelningspolicy samtidigt som huvuddelen av investeringarna sker med egna medel. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om vinstutdelning om 1,50 kronor (0) per aktie, totalt 118 MSEK (0). Den föreslagna utdelningen utgör 50 procent av koncernens vinst efter skatt i linje med utdelningspolicyn.

Totalavkastning och kursutveckling »

Aktiekurskalkylator »

Utdelningspolicy »

Aktiekapitalets utveckling »

Nyckeltal per aktie »

Analytiker »