Aktien & Aktieägare

SkiStars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Den 31 augusti 2023 hade SkiStar 60 360 aktieägare och stängningskursen för aktien var 116,80 kronor.

AKTIESTRUKTUR

Bolagets aktiekapital uppgår till 19 594 014 kronor fördelat på 78 376 056 aktier. Av dessa aktier är 3 648 000 A-aktier, med tio röster per aktie, och 74 728 056 B-aktier, med en röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till utdelning.

Aktiekapitalets utveckling »

Nyckeltal per aktie »

KURSUTVECKLING OCH OMSÄTTNING

Under verksamhetsåret 2022/23 minskade aktiekursen med 15 procent till 116,80 kronor. Nasdaq Stockholms totalindex (OMXSPI) ökade under samma period med sex procent. Högsta betalkurs var under året 139,20 kronor, noterad den 8 maj 2022, och lägsta betalkurs var 93,80 kronor, noterad den 13 oktober 2022.

Totalavkastning och kursutveckling »

Aktiekurskalkylator »

AKTIEÄGARE

Enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken var antalet aktieägare  60 360 (57 317) den 31 augusti 2023.

De tio största aktieägarna svarade vid utgången av verksamhetsåret för 65 procent (65) av kapitalet och 79 procent (75) av rösterna.

Största aktieägarna »

Utländska ägare svarade för 16 procent (16) och svenskt institutionellt ägande för 15 procent (13) av kapitalet.

Ägarstruktur »

Insidertransaktioner »

UTDELNINGSPOLICY

Målsättningen är att 40-60 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna. Den av styrelsen faktiskt föreslagna utdelningsnivån ska årligen anpassas med hänsyn till bolagets strategi, finansiella ställning, risknivå och investeringsbehov. 

Utdelningspolicy »

Analytiker

Information om analytiker som följer SkiStar: Analytiker »

 

Personuppgiftshantering

Information till aktieägare och övriga intressenter om SkiStars personuppgiftshantering finns här.