Ägarstruktur

Per den 31 december 2020 hade SkiStar 51,680 aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.