Största aktieägarna

Per den 31 december 2020 hade SkiStar 51 680 aktieägare enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De två största ägargrupperna efter röstetal – Mats och Fredrik Paulsson med familj och bolag respektive familjen Erik Paulsson med bolag – motsvarade ca 63 procent av rösterna och ca 47 procent av aktiekapitalet.