Intressenter och kärnfrågor

Att kartlägga och analysera intressenternas förväntningar på verksamheten är en förutsättning för att skapa hållbara värden. Därför förs löpande dialog med våra intressenter.

Dialog med intressenter

Utöver den löpande dialogen med intressenterna genomfördes under året djupintervjuer med ett urval av representanter från våra olika intressentgrupper. Syftet var att identifiera SkiStars viktigaste hållbarhetsfrågor nu och i framtiden, samt få förståelse för vilka frågor som skapar stort värde för våra intressenter. Intressentdialogen var underlag in i SkiStars ny hållbarhetsstrategi.

Dialogerna med intressenterna ger insikter om olika intressentgruppers förväntningar, bidrar till att utveckla långvariga relationer och kontinuerlig förbättring av SkiStar verksamhet. Dialogerna ger också värdefull information när SkiStars utvärderar sitt hållbarhetsarbete och prioriterar initiativ inom hållbarhetsområdet. Under året genomfördes en riktad undersökning där cirka 4050 gäster samt 500 medarbetare svarade. Vidare genomfördes djupintervjuer med utvalda intressentgrupper såsom; kommuner, regioner, ägare och destinationsbolagen. Den gjordes för att få en bild av intressentgruppernas prioriteringar och låg till grund av
SkiStars väsentlighetsanalys och hållbarhetsstrategi.

Väsentlighetsanalys

SkiStars väsentlighetsanalys baseras på flera olika delar:
Intressentdialoger omvärldstrender samt bolagets och ledningens strategiska prioriteringar.

Analysen ligger till grund för SkiStars strategiska inriktning och prioritering av hållbarhetsarbetet. Utifrån kartläggningen av intressenternas förväntningar och omvärldsbevakningar har en intern prioritering gjorts av vilka hållbarhetsfrågor som bedöms mest väsentliga. Vid prioriteringen har SkiStars faktiska påverkan på människa, miljö, ekonomi och samhälle beaktats.

SkiStar genomför en väsentlighetsanalys vartannat år. Under
året genomfördes en genomlysning och uppdatering av väsentlighetsanalysen, vars slutsatser visas nedan. Resultatet visar de områden som har störst betydelse för SkiStars affärer och värdegrundsarbete utifrån genomförd analys. SkiStars bidrag och utmaningar kopplade till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling utgjorde också en del av analysen.

Mer om SkiStar och hållbarhet