Intressenter och kärnfrågor

SkiStars hållbarhetsrapportering i enlighet med GRI:s riktlinjer har möjliggjorts av arbete med identifiering, prioritering och validering av för SkiStar relevanta hållbarhetsområden. Därefter har bedömning av väsentlighetsgraden av dessa gjorts.

I syfte att identifiera väsentliga hållbarhetsområden har som ett första steg en intern analys genomförts. Hållbarhetsämnena har tagits fram i dialog med affärsområdeschefer för att säkerställa att hela verksamheten omfattas i urvalet. Genom denna interna analys har ett urval av hållbarhetsämnen kunnat urskiljas. I syfte att identifiera och prioritera de väsentliga områdena har därefter en webbaserad väsentlighetsanalys genomförts. 

För genomförandet av väsentlighetsanalysen har SkiStars intressenter engagerats. Dessa har identifierats genom respektive affärsområde. Intressenternas medverkan möjliggör bolagets arbete framåt med långsiktiga och hållbara lösningar. Ytterligare intressent­dialoger har härutöver skett via medarbetar- och gästundersökningar samt genom möten och dialog med bland annat leverantörers

Genomförda analyser har givit de för SkiStar prioriterade hållbarhetsämnen som framgår nedan.

Följande intressentkategorier har medverkat:

Intressentmodell.png

 

Hallbarhetsamnen.png