Ekonomiskt ansvar

SkiStar har uppdraget att skapa långsiktigt hållbart värde för aktieägare, vilket görs genom stabila och sunda finanser. Sunda finanser är också viktigt för att långsiktigt möta förväntningar från gäster och andra intressenter.

Den alpina skidbranschen fordrar stora kapitalinvesteringar för att behålla och öka konkurrenskraften. Detta gör att de finansiella målen är ställda för att skapa ett starkt kassaflöde. Det är SkiStars verkställande direktör och ledningsgrupp som har det övergripande ansvaret för att verksamheten styrs mot de fastställda finansiella målen. För mål, utfall och finansiella risker, se här.

Årligen sätts ett antal finansiella mål som löpande följs upp under året i samband med interna rapporter och kvartalsvis rapportering till styrelsen.

Skatter påverkar avkastningen, men är också en ansvarsfråga för SkiStar som samhällsaktör. SkiStar följer skattelagstiftningen i respektive land där verksamhet bedrivs.

SkiStar bedriver verksamhet i både svenska och norska glesbygden. SkiStars närvaro bidrar till ökad turismnäring och ger andra, till viss del kompletterande aktörer, möjlighet att verka inom och nära destinationerna, såsom krögare, hotellverksamheter och andra fjällnära aktiviteter. Dessa aktiviteter bidrar till arbetstillfällen i närområdet och därmed till ökade skatteintäkter, som i sin tur ger möjlighet att påverka regionen i en positiv utveckling i form av förbättrad infrastruktur.

Både tillresande, bofasta och det lokala näringslivet gynnas av en aktör som verkar för långsiktig och hållbar fjällturism.

Anti-korruption

I SkiStars riskhantering samt i styrdokumenten hanteras bland annat anti-korruption. SkiStars anti-korruptionsarbete syftar främst till att motverka korruption inom bolaget. Detta görs bland annat genom att kartlägga risker kopplade till korruption och sätta rutiner och riktlinjer för inköp för att motverka incidenter samt genom uppföljning och, om fall av korruption bekräftas, genom att vidta åtgärder. SkiStars samtliga anställda utbildas avseende anti-korruption i syfte att öka kännedom och medvetenheten. SkiStar tillämpar nolltollerans mot mutor och korruption. I syfte att minska riskerna kopplade till korruption har en visselblåsartjänst inrättats.