GRI index

SkiStars hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2019/20 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiative Standards (GRI) riktlinjer, tillämplighetsnivå Core. I SkiStars GRI-index finns hänvisningar till var i verksamhetsberättelsen informationen återfinns.

För att i enlighet med GRI:s riktlinjer arbeta fram en hållbarhetrapport krävs av SkiStar identifiering, prioritering samt validering. I syfte att identifiera väsentliga hållbarhetsområden har som ett första steg en intern analys genomförts. Genom den har ett urval av hållbarhetsämnen kunnat urskiljas. Hållbarhetsämnena har tagits fram i dialog med affärsområdeschefer för att säkerställa att hela verksamheten omfattas i urvalet.

GRI-Index 2020/21

GRI-Index 2019/20

GRI-Index 2018/19

GRI-Index 2017/18