Revisionsutskott

Revisionsutskottet övervakar att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet.

Utskottet håller även löpande kontakt med bolagets revisorer, tar fram riktlinjer rörande upphandling av tjänster från koncernens revisionsbyrå och utvärderar revisionsinsatsen. Utskottet biträder även valberedningen vid arbetet med nominering och arvodering av revisorer. Revisionsutskottet har ingen egen beslutanderätt utan förbereder och rapporterar ärenden till styrelsen som helhet.

På styrelsemöte den 9 december 2023 beslutades att SkiStars revisionsutskott ska utgöras av följande ledamöter:

lena apler2018.jpg Gunilla_Rudebjer_2020.jpg fredrik paulsson2018.jpg
Lena Apler Gunilla Rudebjer Fredrik Paulsson Carina Åkerström
Ordförande