Valberedning

Valberedningen består av representanter utsedda av SkiStars aktieägare och bereder vissa av årsstämmans beslut i enlighet med den instruktion för valberedningen som årsstämman fastställt.

Principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen inkl. instruktion för valberedningens arbete fastställdes vid årsstämman 2021.

Valberedningen inför SkiStar AB (publ):s årsstämma 2022 utgörs, enligt valberedningens instruktion, av ledamöter utsedda av SkiStars fyra största aktieägare (aktieägargrupper) per den 31 mars 2022.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Per Gullstrand, utsedd av familjen Mats och Fredrik Paulsson inkl. bolag
  • Anders Moberg, utsedd av ACapital SS Holding AB
  • Niklas Johansson, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Lennart Mauritzson, utsedd av familjen Erik Paulsson inkl. bolag

Valberedningen har utsett Per Gullstrand till dess ordförande.

Vill du lämna förslag eller komma i kontakt med SkiStars valberedning gör du det enklast på mail: valberedning@skistar.com.

SkiStar AB 
Att: Valberedning 
780 91 Sälen