Valberedning

Vid SkiStars årsstämma den 14 december 2019 beslutades om principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen inklusive instruktion för valberedningen enligt följande.

SkiStars årsstämma har historiskt sett valt ledamöter till valberedningen direkt på årsstämman. Vid årsstämman 2019 beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att övergå till att fatta beslut om principer för tillsättande av ledamöter till valberedningen, enligt följande.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka ska utses av de till röstetalet största aktieägarna, eller grupp av aktieägare som ägargrupperats i Euroclear Sweden AB:s system (sådan grupp anses som en aktieägare), baserat på aktieägarstatistik hos Euroclear Sweden AB per den 31 mars närmast före aktuell årsstämma. Avstår någon av de fyra största aktieägarna från att utse en ledamot, går rätten att utse ledamot vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen. Rätten att utse ledamot ska gå vidare till dess att valberedningen är fulltalig, dock ska högst tio aktieägare tillfrågas. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valberedningen kan utöver de ordinarie ledamöterna i valberedningen adjungera styrelsens ordförande som ledamot vid valberedningens möten.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig intill dess ny valberedning utsetts. Ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska ersättas, om valberedningen så beslutar, med en annan person som utses av samma aktieägare eller med en person som utses av den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen. 

Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, inför kommande bolagsstämma lämna förslag till beslut om:

  • val av ordförande vid stämman 
  • antal styrelseledamöter och revisorer
  • arvode till av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter, inklusive för utskottsarbete
  • arvode till revisor
  • val av styrelseledamöter och styrelseordförande
  • val av revisor; och
  • principer för hur valberedning ska utses och instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska vidare utföra de uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Ingen ersättning för arbete eller nedlagda kostnader ska utgå till ledamot av valberedningen. Valberedningen har rätt att på SkiStars bekostnad engagera rekryteringskonsult eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för fullgörande av sin uppgift. 

Principerna för tillsättande av valberedning enligt ovan ska gälla tillsvidare till dess annat beslutats av bolagsstämman.

_________________________

Vill du lämna förslag eller komma i kontakt med SkiStars valberedning gör du det enklast på mail: valberedning@skistar.com.

SkiStar AB 
Att: Valberedning 
780 67 Sälen

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy