Styrdokument

Översiktlig beskrivning av SkiStars styrdokument

*Röd box = Policy (övergripande styrdokument som uttrycker minimikrav. Fastställs av SkiStars styrelse). Grå box = Direktiv (mer detaljerat styrdokument som förtydligar tillämpning. Fastställs av SkiStars koncernledning).

För mer information och beskrivning av interna och externa regelverk som berör SkiStars verksamhet och styrning, se även  Bolagsstyrningsrapporten.

Samtliga policyer och övriga styrdokument finns tillgängliga för alla anställda på intranätet SkiStar Hub. De styrdokument som har bedömts ha mest extern relevans finns även tillgängliga här nedan.

Uppförandekod

Uppförandekod

SkiStar möter kontinuerligt omvärlden i form av bland annat gäster, leverantörer och samarbetspartners. Avsikten med SkiStars uppförandekod är att samla de riktlinjer och värderingar som ligger till grund för hur vi förväntar oss att anställda, samarbetspartners, förtroendevalda samt affärspartners ska agera gentemot varandra och omvärlden samt att ge stöd i det dagliga arbetet.

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Hållbarhet och ansvarfullt företagande är av största prioritet för SkiStar. Detta är grundläggande för att bygga ett företag som är väl rustat att ta sig an framtida utmaningar och möjligheter i en värld som förändras i snabb takt. Därför har vi tagit fram långsiktiga målsättningar i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet.  För att säkerställa en gemensam strävan i arbetet framåt och i syfte minska exponeringen för identifierade risker kopplade till hållbarhet, tydliggörs i denna policy SkiStars övergripande syn på koncerners hållbarhetsfrågor.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners

SkiStars Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners omfattar bolagets samtliga leverantörer och samarbetspartners. Dessa förväntas därmed agera utifrån bestämmelser i denna uppförandekod. Leverantören/samarbetspartnern ska åta sig att i sina avtal med underleverantörer överföra dessa skyldigheter. Vid eventuella avvikelser från uppförandekoden kommer SkiStar att vidta åtgärder som, om rättelse inte är möjlig eller inte vidtas, kan innebära att leverantörens affärsrelation med SkiStar upphör.

Mångfaldspolicy

Mångfaldspolicy

Policyn har antagits i syfte att säkerställa att SkiStar har medarbetare med rätt kompetens och att se till att SkiStars medarbetare får möjlighet till relevant vidareutbildning genom att främja lika utvecklingsmöjligheter inom företaget. SkiStar ska vara en arbetsgivare där människor med olika bakgrund, förmågor och erfarenheter arbetar tillsammans samt har en öppen och bejakande kultur där alla blir likvärdigt bemötta oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion, politisk åskådning, funktionsvariation eller sexuell läggning.

Kvalitetsdirektiv

Kvalitetsdirektiv

Direktivet är avsett att vara ett riktmärke, för såväl ledning och chefer som för samtliga medarbetare, i det dagliga arbetet med att med våra gäster i fokus skapa minnesvärda fjällupplevelser, utveckla hållbara destinationer, erbjuda boende, aktiviteter, produkter och tjänster av högsta kvalitet.