Revisorer

På årsstämman den 10 december 2022 valdes revisionsbyrån Deloitte AB till bolagets externa revisor för en period om ett år.

Revisionen leds av auktoriserade revisorn Kent Åkerlund.

Revisionen avrapporteras löpande under året till koncernledningen och revisionsutskottet. Minst en gång per år träffar revisorn bolagets styrelse. Den externa revisorns oberoende regleras genom en särskild arbetsordning för revisionsutskottet beslutad av bolagets styrelse, i vilken anges inom vilka områden den externa revisorn får anlitas i frågor vid sidan om det ordinarie revisionsarbetet.

Arvode till revisor utgår löpande enligt godkänd räkning.