SkiStars extra bolagsstämma 2021

SkiStar AB (publ) håller extra bolagsstämma tisdagen den 22 juni 2021. Aktieägarna deltar via poströstning.

Med anledning av rådande omständigheter under covid-19-pandemin har styrelsen beslutat att bolagets extra bolagsstämma ska genomföras endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Stämman kommer således att genomföras utan möjlighet till fysisk närvaro för aktieägare, vare sig personligen eller genom ombud, eller utomstående. 

Handlingar inför bolagsstämman

Kallelse till bolagsstämman, fullständigt beslutsförslag och övrig dokumentationen inför bolagsstämman finns tillgängligt här: Handlingar inför extra bolagsstämma 2021» 

Registrering och anmälan

Rätt att delta vid den extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den aktieägare som 

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken för Bolaget avseende förhållandena måndagen den 14 juni 2021, och
  • dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att förhandsrösten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast måndagen den 21 juni 2021. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att delta i stämman, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin förhandsröst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 14 juni 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 16 juni 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Anmälan och poströstning måste göras senast måndagen den 21 juni 2021. Särskilt formulär ska användas. Formuläret finns tillgängligt här och kan också erhållas genom kontakt med Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Bolagets vägnar), kontaktuppgifter framgår nedan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Anmälan och poströstning görs på något av följande sätt:

  • Digital röstning: Aktieägare som är fysiska personer kan avge sin förhandsröst elektroniskt, genom verifiering med BankID, via Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy
  • Röstning via e-post: Ifyllt och undertecknat formulär skickas in via e-post till generalmeetingservice@euroclear.com.  
  • Röstning via post: Ifyllt och undertecknat formulär skickas med post till SkiStar AB, ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. 

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. 

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (det vill säga förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB, per telefon 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Beslut av bolagsstämman

Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 22 juni 2021, så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.