SkiStars årsstämma 2023

SkiStar AB (publ) håller årsstämma för verksamhetsåret 2022/23 lördagen den 9 december 2023 i Sälen.

Mer information inför årsstämman, inklusive information om ev. bokning av aktieägarpaket, kommer att hållas tillgänglig under början av hösten.

Vill du lämna förslag till, eller komma i kontakt med, SkiStars valberedning, se mer information här.

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat på årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen, enklast per e-post till stammoarende@skistar.com, alternativt via post på följande adress:

SkiStar AB

Att: Årsstämma

780 91 Sälen

Aktieägarens begäran ska ha kommit in till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till årsstämman. Aktieägare ombeds därför inkomma med sådan begäran så snart som möjligt och senast sju veckor före årsstämman (dvs. den 21 oktober 2023).