SkiStars årsstämma 2021

SkiStar AB (publ) håller årsstämma för verksamhetsåret 2020/21 lördagen den 11 december 2021 i Sälen.

Aktieägarna deltar antingen på plats i Sälen eller via poströstning.

2021-12-02 Information till aktieägarna inför SkiStars årsstämma

Aktieägarpaket

Vi hoppas att du som aktieägare, som är berättigad till vår aktieägarrabatt, vill stanna i Sälen över helgen och kombinera besöket på årsstämman med lite försäsongsskidåkning. Därför erbjuder vi er ett förmånligt weekendpaket.

Aktieägarpaketet innehåller boende på SkiStar Lodge Lindvallen, eller i Timmerbyn i Lindvallen, torsdag-söndag 9-12 december, samt två dagars SkiPass. Prisex från 1 995 kronor/person (inkl. städ, samt på SkiStar Lodge Lindvallen även inkl. linne).

Du hittar bokningslänk till erbjudandet i mailet med kallelsen som skickas ut tidigast sex veckor och senast fyra veckor före årsstämman till samtliga aktieägare i SkiStar som även är registrerade i SkiStars kundregister (se villkor för aktieägarabatt på länken ovan).

Visning av SkiStar Lodge Hundfjället

Anmälningstiden har löpt ut

Aktieägarna erbjuds möjlighet att delta på visning av SkiStar Lodge Hundfjället som öppnar för gäster den 9 december. Förhandsvisningen kommer att ske den 11 december på morgonen/förmiddagen i anslutning till stämman. Busstransport till och från Experium anordnas. 

För aktieägare som anmäler deltagande på förhandsvisning av SkiStar Lodge Hundfjället kommer SkiStar behandla de personuppgifter som anges i anmälan. Detta gör vi med stöd av vårt berättigade intresse att kunna ge dig som aktieägare en trevlig upplevelse hos oss i samband med stämman. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter som aktieägare hittar du här.

Handlingar inför årsstämman

Dokumentationen inför bolagsstämman finns tillgänglig här: Handlingar inför årsstämman 2021.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 december 2021, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast tisdagen den 7 december 2021. Anmälan om deltagande kan ske

  • elektroniskt här,
  • per e-mail till GeneralMeetingService@euroclear.com (med referens ”SkiStar AB årsstämma”),
  • per brev till SkiStar AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
  • per telefon till 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn/företagsnamn och person-/organisationsnummer samt gärna kontaktuppgift och antalet innehavda aktier. Vill aktieägaren medföra biträde, ska även detta uppges i anmälan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste begära det hos sin förvaltare. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 7 december 2021 kommer att beaktas vid framställning av aktieboken. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en sådan omregistrering. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Poströstning

Aktieägare som är fysiska personer kan, genom verifiering med BankID, avge sin poströst elektroniskt via Euroclear Sweden AB:s webbplats: https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy. Aktieägare kan även poströsta per e-mail eller post genom insändande av för förhandsröstningen särskilt framtaget formulär. Formuläret, instruktioner och kontaktuppgifter för poströstningen finns tillgängligt på bolagets webbplats: här och kan även erhållas genom kontakt med bolaget/Euroclear Sweden AB på kontaktuppgifter enligt ovan. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Förhandsröst ska vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 7 december 2021. Komplett formulär, inklusive eventuella bilagor, skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com alternativt med post i original till SkiStar AB, ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen eller valberedningen har lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja eller Nej, vilket tydligt framgår i poströstningsformuläret. Det går också att avstå från att rösta i enskild beslutspunkt. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

Observera att aktieägare som önskar poströsta måste, precis som vid personligt deltagande, vara registrerad i bolagets aktiebok fredagen den 3 december 2021 (och om aktierna är förvaltarregistrerade, tillse att aktierna är registrerade i eget namn) och anmäla sin avsikt att delta i stämman senast tisdagen den 7 december 2021.