Arvoden och ersättningar

Bolagsstämman beslutar om arvode till styrelsens ledamöter samt riktlinjer för ersättning till SkiStars ledande befattningshavare.

Arvode till styrelsens ledamöter

Årsstämman 2022 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 810 000 kr, varav 650 000 kr till styrelsens ordförande och 300 000 kr vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 240 000 kr, varav 120 000 kr till ordföranden i utskottet och 60 000 kr vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 120 000 kr, varav 60 000 kr till ordföranden i utskottet och 30 000 kr vardera till övriga två ledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2022 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens ersättningsrapport avseende 2021/22

Revisors yttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2022

Tidigare riktlinjer m.m.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2021

Styrelsens ersättningsrapport avseende 2020/21

Revisors yttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2021

Incitamentsprogram

Det finns inga aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.