Arvoden och ersättningar

Årsstämman fastställer årligen riktlinjer för ersättning till SkiStars ledande befattningshavare.

Årsstämman 2017 fastställde nedanstående riktlinjer för ersättning till SkiStars ledande befattningshavare.

Nedanstående riktlinjer omfattar ersättningar och andra villkor för verkställande direktören och koncernledningen, vilka nedan benämns ledande befattningshavare, i SkiStar AB (publ). Riktlinjerna är framtagna av ersättningsutskottet, har godkänts av styrelsen samt fastställts av årsstämman den 9 december 2017. Dessa riktlinjer ska tillämpas på nya anställningsavtal samt vid ändring av existerande anställningsavtal.

1. Grundläggande princip

Den samlade ersättningen ska tillsammans med övriga anställningsvillkor vara tillräckligt attraktiv för att behålla alternativt attrahera nya kompetenta ledande befattningshavare.

2. Fast lön

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig i förhållande till ansvar, kompetens, prestation och regional lönenivå. Den fasta lönen ska årligen fastställas att gälla för perioden september – augusti.

3. Bonus

Ledande befattningshavare är berättigad till kontant bonus utifrån det aktuella bonusprogram som gäller för SkiStar AB:s ledande befattningshavare enligt beslut av styrelsen. Bonus får högst utgå med 40% av 12 ggr aktuell månadslön. För verksamhetsåret 2017/18 innebär det att kontant utbetald bonus inte kan komma att överstiga 5,208 MSEK. Bonus utgår ifrån vad bolaget presterar avseende tillväxt i vinst per aktie, avkastning på eget kapital, rörelsemarginal samt organisk tillväxt.

4. Icke monetära förmåner

Ledande befattningshavare är berättigade till extra sjukvårdsförsäkring samt de förmåner som gäller för övriga anställda inom SkiStar AB.

5. Pension

Ledande befattningshavare äger rätt till pensionslösningar enligt kollektivavtal och avtal med SkiStar AB. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. För verkställande direktören betalar bolaget pensionsavgifter motsvarande 35 % av den pensionsgrundande lönen. För övriga ledande befattningshavare sker pensionsinbetalningar enligt den sedvanliga ITP-planen.

6. Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstid från SkiStar AB:s sida ska vara högst 24 månader och från den ledande befattningshavarens sida högst 6 månader. Avgångsvederlag utgår endast vid uppsägning från bolagets sida och under anställningstiden fram till den uppsagde erhållit ny anställning.

7. Beslut om ersättningar

Styrelsen fattar beslut om lön och övriga villkor för verkställande direktören efter förslag från styrelsens ersättningsutskott. Styrelsens ersättningsutskott fattar beslut avseende lön och övriga villkor för övriga ledande befattningshavare efter förslag från den verkställande direktören. Eventuella ändringar av bonussystem ska beslutas av styrelsen. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns skäl för detta.

SkiStar AB har, vid tiden för årsstämman 2017, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2016.

Styrelsens utvärdering avseende ersättningar inför årsstämman 2017 (pdf)

Revisors yttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2017 »

Incitamentsprogram

Det finns inga aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy