Arvoden och ersättningar

Årsstämman fastställer årligen dels arvode till styrelsens ledamöter, dels riktlinjer för ersättning till SkiStars ledande befattningshavare.

Arvode till styrelsens ledamöter

Årsstämman 2020 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 900 000 kr, varav 500 000 kr till styrelsens ordförande och 220 000 kr vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 200 000 kr, varav 100 000 kr till ordföranden i utskottet och 50 000 kr vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 100 000 kr, varav 50 000 kr till ordföranden i utskottet och 25 000 kr vardera till övriga två ledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2020 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens utvärdering avseende ersättningar inför årsstämman 2020

Revisors yttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2020

Tidigare riktlinjer

Styrelsens utvärdering avseende ersättningar inför årsstämman 2019 (PDF)

Revisors yttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2019

Styrelsens utvärdering avseende ersättningar inför årsstämman 2018 (pdf)

Revisors yttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2018 »

Riktlinjer för ersättning beslutade på årsstämman 2018»

Riktlinjer för ersättning beslutade på årsstämman årsstämma 2017»

Riktlinjer för ersättning beslutade på årsstämman årsstämma 2016»

Incitamentsprogram

Det finns inga aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.