Arvoden och ersättningar

Bolagsstämman beslutar om arvode till styrelsens ledamöter samt riktlinjer för ersättning till SkiStars ledande befattningshavare.

Arvode till styrelsens ledamöter

Årsstämman 2021 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 2 410 000 kr, varav 550 000 kr till styrelsens ordförande och 250 000 kr vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 240 000 kr, varav 120 000 kr till ordföranden i utskottet och 60 000 kr vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 120 000 kr, varav 60 000 kr till ordföranden i utskottet och 30 000 kr vardera till övriga två ledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2021 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens ersättningsrapport avseende 2020/21.

Revisors yttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2021

Tidigare riktlinjer

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2020

Styrelsens utvärdering avseende ersättningar inför årsstämman 2020

Revisors yttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2020

Styrelsens utvärdering avseende ersättningar inför årsstämman 2019 (PDF)

Revisors yttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2019

Styrelsens utvärdering avseende ersättningar inför årsstämman 2018 (pdf)

Revisors yttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2018 »

Riktlinjer för ersättning beslutade på årsstämman 2018»

Riktlinjer för ersättning beslutade på årsstämman årsstämma 2017»

Riktlinjer för ersättning beslutade på årsstämman årsstämma 2016»

Incitamentsprogram

Det finns inga aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.