Arvoden och ersättningar

Årsstämman fastställer årligen dels arvode till styrelsens ledamöter, dels riktlinjer för ersättning till SkiStars ledande befattningshavare.

Arvode till styrelsens ledamöter

Årsstämman 2018 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 500 000 kr, varav 400 000 kr till styrelsens ordförande och 200 000 kr vardera till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Ledamöter i revisionsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 200 000 kr, varav 100 000 kr till ordföranden i utskottet och 50 000 kr vardera till övriga två ledamöter. Ledamöter i ersättningsutskottet ska erhålla ett arvode om totalt 100 000 kr, varav 50 000 kr till ordföranden i utskottet och 25 000 kr vardera till övriga två ledamöter.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2018 fastställde nedanstående riktlinjer för ersättning till SkiStars ledande befattningshavare.

Nedanstående riktlinjer omfattar ersättningar och andra villkor för verkställande direktören och koncernledningen, vilka nedan benämns ledande befattningshavare, i SkiStar AB (publ). Riktlinjerna är framtagna av ersättningsutskottet och har godkänts av styrelsen som förslag till beslut på årsstämman den 15 december 2018. Dessa riktlinjer ska tillämpas på nya anställningsavtal samt vid ändring av existerande anställningsavtal.

1. Grundläggande princip

Den samlade ersättningen ska tillsammans med övriga anställningsvillkor vara tillräckligt attraktiv för att behålla alternativt attrahera nya kompetenta ledande befattningshavare.

2. Fast lön

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig i förhållande till ansvar, kompetens, prestation och regional lönenivå. Den fasta lönen ska årligen fastställas att gälla för perioden september - augusti.

3. Bonus och åtagande att förvärva aktier

Ledande befattningshavare är berättigad till kontant bonus utifrån det aktuella bonusprogram som gäller för SkiStar AB:s ledande befattningshavare enligt beslut av styrelsen. Bonus får högst utgå med 60% av 12 ggr aktuell månadslön. Bonus ska vara relaterad till av styrelsen fastställda mätbara kriterier avseende vinst per aktie, avkastning på eget kapital, rörelsemarginal och organisk tillväxt.


Den ledande befattningshavare som erhåller bonus ska förbinda sig att själv förvärva och långsiktigt (för en period om minst tre år) investera minst 1/3 av den rörliga ersättningen efter skatt i aktier i bolaget. Syftet är att skapa delaktighet och engagemang genom att ledande befattningshavare på ett mer strukturerat sätt erbjuds att på detta sätt bli aktieägare.


För verksamhetsåret 2018/19 innebär ovan att kontant utbetald bonus (kostnaden för bolaget)  inte kan komma att överstiga 9,6 MSEK. Bonus utgår ifrån vad bolaget presterar avseende tillväxt i vinst per aktie, avkastning på eget kapital, rörelsemarginal samt organisk tillväxt.

4. Icke monetära förmåner

Ledande befattningshavare är berättigade till extra sjukvårdsförsäkring samt de förmåner som gäller för övriga anställda inom SkiStar AB.

5. Pension

Ledande befattningshavare äger rätt till pensionslösningar enligt kollektivavtal och avtal med SkiStar AB. Samtliga pensionsåtaganden ska vara premiebestämda. För verkställande direktören betalar bolaget pensionsavgifter motsvarande 35 % av den pensionsgrundande lönen. För övriga ledande befattningshavare sker pensionsinbetalningar enligt den sedvanliga ITP-planen.

6. Uppsägningstid och avgångsvederlag

Uppsägningstid från SkiStar AB:s sida ska vara högst 24 månader och från den ledande befattningshavarens sida högst 6 månader. Avgångsvederlag utgår endast vid uppsägning från bolagets sida och under anställningstiden fram till den uppsagde erhållit ny anställning.

7. Beslut om ersättningar

Styrelsen fattar beslut om lön och övriga villkor för verkställande direktören efter förslag från styrelsens ersättningsutskott. Styrelsens ersättningsutskott fattar beslut avseende lön och övriga villkor för övriga ledande befattningshavare efter förslag från den verkställande direktören. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns skäl för detta.

SkiStar AB har, vid tiden för årsstämman 2018, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman 2017.

Styrelsens utvärdering avseende ersättningar inför årsstämman 2018 (pdf)

Revisors yttrande avseende tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare inför årsstämman 2018 »

Riktlinjer för ersättning beslutade på årsstämman 2018»

Riktlinjer för ersättning beslutade på årsstämman årsstämma 2017»

Riktlinjer för ersättning beslutade på årsstämman årsstämma 2016»

Incitamentsprogram

Det finns inga aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används enligt SkiStars cookie-policy