Bolagsstyrning

SkiStar AB (publ), org. nr 556093-6949, är ett svenskt publikt aktiebolag, vars B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Bolagsstyrningen syftar till att säkerställa att SkiStar följer de regelverk som finns samtidigt som bolaget sköts på ett för aktieägarna effektivt och hållbart sätt. Bolagsstyrningen bidrar också till att systematisera och skapa god ordning i styrelsens och ledningens arbete.

Bolagsstyrningen av SkiStar utgår från bolagsordningen och övriga interna styrdokument såsom policyer och underliggande direktiv, liksom aktiebolagslagen, årsredovisningslagen, Nasdaqs Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares (Nasdaqs regelverk), god sed på aktiemarknaden, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra relevanta svenska lagar och regler.

Nasdaqs regelverk finns tillgängligt på Nasdaqs webbplats och Svensk kod för bolagsstyrning finns tillgänglig på bolagsstyrning.se. Interna styrdokument, såsom bolagsordningen, finns tillgängliga på SkiStars webbplats respektive på SkiStar Hub för samtliga medarbetare.