1. Tillämpning och definitioner

Dessa allmänna köpvillkor är tillämpliga när du som kund (”kunden” eller ”du”) beställer och köper en vara (”vara” eller ”varor”) med leverans inom Sverige från SkiStar AB (publ), organisationsnummer 556093-6949 (”SkiStar”) och därigenom ingår avtal om köp med SkiStar. Utöver vad som framgår av tvingande lagstiftning ska dessa allmänna köpevillkor (“villkoren”) uttömmande reglera vad som gäller vid kundens köp av varor.

Kunden måste alltid acceptera villkoren för att kunna beställa varor. Personer som inte fyllt 18 år har inte rätt att beställa varor från SkiStar utan målsmans godkännande. 

2. Beställning och ingående av avtal om köp

Kunden kan beställa varor via SkiStars webbsida på www.skistarshop.com (”webbsidan”). Avtal om köp anses ha ingåtts när kundens beställning har bekräftats av SkiStar via e-post till den e-postadress som kunden har angivit vid beställningen eller genom tidigare registrering hos SkiStar. Genom beställning av en vara anses kunden acceptera dessa villkor.

Kunden är skyldig att ange korrekta och fullständiga person- och kontaktuppgifter i samband med beställning av varor eller, om kunden är en återkommande SkiStarkund, tillse att tidigare angivna uppgifter är korrekta och fullständiga.

3. Priser och avgifter

Priset för olika varor samt tillkommande avgifter anges i SEK inklusive mervärdesskatt (moms) och specificeras i anslutning till de olika varorna på webbsidan. Det kan förekomma särskilda avgifter för fakturaupplägg, förädling av varor (t.ex. montering av bindning på skidor) och för varor som beställts men inte hämtas ut av kunden. 

Mer information om dessa avgifter anges här.

4. Information

Det kan förekomma fel i den information som ges avseende lagerstatus och/eller priser för olika varor. Om en vara är slutsåld, har utgått eller av annan anledning inte finns tillgänglig har SkiStar rätt att häva ett ingånget köpeavtal med kunden.

Båda parter har rätt att häva avtalet om det pris som angivits vid tidpunkten för ingåendet av köpeavtalet varit felaktigt förutsatt att sådan hävning sker inom fem (5) arbetsdagar från det att felaktigheten har blivit känd för den aktuella parten.

SkiStar garanterar inte att de bilder eller den produktinformation som ges om olika varor på webbsidan eller på andra ställen exakt återger den aktuella varans utseende och/eller beskaffenhet.

5. Leverans

När en vara har beställts kan kunden antingen avhämta varan eller beställa transport av varan från SkiStar enligt följande:

Mindre paket:
Varorna skickas till det utlämningsställe som ligger närmast den postadress som kunden angivit som leveransadress. När paketet finns att hämta på utlämningsstället skickas ett sms med information om försändelse-id till det mobiltelefonnummer som angivits vid beställningen. Vid uthämtning av försändelse ska giltig ID-handling uppvisas.

Hemleverans:
Varorna skickas direkt hem till kunden. Avisering vid hemleverans sker per telefon. Med hemleverans avses vanligen leverans till adressens första port eller tomtgräns (dvs. inte leverans in en lägenhet eller i ett hus).

Upphämtning i SkiStarbutik:
Varorna kan hämtas i en av kunden vald SkiStarshop Concept Store på någon av SkiStars destinationer. Detta alternativ är alltid kostnadsfritt. Vid uthämtning måste giltig ID-handling och kvitto uppvisas. 

Adress och öppettider till aktuella SkiStar butiker anges här.

Utkörning till stuga:
Beställningen levereras direkt till fjällboendet* i samband med kundens ankomst. För att kunna välja leveransalternativet ”Utkörning till stuga” krävs att kunden är inloggad på ”min sida”, har en bokad stuga med ankomst inom tre veckor samt genomför beställningen på skistarshop.com senast två dagar innan ankomst.

Om kunden väjer att få sin beställning levererad direkt till fjällboendet kör vi ut den på kundens ankomstdag. Detta leveransalternativ är helt kostnadsfritt.

*Gäller endast utvalda boenden i Sälen som bokats via skistar.com. Finns inte alternativet ”Utkörning till stuga” valbart i kassan (inom ovan angivna tidsperiod) kan vi tyvärr inte leverera till det boendet.

Priser för olika leveransalternativ anges här.

Vid leverans av mindre paket eller vid hemleverans är den normala leveranstiden 1-4 arbetsdagar från det att SkiStar har bekräftat kundens beställning via e-post. Om varan behöver monteras eller på annat sätt förändras eller bearbetas är leveranstiden mellan 5-10 arbetsdagar.

Vid uthämtning av varan från en SkiStarshop Concept Store finns varan normalt tillgänglig efter 3-7 arbetsdagar från SkiStars bekräftelse till kunden. I samband med att kundens order skickas från SkiStars lager skickas ett e-postmeddelande till angiven e-postadress.

Ovan angivna leveranstider kan variera och SkiStar lämnar inga garantier gällande dessa. Vid försenad/utebliven leverans ska kunden kontakta SkiStars kundservice. 

6. Externa transportbolag

SkiStar anlitar externa transportbolag för att leverera varorna. Kunden ingår dock avtal direkt med SkiStar och erlägger även betalning till SkiStar. De externa transportbolagen kan komma att kontakta kunden för att avtala specifikt leveransdatum, inhämta information om leveransförutsättningar m.m.

7. Transportskador

SkiStar ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under transport till kunden dock med de begränsningar som följer av dessa villkor.

Risken för varan går över på kunden så snart kunden kvitterat ut varan från det externa transportbolaget, från SkiStars butiker eller från tredje parts utlämningsställe. Om kunden kommit överens med det externa transportbolaget att varan ska avlämnas vid en avlämningsadress utan personligt mottagande övergår risken för varan på kunden när varan avlämnats.

Kunden ska omedelbart i samband med hämtning eller mottagande av varan, noggrant undersöka varan för att säkerställa att den inte är skadad. Eventuella skador eller brister ska anmälas och noteras på transportsedeln som det externa transportbolaget/utlämningsstället har. Därefter ska kunden kontakta SkiStars kundservice. Kunden ska behålla varans emballage och förpackning vid en transportskada.

8. Betalning

Kunden kan använda följande betalningsmetoder vid betalning för varorna: (I) kortbetalning via VISA, MasterCard, Maestro och Eurocard, (II) Klarna faktura eller Klarna delbetalning och (III) direktbetalning via bank.

Inga avgifter tillkommer för kortbetalning eller Klarna fakturabetalning. För att handla mot faktura måste kunden vara över 18 år. Kunden får inte ha några betalningsanmärkningar och/eller tidigare obetalda krav från Klarna.

Om en kortbetalning godkänns kommer beloppet att reserveras omgående och kunden får en orderbekräftelse skickad till angiven e-postadress. Beloppet dras från kundens konto när SkiStar skickar varan.

Vid eventuell retur återbetalas pengarna till samma kort som betalningen genomfördes med. Om en kortbetalning inte godkänns kommer beställningen att annulleras. Har kunden frågor angående detta ska denne kontakta sin bank eller kortleverantör.

9. Outlösta paket/försändelser

Varor som inte hämtats ut från externa utlämningsställen eller från SkiStars egna butiker inom fjorton (14) dagar från första aviseringen till kunden återsänds till SkiStar (kunden bör således inte beställa varor med uthämtning i butiker tidigare än tjugo (20) dagar före upphämtning).

Om varan skickas tillbaka efter ovan angiven tidsfrist debiteras kunden en avgift på 299 SEK för kostnader hänförliga till SkiStars administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

10. Felansvar och reklamation

SkiStar ansvarar endast för ursprungliga fel. SkiStar ansvarar exempelvis inte för fel orsakade av normalt slitage. Kunden ska reklamera felet till SkiStar inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre (3) år från det att kunden tagit emot varan. Efter tre år förlorar kunden rätt att åberopa fel. SkiStar förbehåller sig rätten att, efter eget val, antingen avhjälpa felet, tillhandahålla en felfri vara eller kreditera kunden med ett belopp som motsvarar värdet av den skadade eller förlorade varan. 

Kunden kan inte göra några andra påföljder gällande mot SkiStar. Om avhjälpande eller prisavdrag inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter det att kunden har reklamerat felet får kunden häva köpet. Vid hävning har kunden rätt att återfå vad denne har erlagt till SkiStar i anledning av köpet mot återlämnande av varan. Vid reklamation ska kunden kontakta kundservice. 

11. Ångerrätt, returer och byten 

Konsumenter har alltid fjorton (14) dagars ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. För att kunden ska känna sig helt trygg med köpet erbjuder SkiStar trettio (30) dagars ångerrätt, d.v.s. en rätt att, utan angivande av skäl, inom trettio (30) dagar från det att kunden tagit emot varan eller en väsentlig del av den, returnera varan.

För möjlighet till full återbetalning krävs att varan är oanvänd, skickas tillbaka i oskadad originalförpackning samt har kvar samtliga etiketter och medföljande manualer. Kunden är skyldig att ersätta SkiStar i de fall en värdeminskning måste göras på varan på grund av att kunden har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Vid sådan värdeminskning har SkiStar rätt att dra av beloppet vid återbetalning till kunden. 

Vid köp av hygienartiklar, underkläder och badkläder, får förseglingen inte vara bruten. Ångerrätten gäller inte varor som tillverkats eller ändrats i enlighet med kundens särskilda önskemål, exempelvis montering av skidor. Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom fjorton (14) dagar från det att SkiStar mottagit returen. Återbetalning sker på samma sätt som betalningen togs emot, i den mån detta är möjligt. 

Vid retur och byte står kunden ansvarig för varan under återtransporten, till dess att SkiStar mottagit varan. Kunden är skyldig att paketera och hantera varan på ett sätt som gör att den inte kan skadas under transporten. 

För att möjliggöra en eventuell retur eller ett byte ska kunden kunna visa att köpet skett hos SkiStar. Kunden bör därför spara orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på köpet.

Om kunden vill utöva ångerrätten ska denne följa de anvisningar som medföljer i paketet vid beställning. Mer information om tillvägagångssätt kring returer och byten finns här. Kunden ska ha följt och genomfört dessa anvisningar innan ångerfristen gått ut för att anses ha utövat sin ångerrätt i tid.

Vid returer debiteras en fraktkostnad om 49 SEK genom att SkiStar minskar återbetalningsbeloppet. SkiStar bekostar ett byte per försändelse under förutsättning att SkiStars returfraktsedel används. Används inte SkiStars returfraktsedel har SkiStar i efterhand ingen möjlighet att ersätta returfraktkostnaden.

För information eller hjälp vid retur som inte omfattas av retursedel och fri frakt, kontakta SkiStars kundservice.

12. Force Majeure och ansvarsbegränsning 

Om SkiStar förhindras fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor på grund av omständighet som SkiStar inte kunnat råda över, såsom krig, arbetskonflikt, lockout, brand, översvämning, knapphet på transporter eller energi, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, ska SkiStar vara befriad från skadestånd och andra påföljder, förutsatt att SkiStar inom skälig tid informerar kunden om förhållandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Om sådan försening överstiger två månader har både kunden och SkiStar rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Utöver vad som stadgats i dessa villkor och vad som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning har SkiStar inget ansvar gentemot kunden för fel, förseningar eller skador. SkiStar är endast ansvariga för sådan skada som kunden inte kunnat begränsa eller undvika. Vidare ansvarar SkiStar aldrig för förlust i näringsverksamhet.

13. Personuppgiftslagen

Genom att tillhandahålla personuppgifter till SkiStar, vid en beställning eller via registrering, samtycker kunden till att dessa personuppgifter används för att fullgöra SkiStars åtaganden gentemot kunden och administrera parternas avtalsförhållande.

Personuppgifterna kan komma att användas för fakturering och för att skicka viktig information till kunden, t.ex. avseende förändring av avgifter, uppdatering av prislista eller köpevillkor och för att ta kontakt och lämna information till kunden som är särskilt anpassad för dennes intressen.

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser och statistik samt för marknadsföringsändamål, såsom riktad reklam, administrativa meddelanden, produkterbjudanden, nyhetsbrev, m.m.

Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom SkiStarkoncernen och till företag som koncernen samarbetar med.

Ett lämnat samtycke kan när som helst återkallas av kunden. Kunder som (I) inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring eller (II) önskar få information om, begära rättelse av eller radera sina personuppgifter som behandlas av SkiStar ska skicka in en skriftlig begäran om detta till SkiStar.

14. Cookies

SkiStar använder olika hjälpmedel för att t.ex. se hur kunden använder SkiStars webbsidor. Cookies (kaka på svenska) är små textfiler som placeras på kundens webbläsare när kunden besöker SkiStars webbsidor. Genom att använda SkiStars webbsidor och tjänster samtycker kunden till att SkiStar använder cookies i enlighet med vad som framgår nedan.

Textfilerna innehåller information som gör det möjligt för SkiStar att t.ex. anpassa sina tjänster så de passar kunden bättre. SkiStar kan även komma att använda s.k. web beacons - elektroniska bilder som bl.a. tillåter en webbsida att räkna antalet besökare. Web beacons kan även kallas ”single-pixel GIF” eller webbfyrar. SkiStar tillåter även vissa samarbetspartners att placera cookies eller web beacons på kundens webbläsare i samband med att kunden besöker SkiStars webbsidor. 

SkiStar använder cookies och web beacons för att genomföra undersökningar på uppdrag av vissa partners på deras webbsidor. Undersökningarna syftar till att mäta effektiviteten av viss annonsering och våra partners kan sedan få information rörande detta. SkiStar kan använda olika analysverktyg i syfte att utvärdera och analysera besöksstatistik.

Kunden kan själv välja om denne vill acceptera att ta emot cookies eller inte. Om kunden vill veta när datorn tar emot en cookie, kan kunden ställa in sin webbläsare så att den meddelar om det. På så vis har kunden möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Datorn kan också ställas in så att den avvisar alla cookies. Om kunden väljer att avaktivera cookie-funktionen bör denne dock vara medveten om att det kan förhindra att delar av SkiStars webbsidor fungerar korrekt.

15. Omdömen

Kunden har möjlighet att lämna omdömen om olika varor på webbsidan. I de fall kunden lämnar sådant omdöme upplåter kunden en rätt till SkiStar att publicera det på webbsidan och i andra kanaler och medier tillsammans med kundens namn och övriga personuppgifter som kunden har tillhandahållit SkiStar. SkiStar förbehåller sig rätten att inte publicera och/eller ta bort kundens omdömen.

16. Övrigt

Dessa villkor och alla avtal som ingås mellan kunden och SkiStar ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvister i anledning härav ska slutligt avgöras genom allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

För frågor kring innebörden av dessa villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer, transportskador eller annat, ta kontakt med SkiStars kundservice. 

Kontaktuppgifter till kundservice finner du här.

Om kunden vill utöva ångerrätten ska denne följa de anvisningar som medföljer i paketet vid beställning. Mer information om tillvägagångssätt kring returer och byten finns