Ett ärende som aktieägare vill ha behandlat på stämman ska ha inkommit senast den 20 oktober 2017. En sådan skriftlig begäran ska ställas till: SkiStar AB (publ), Stämmoärenden, SE 780 67 SÄLEN eller skickas per mail till: stammoarende@skistar.com.

Kallelse till årstämma i SkiStar AB (publ) sker, i enlighet med bolagsordningen, genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och på hemsidan samt genom notis att kallelse skett i Dagens Nyheter.