Bolagsstyrningen av SkiStar utgår från bolags­ordningen, aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholm ABs regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning samt andra relevanta svenska och utländska lagar och regler.

Riktlinjerna avseende Svensk kod för bolagsstyrning finns att tillgå på den hemsida som tillhör Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Interna riktlinjer för bolagsstyrning såsom bolagsordning, instruktioner och arbetsordning för styrelse respektive vd samt processbeskrivning för intern kontroll finns att tillgå på följande sidor.