BESTILLINGSVILKÅR

SKISTAR AB GENELRELLE BESTILLINGSVILKÅR
Disse generelle vilkårene gjelder mellom SkiStar AB, den som selv eller gjennom andre inngår avtale med SkiStar i henhold til bekreftelsen (gjesten). Avtalen kan gjelde boenhet, reise, kjøp av andre produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse (arrangementet).

HVEM ER ANSVARLIG?
Ansvarlig arrangør er SkiStar AB, 780 67 Sälen. Telefon +46 (0) 280-88050 Org.nr. 556093-6949. VATNO SE 556093694901.

AVTALEN MED MERE
Som arrangør står SkiStar ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn SkiStar. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for SkiStar, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. SkiStar tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil.

Som arrangør har SkiStar plikt til å sørge for:
• at gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling og andre nødvendige dokumenter
• at det informeres om hvordan betaling skal skje, og hvor nøkkel kan hentes, og at gjesten informeres om andre spørsmål som harbetydning for arrangementet
• at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. SkiStar har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gittdirekte til gjesten uten SkiStars viten, og som SkiStar ikke har kjent til eller burde kjenne til (for sikkerhets skyld bør man prøve å få slikt skriftlig)

I disse generelle bestillingsvilkårene menes med:
Utreise – reise fra hjemstedet til destinasjonen.
Ankomst – tidspunktet som angis på bekreftelsen
Avreise – reise fra destinasjonen til hjemstedet.
Første gyldighetsdato – den datoen da for eksempel SkiPass, skiskole, skileie og tilleggsprodukter (sengetøy, sluttrengjøring, barneseng, barnestol etc.) skal tas i bruk.

NÅR BLIR GJESTENS BESTILLING BINDENDE?
Det er gjestens ansvar å kontrollere bekreftelsen og sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte. Bestillingen er gyldig for så vel SkiStar som for gjesten så snart SkiStar har bekreftet bestillingen (et bookingnummer tildeles), og gjesten innen avtalt frist har betalt avtalt delbetaling (eller hele leien).

NÅR SKAL GJESTEN BETALE?
Gjesten skal betale for arrangementet senest ved det tidspunktet som er angitt i bekreftelsen. SkiStar har rett til å kreve en førstedelbetaling i samsvar med bekreftelsen. Arrangementet skal alltid være ferdigbetalt før det påbegynnes.

• For arrangementer som er bestilt 42 dager eller mer før ankomst, skal en delbetaling på 25 % av losjiprisen pluss betaling for eventuell avbestillings- og endringsforsikring være SkiStar i hende innen 10 dager fra bestillingsdatoen. Restbeløpet av avtalt pris skal være mottatt av SkiStar senest 42 dager før ankomst.
• For arrangementer som bestilles 41-0 dager før ankomst, skal betaling av avtalt pris pluss eventuell avbestillings- og endringsforsikring være SkiStar i hende bestillingsdagen, og bare betaling med betalings- eller kredittkort eller Klarna via ”min side” på skistar.com aksepteres.

BETALING VIA INTERNETT
Gjesten kan betale trygt og enkelt med kort (VISA, MasterCard, Maestro eller EuroCard) eller via Klarna på skistar.com. Gjesten må ha en registrert e-postadresse og et passord for å logge inn.

GEBYRER VED BETALING
Ved betaling fra utlandet skal gjesten betale omkostningene i hjemlandet og i Sverige. SkiStar skal motta den avtalte prisen i angitt valuta som er angitt i bekreftelsen. Eventuelle gebyrer som påløper ved betaling, betales av gjesten.

HVA SKJER DERSOM GJESTEN IKKE BETALER I TIDE?
Bestillingen annulleres dersom delbetalingen alternativt sluttbetalingen ikke er SkiStar i hende senest ved forfallsdatoen som står på bekreftelsen. Dersom gjesten ikke betaler i tide, regnes dette som en avbestilling, og da gjelder avbestillingsreglene.

HVA OM GJESTEN VIL AVBESTILLE SIN BESTILLING?
Gjesten kan avbestille muntlig eller skriftlig til SkiStar eller til bestillingsstedet som tok imot bestillingen. SkiStar aksepterer bareavbestilling som gjøres av gjesten. SkiStar plikter å bekrefte gjestens avbestilling skriftlig. Ved avbestilling har SkiStar rett til å belaste et ekspedisjonsgebyr på SEK 195.

AVBESTILLING AV BOENHET OG REISE UTEN AVBESTILLINGS OG ENDRINGSFORSIKRING
• For boenhet og/eller reise som avbestilles 42 dager eller mer før ankomst, beholder SkiStar delbetalingen, 25% av losjiprisen.
- For boenhet og/eller reise som avbestilles 41-0 dager før ankomst beholder SkiStar 100 % av bestillingssummen.

AVBESTILLING AV BOENHET OG REISE MED AVBESTILLINGS- OG ENDRINGSFORSIKRING
• For boenhet og/eller reise som avbestilles 42 dager eller mer før ankomst, beholder SkiStar avbestillings- og endringsforsikring og et ekspedisjonsgebyr på SEK 195.
-For boenhet og/eller reise som avbestilles 41-0 før ankomst, med gyldig avbestillingsdokumentasjon beholder SkiStar avbestillings- og endringsforsikring og et ekspedisjonsgebyr på SEK 195.
-For boenhet og/eller reise som avbestilles 41-0 før ankomst, uten gyldig avbestillingsdokumentasjon beholder SkiStar hele betalingssummen for boenhet og/eller reise.

AVBESTILLING AV BOENHET UNDER OPPHOLDET
For å kunne avbestille boenhet under oppholdet kreves avbestillings og endringsforsikring. Se separate vilkår 1512:01.

ENDRING AV BOENHET OG REISE
For at endre bestilling av en boenhet og/eller en reise, kreves avbestillings- og endringsforsikring. Se separate vilkår 1512:01.

SKIPASS, SKISKOLE OG SKILEIE
SkiPass, skiskole og skileie kan gjesten avbestille frem til dagen før første gyldighetsdato, og få tilbakebetalt beløpet med fradrag av et ekspedisjonsgebyr på SEK 195. Ved avbestilling senere enn første gyldighetsdato kreves SkiStars Alpinforsikring og gyldig avbestillingsdokumentasjon for tilbakebetaling. Se separate vilkår 1512:02.

PAKKER
Ved bestilling av kombinasjoner av arrangementer som SkiStar selger for en pris som er angitt på forhånd (pakker), kan ikke gjesten avbestille enkelte produkter i arrangementet. Ved avbestilling for enkelte personer eller hele reisefølget i pakken gjelder samme regler som ved avbestilling av boenhet og/eller reise. Ved bestilling av uspesifisert pakke gjelder følgende: Ønsker om boenhetens fasiliteter, beliggenhet, husdyr tillatt/husdyrforbud, avstand til heis med mer tas ikke hensyn til. SkiStar forbeholder seg retten til å bytte boenhet fram til ankomst uten å kontakte gjest. Gjester med spesielle krav til boenhet eller beliggenhet anbefales å bestille spesifisert overnatting.

HVA OM NOE SKJER MED GJESTEN?
Gjesten kan kjøpe avbestillings- og endringsforsikring som ved sykdom eller annen inngripende hendelse gir rett til avbestilling frem til utsjekk. Se separate vilkår 1512:01. Avbestillings- og endringsforsikring må bestilles før første betaling er gjennomført. Avbestillings- og endringsforsikring kan ikke avbestilles når den er betalt, og avgiften refunderes ikke. Samme betalingsvilkår som for arrangementet gjelder. Se separate vilkår nedenfor.

AVBESTILLINGS- OG ENDRINGSFORSIKRING
Omfang
Avbestilling
Gjest som har truffet avtale om avbestillings- og endringsforsikring, har rett til å avbestille arrangementet som beskrevet nedenfor. Forsikringen dekker gjestens avbestillingskostnader dersom denne har sett seg nødt til å avbestille som følge av at han selv, pårørende eller medreisende:
• rammes av akutt sykdom, ulykker eller dødsfall
• kalles inn i forsvaret eller sivilforsvaret
• inngått separasjon
• rammes av vesentlig skade på sitt ordinære bosted som følge av brann, flom eller liknende alvorlig hendelse
• oppsigelse av jobb, gjelder ikke varsel om oppsigelse
• i løpet av reisen med personbil, tog eller buss til arrangementets destinasjon rammes av uforutsett driftsstopp slik at 25 %, dog minst24 timer av arrangementet ikke kan utnyttes.

Prisgaranti
SkiStar Prisgaranti innebærer at dersom gjesten, etter at bestillingen er betalt, finner et likeverdig overnattingsalternativ til en lavere pris, har gjesten mulighet til å få tilbake mellomværendet, forutsatt at gjesten kontakter SkiStar og gir beskjed om dette. For å avgjøre om det er et likeverdig alternativ hensyntas blant annet beliggenhet, størrelse og standard. Prisgarantien gjelder fram til 60 dager før ankomst. SkiStar Prisgaranti kan ikke kombineres med endring av bestilling, kampanjer eller andre rabatter.

Endring
Endring av boenhet er mulig inntil 42 dager før ankomst. Ny bestilling kan gjøres hvis dette er tilgjengelig og i henhold til gjeldende prisliste på den nye destinasjonen mot et ekspedisjonsgebyr på SEK 195.

Definisjoner
Med avbestillingskostnader menes det som er innbetalt for arrangementet, og som ikke tilbakebetales av SkiStar ved avbestilling. Det som gjesten har betalt for avbestillings- og endringsforsikring, refunderes ikke.
Forsikringstager: Den som har tegnet forsikringen og finnes navngitt på bestillingen eller har kvittering på tegnet forsikring.
Medreisende: Finnes navngitt på bestillingen som deltager i arrangementet.
Pårørende: ektefelle, samboer, registrert partner, barn, barnebarn, søsken, foreldre og svigerforeldre, svigersønn, svigerdatter, svoger og svigerinne.

Unntak
Forsikringen erstatter ikke kostnader i tilfeller der gjesten må avbestille som følge av omstendigheter eller sykdom som han kjente til da han betalte forsikringen, eller dersom reisen er bestilt i strid med legens råd. Forsikringen gjelder ikke for skadehendelser som inntreffer senere enn avtalt ankomsttidspunkt. Gjesten må kunne dokumentere de forhindrende omstendighetene, for eksempel med attest utstedt av lege, myndighet, arbeidsgiver eller forsikringsselskap. Attesten og avbestillingsskjema skal være SkiStar i hende innen 14 dager etter avbestillingen. Regler for hvordan gjesten avbestiller, er beskrevet under overskriften ”HVA OM GJESTEN VIL AVBESTILLE SIN BESTILLING” ovenfor.

Forsikringsgiver
Forsikringsgiver for avbestillings- og endringsforsikring er: Codan Forsikring A/S gjennom Trygg-Hansa Försäkring-filial, organisasjonsnummer 516404-4405. SkiStar AB formidler forsikringen.

SKISTARS SNØGARANTI
SkiStars Snøgaranti innebærer at dersom destinasjonen ikke oppfyller kriteriene for snøgarantien, kan gjesten velge å la være å reise til den bestilte destinasjonen. Gjesten får da refundert det som er betalt for arrangementet. Snøgarantien er gjeldende dersom arrangementets skimuligheter ikke oppfyller kriteriene nedenfor. Snøgarantien gjelder ikke midlertidig stengte heiser eller bakker på grunn av for eksempel tekniske problemer eller uvær.

For oppdatert informasjon om aktuelle snøforhold, samt hvilke datoer som gjelder for respektive destinasjons snøgaranti, se www.skistar.com

SKISTARS ENDRINGER OG GJESTENS RETTIGHETER
SkiStar har rett til å endre vilkårene for arrangementet dersom gjesten kan tilbys likeverdige tjenester.

Dersom kostnadsøkninger inntreffer for SkiStar etter at avtalen har blitt bindende for partene, kan SkiStar øke prisen på arrangementet tilsvarende denne økningen dersom den er en følge av endringer i skatter eller avgifter. Prisen kan ikke økes de siste 20 dagene før ankomst, og prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten. Dersom SkiStars kostnader tidligere enn 20 dager før ankomst blir lavere av samme grunn som nevnt ovenfor, skal prisen på arrangementet reduseres tilsvarende.

Dersom arrangementet ikke kan tilbys i henhold til bekreftelsen og disse vilkårene, og SkiStar ikke klarer å tilby gjesten likeverdigetjenester, har gjesten rett til å fratre avtalen. Gjesten har også rett til å fratre avtalen dersom vilkårene endres vesentlig på en for ham ikke fordelaktig måte. SkiStar plikter da å tilbakebetale alle innbetalinger minus avdrag for den nytten gjesten kan ha hatt. For at gjesten skal være berettiget til å fratre avtalen, må han kontakte SkiStar så raskt som mulig og senest klokken 11.00 dagen etter ankomst. Feil som oppstår under oppholdet, må gjesten melde fra om innen rimelig tid ved oppholdet slik at SkiStar får mulighet til å rette dem opp. Om gjesten ikke har framført sine synspunkter om feil og mangler til personalet på reisemålet, og Skistar dermed ikke har fått muligheten til å løse problemet på stedet, er gjesten ifølge bransjepraksis og bestillingsvilkår ikke berettiget til kompensasjon.

Rett til erstatning på grunn av feil under oppholdet eller på grunn av at SkiStar har innstilt arrangementet, foreligger ikke dersom SkiStar kan vise til at arrangementet ikke kunne gjennomføres eller at feilen har oppstått på grunn av hendelser utenfor SkiStars kontroll, som SkiStar ikke med rimelighet kunne forventes å ha regnet med da avtalen ble inngått, og hvis følger SkiStar ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet, for eksempel kortere avbrudd i IT-drift, TV-signal, vann eller energitilførsel.

Eventuell erstatning for skader som er omfattet av bestemmelsene i Sjölagen (1994:1009), Luftfartslagen (1957:297), Järnvägstrafiklagen (1985:192) eller Lagen om internationell järnvägstrafik (1985:193), utgjør maksimalt det beløp som er angitt i nevnte lov på det tidspunkt skaden fant sted. Det påligger gjesten, så langt det er mulig, å begrense skaden.

Gjesten har rett til å sette noen andre i sitt sted, og SkiStar må godta denne personen dersom det ikke foreligger særlige årsaker. Slike årsaker kan for eksempel være at et transportfirma eller en annen underleverandør for SkiStar ikke godtar bytte av passasjerer. Gjesten må meddele SkiStar om byttet senest fem dager før utreise eller avreise. Ved endringer i bestillinger har SkiStar rett til å belaste et ekspedisjonsgebyr på SEK 195. Dersom avtalen overføres til en annen, er den som overtar og den opprinnelige gjesten sammen ansvarlige overfor SkiStar for det som gjenstår å betale for arrangementet og for eventuelle ekstrakostnader som følge av overføringen.

HVILKE FORPLIKTELSER HAR GJESTEN?
For å kunne bestille/inngå avtale med SkiStar om en boenhet må gjesten ha fylt 18 år. Alle i selskapet må ha fylt 18 år for å bo i enheten. Aldersgrense gjelder IKKE barn i selskap med formynder. Det er et krav at aldersgrensen er oppfylt for at gjesten skal få tilgang til boenheten. Legitimering skjer ved ankomst. Hvis aldersgrensen ikke er oppfylt når boenheten skal overtas, gjelder reglene for avbestilling. For organiserte grupper og reisefølger med leder kan det gjøres unntak fra ovennevnte regler etter avtale med SkiStar.

Gjesten plikter å følge ordensregler, skivett-regler, anvisninger og bestemmelser som gjelder for reise, boenhet og annet. Mellom klokken 23.00 og 07.00 plikter gjesten å ta hensyn og holde et lavt støynivå av hensyn til andre gjester. Gjesten står fullt ansvarlig for alle eventuelle skader som måtte oppstå i boenheten og dens inventar som følge av at gjesten eller andre som har fått adgang til bostedet, er uaktsomme. Overtredelse av bestemmelsene om røyke- og husdyrforbud medfører en renholdsavgift fra SEK 6000. Gjesten kan ikke bruke bostedet til noe annet enn det som ble avtalt ved bestilling (vanligvis bruk som fritidsbolig), og må ikke la flere personer overnatte der eller sette opp telt, campingvogn, musikkanlegg eller karbad etc. på tomten. Gjesten plikter å rengjøre ordentlig i henhold til renholdsinstruksene før avreise. Dersom dette ikke blir gjort, debiterer SkiStar en avgift på SEK 1500 eller mer, avhengig av størrelsen på boenheten.

Samtlige nøkler til boenheten skal innleveres ved avreise. Hvis det ikke skjer, debiteres en avgift fra SEK 2000 for bytte av låser. Gjesten kan bestille sluttrengjøring før ankomst. Bestilt eller obligatorisk rengjøring omfatter ikke grovrengjøring inne og ute, oppvask eller tømming av søppel og tomflasker.

SkiStar har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer forstyrrende og/eller gjør skade på boenheten eller området rundt, samt om boenheten brukes til noe annet enn avtalt formål. I tilfeller der avtalen siesopp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate boenheten, uten at leiebeløpet tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer SkiStar en omkostningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst SEK 5000. SkiStar forbeholder seg retten til ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen å kunne stenge boenheten og fjerne gjestenseiendeler. SkiStar har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander.

SkiStar plikter til å informere om gjeldende regelverk angående pass og visum for stater innenfor Det europeiske økonomiskesamarbeidsområdet (EØS). Gjesten er selv ansvarlig for å sørge for nødvendige formaliteter for å gjennomføre reisen. For informasjon om dette, se www.skistar.com eller ta kontakt med SkiStar.

HVA SKJER VED EN EVENTUELL TVIST?
Gjesten bes å henvende seg til SkiStar dersom han har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og SkiStar ikke klarer å forhandle seg til enighet, kan gjest kontakte Allmänna reklamationsnämnden eller alminnelig domstol.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREIKER OG ANNET
Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

ANNET
Aktuell inn- og utsjekkingstid er angitt på bekreftelsen eller på skistar.com. I losjiprisen inngår ikke sluttrengjøring, sengetøy, håndklær, barnesenger og -stoler, toalettpapir eller liknende, med mindre noe annet er angitt på bekreftelsen. SkiStars røyk- og husdyrefrie overnattingsenheter er ikke allergisanerte. Angrerett gjelder ikke på overnatting, SkiPass, skiskole og skileie.

PERSONVERN
Ved registrering av personopplysninger samtykker gjesten til at Skistar i egenskap av personopplysningsansvarlig, benytter opplysningene for å gjennomføre SkiStars forpliktelser overfor gjesten. Ved behov kan det være nødvendig å overføre opplysningene til SkiStars samarbeidspartnere, så som forsikringsselskap, hotell, tog-, fly- og busselskap m fl. Skistar benytter gjestens opplysninger for å kunne gi informasjon, tilbud og service rundt gjestens bestilte arrangement via e-post, telefon, sms og utsendelser via post. Gjesten kan også bli kontaktet for markedsundersøkelser. For mer informasjon, se www.skistar.com