BOOKINGVILKÅR

SkiStar AB’s generelle bestillingsvilkår

Disse generelle vilkår er gældende for aftaler mellem SkiStar AB (SkiStar) og den, som selv eller gennem en anden indgår aftale med SkiStar om det, som er angivet i bekræftelsen (gæsten). Aftalen kan gælde opholdsenhed, rejse, køb af andre produkter og ydelser eller en kombination af disse (arrangementet).

HVEM ER ANSVARLIG?
Den ansvarlige arrangør er SkiStar AB, SE-780 67 Sälen, Sverige. Tlf.: +46 (0)280-880 50. Org.nr.: 556093-6949. VAT-nr.: SE 556093694901.

AFTALEN M.M.
Som arrangør er SkiStar ansvarlig over for gæsten for dennes krav ifølge aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, som skal udføres af en anden part end SkiStar. Oplysninger i kataloger, brochurer og på hjemmesiden er bindende for SkiStar, men kan ændres, inden aftalen indgås, hvis der er taget klare forbehold herfor, og gæsten tydeligt informeres om ændringen. SkiStar tager forbehold for eventuelle trykeller korrekturfejl.

Som arrangør er det SkiStars ansvar at sørge for:
• at gæsten modtager en skriftlig bekræftelse på sin bestilling og andre nødvendige dokumenter,
• at der gives information om, hvordan betalingen skal foregå, hvor nøglen kan hentes, og at gæsten i øvrigt informeres om andre spørgsmål af betydning for arrangementet,
• at arrangementet stemmer overens med beskrivelsen på bekræftelsen. SkiStar påtager sig ikke ansvar for løfter, som tredjemand kan have afgivet direkte til gæsten uden SkiStars viden, og som SkiStar ikke har kendt til eller burde kende til (forsøg at få dette skriftligt for en sikkerheds skyld).

I disse generelle bestillingsvilkår indgår følgende definitioner:
Afrejse – rejse fra udgangspunktet til destinationen
Ankomst – det tidspunkt, der er angivent i bekræftelsen
Hjemrejse – rejse fra destinationen til udgangspunktet
Første gyldighedsdato – den dato, på hvilken eksempelvis SkiPass, skiskole, skileje og tillægsprodukter (sengelinned, slutrengøring, barneseng, barnestol osv.) skal tages i brug.

HVORNÅR BLIVER GÆSTENS BESTILLING BINDENDE?
Det er gæstens ansvar at kontrollere bekræftelsen, og at ankomst- og afrejsedato er angivet korrekt. Bestillingen er bindende for både SkiStar og gæsten, når SkiStar har bekræftet bestillingen (et bookingnummer tildeles), og gæsten inden for den aftalte tidsfrist har betalt det aftalte tilmeldingsgebyr (eller hele lejebeløbet).

HVORNÅR SKAL GÆSTEN BETALE?
Gæsten skal betale for arrangementet senest på det tidspunkt, som fremgår af bekræftelsen. SkiStar har ret til at opkræve en første delbetaling i forbindelse med bekræftelsen (tilmeldingsgebyr). Arrangementet skal altid være helt betalt, inden det kan påbegyndes.

• For arrangementer, som bookes 42 dage eller tidligere før ankomst, skal et tilmeldingsgebyr på 25% af opholdsprisen plus eventuel af- og ombestillingsforsikring være SkiStar i hænde senest 10 dage efter bestillingsdatoen. Den resterende del af den aftalte pris skal være SkiStar i hænde senest 42 dage før ankomst.
• For arrangementer, som bestilles 41-0 dage før ankomst, skal betalingen af hele den aftalte pris plus eventuel af- og ombestillingsforsikring være SkiStar i hænde på bestillingsdatoen. Kun kortbetaling foretaget på ”Min side” på skistar.com accepteres.

GEBYRFRI BETALING OVER INTERNETTET
Gæsten kan betale trygt, enkelt og uden pålæg af gebyr med VISA, MasterCard, Amex, Eurocard og Maestro på skistar.com. For at logge på kræves en registreret e-mailadresse og et password.

GEBYRER VED BETALING
Ved betaling fra andre lande end Sverige skal gæsten betale omkostninger i både hjemlandet og Sverige. SkiStar skal modtage den aftalte pris i den valuta, som fremgår af bekræftelsen. Gebyrer, som ikke er betalt, vil blive debiteret gæsten senest ved ankomst.

HVAD SKER DER, HVIS GÆSTEN IKKE BETALER I TIDE?
Bestillingen annulleres, hvis tilmeldingsgebyr eller restbeløbet ikke er SkiStar i hænde senest på den dato, som fremgår af bekræftelsen. Hvis gæsten ikke betaler i tide, betragtes det som en afbestilling, hvorefter reglerne om afbestilling træder i kraft.

HVAD GÆLDER, HVIS GÆSTEN VIL FORETAGE AFBESTILLING?
Gæsten kan afbestille mundtligt eller skriftligt til SkiStar eller til det sted, som har modtaget bestillingen. SkiStar accepterer kun afbestillinger, som foretages af gæsten selv. SkiStar skal bekræfte gæstens afbestilling skriftligt. Ved afbestilling/ændringer er SkiStar berettiget til at pålægge et ekspeditionsgebyr på SEK 195.

AFBESTILLING AF OPHOLD OG REJSE UTEN SKISTARS AF –OG OMBESTILLINGSFORSIKRING
• I forbindelse med ophold og/eller rejse, som afbestilles 42 dage eller derover før ankomst, beholder SkiStar tilmeldingsgebyret.
• I forbindelse med ophold og/eller rejse, som afbestilles 41-0 dage før ankomst, beholder SkiStar 100% af prisen for ophold og/ eller rejse.

AFBESTILLING AF OPHOLD OG REJSE MED SKISTARS AF- OG OMBESTILLINGSFORSIKRING
• I forbindelse med ophold og/eller rejse, som afbestilles 42 dage eller derover før ankomst, beholder SkiStar gebyr for SkiStars af-og ombestillingsforsikring og et ekspeditionsgebyr på SEK 195.
• I forbindelse med ophold og/eller rejse, som afbestilles 41-0 dage før ankomst, med gyldig årsag beholder SkiStar gebyr for SkiStars af-og ombestillingsforsikring og et ekspeditionsgebyr på SEK 195.
• I forbindelse med ophold og/eller rejse, som afbestilles 41-0 dage før ankomst, uten gyldig årsag beholder SkiStar 100% af prisen for ophold og/ eller rejse. Se reglerne for af- og ombestillingsforsikring.

AFBESTILLING UNDER DIT OPHOLD
For at afbestille under dit ophold kræves det, at der er tegnet SkiStars af- og ombestillingsforsikring. Se separate vilkår B901:1.

OMBESTILLING AF OPHOLD OG REJSE
For ombestilling af ophold og/eller rejse kræves det, at der er tegnet SkiStars af- og ombestillingsforsikring Se separate vilkår B901:1.

SKIPASS, SKISKOLE, SKILEJE
Gæsten kan afbestille SkiPass, skiskole og skileje frem til dagen før første gyldighedsdato og herefter få udbetalt beløb fratrukket et ekspeditionsgebyr på 195 SEK. Ved afbestilling senere end dagen før første gyldighetsdato kræves SkiStars Alpinforsikring og en attest fra f.eks lege. Se separate vilkår P902:1.

PAKKE
Ved bestilling af kombinationer af arrangementer, som SkiStar sælger til en i forvejen angivet pris (pakke), kan gæsten ikke afbestille enkeltprodukter i arrangementet. Ved afbestilling for enkelte/alle personer i pakken gælder samme regler som ved afbestilling af ophold/rejse. Ved bestilling af uspecificeret pakke gælder følgende: Ønsker om hyttens/lejlighedens faciliteter eller placering, husdyrstilladelse/-forbud, afstand til lift m.m. modtages ikke. SkiStar forbeholder sig retten til at ændre ophold frem til ankomstdagen, uden at dette skal meddeles gæsten på forhånd. Dette gælder, selvom SkiStar har bekræftet opholdet. Gæster med særlige krav til ophold og/eller placering anbefales til enhver tid at købe specificeret ophold.

HVAD HÆNDER, HVIS GÆSTEN KOMMER NOGET TIL?
Gæsten kan købe SkiStars om- og afbestillingsforsikring for arrangementet, som ved sygdom eller anden indgribende hændelse giver ret til at afbestille frem til udtjekning. SkiStars af- og ombestillingsforsikring skal købes, før første betaling har fundet sted. Gebyret for SkiStars om- og afbestillingsforsikring kan ikke afbestilles, når den er betalt, og kan ikke tilbagebetales. Forsikringen skal betales på samme vilkår, som gælder for arrangementet. Læs mere under overskriften SkiStars om- og afbestillingsforsikring.

SKISTARS AF- OG OMBESTILLINGSFORSIKRING
Omfang
Gæsten, som har indgået en aftale om en af- og ombestillingsforsikring, har ret til at afbestille arrangementet ifølge nedenstående bestemmelser. Forsikringen refunderer gæstens afbestillingsomkostninger, hvis denne af rimelige grunde bliver nødt til at annullere sin bestilling, fordi gæsten, en slægtning eller medrejsende:
- rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald,
- indkaldes til militæret eller civilforsvaret,
- skilsmisse,
- rammes af væsentlig skade på den almindelige bolig ved brand, oversvømmelse eller lignende alvorlig hændelse,
- opsigelse på grund af arbejdsmangel. Gælder ikke varselsperioden.
- på vej med personbil, tog eller bus til arrangmentets rejsemål rammes af et pludseligt og uforudset driftsstop, og ikke kan bruge 25% eller mindst 24 timer av arrangementet.

Prisgaranti
SkiStars Prisgaranti betyder, at hvis gæsten efter betaling af bookningen, finder et tilsvarende ophold til en billigere pris, har gæsten mulighed for at få tilbagebetalt forskellen, forudsat at gæsten kontakter SkiStar og gør opmærksom på dette. Ved bedømmelse af et tilsvarende ophold tages hensyn til blandt andet belligenhed, størrelse og standard. Prisgarantien gælder frem til 60 dage før ankomst. SkiStar Prisgaranti kan ikke kombineres med ombestilling, kampagner eller andre rabatter.

Ombestilling
Ombestilling af ophold er mulig frem til 60 dage før ankomst. Ombestilling kan foretages i den udstrækning, der er plads, og ifølge gældende prisliste med betaling af et ekspeditionsgebyr på SEK 195.

Definitioner
Med afbestillingsomkostninger menes beløb, som er indbetalt for arrangementet, og som ikke refunderes af SkiStar ved afbestilling. Det gebyr, gæsten har betalt for af- og ombestillingsforsikringen, refunderes ikke. Forsikringstager: Den der har tegnet forsikringen og er navngivet på bestillingen eller er indehaver af en kvittering for forsikringen. Medrejsende: den der er navngivet på bestillingen som deltagere i arrangementet. Nære slægtninge: ægtefælle/sambo/registreret partner, børn, børnebørn, søskende, forældre og sviger- og bedsteforældre, svigersøn, svigerdatter, svoger og svigerinde.

Undtagelser
Forsikringen refunderer ikke omkostninger i tilfælde, hvor gæsten har måttet afbestille på grund af omstændigheder eller sygdom, som gæsten havde kendskab til, da han/hun betalte forsikringen, eller hvis rejsen er bestilt mod en lægens anbefaling. Forsikringen gælder ikke for skadehændelser, som indtræffer senere end den aftalte ankomst. Gæsten skal kunne dokumentere, at han/hun er forhindret i at rejse, med en afbestillingsblanket og attest fra f.eks. læge, myndighed eller forsikringsselskab. Attesten skal være SkiStar i hænde inden for 14 dage fra afbestillingsdatoen. Regler om, hvordan gæsten afbestiller, findes under overskriften ”HVAD GÆLDER, HVIS GÆSTEN VIL FORETAGE AFBESTILLING?” ovenfor.

Fortrydelsesret
I overensstemmelse med Distans- og hemförsäljningslagen er forsikring med en aftalt gyldighedstid på en måned eller mindre ikke omfattet af fortrydelsesret. For forsikringer med en aftalt gyldighed på mere end en måned, skal gæsten, som ikke har til hensigt at udnytte forsikringen, meddele Forsikringsselskabet eller dettes repræsentant, at han/hun ønsker at udtræde af aftalen senest 14 dage efter, at aftalen er indgået, og inden forsikringen er trådt i kraft. Fortrydelsesret gælder ikke for ophold, rejse, SkiPass, skileje og skiskole.

Försäkringsavtalslagen
Forsikringen er omfattet af svensk lov og ret, og ud over forsikringsvilkårene gælder den svenske Försäkringsavtalslagen.

Forsikringsgiver
Forsikringsgiver for denne forsikring er Fjällförsikringar, Sälfjällsgården, SE-78067 Sälen, Sverige, org.nr.: 516406-0708. SkiStar formidler forsikringen.

SKISTAR SNEGARANTI
Ud over ovenstående afbestillingsregler gælder SkiStars snegaranti. Det betyder, at hvis destinationen ikke opfylder kravene for sin snegaranti, kan gæsten vælge at undlade at rejse til den bestilte destination. Gæsten får i så fald tilbagebetalt det beløb, der er betalt for arrangementet. Snegarantien træder i kraft, når arrangementet om skiløb ikke kan gennemføres ifølge nedenstående. Snegarantien gælder ikke for midlertidigt lukkede lifter eller pister som følge af f.eks. tekniske problemer eller uvejer.

For mere information om aktuel snestatus og de datoer, der gælder for hver destinations snegaranti se www.skistar.com.

SKISTARS ÆNDRINGER OG GÆSTENS RETTIGHEDER, M.M.
SkiStar har ret til at ændre vilkårene for arrangementet i det omfang, gæsten kan tilbydes andre tilsvarende ydelser.

Hvis der opstår omkostningsstigninger for SkiStar, efter at aftalen er blevet bindende for parterne, har SkiStar ret til at øge prisen for rejsen tilsvarende, hvis omkostningsstigningen skyldes ændringer i skatter eller afgifter vedrørende ydelser, som indgår i arrangementet. Prisen må ikke sættes op de sidste 20 dage før ankomst, og eventuelle ændringer skal omgående meddeles gæsten. Arrangementets pris skal reduceres, hvis SkiStars omkostninger tidligere end 20 dage før ankomst reduceres af samme årsager som angivet ovenfor.

Ved rejse er det ved aftalens indgåelse angivne afrejsetidspunkt foreløbigt. Hvis det endelige tidspunkt afviger fra det foreløbige tidspunkt, skal gæsten have meddelelse herom snarest muligt og senest 14 dage før afrejse. Hvis der ikke gives nogen sådan meddelelse, er det tidspunkt, som angives på bekræftelsen eller senere fremsendte rejsedokumenter, gældende. Hvis det omtrentlige afrejsetidspunkt afviger fra det endelige med mere end 8 timer, er gæsten berettiget til at hæve aftalen ifølge nedenstående.

Hvis arrangementet ikke kan leveres i henhold til bekræftelsen og disse betingelser, og SkiStar ikke kan tilbyde gæsten andre tilsvarende ydelser, har gæsten ret til at hæve aftalen. Gæsten har også ret til at hæve aftalen, hvis betingelserne ændres væsentligt til ulempe for gæsten. I så fald skal SkiStar refundere det fulde, indbetalte beløb med fradrag for den nytte, gæsten måtte have haft. For at gæsten skal være berettiget til at hæve aftalen, skal SkiStar snarest muligt have meddelelse herom, dog senest kl. 11.00 dagen efter ankomst. Gæsten skal straks anmelde fejl, som opstår under opholdet, så SkiStar får mulighed for at rette dem. I modsat fald bortfalder gæstens ret til at påtale fejlen.

Der foreligger ikke ret til skadeserstatning på grund af fejl, som er opstået under opholdet, eller som er opstået med henvisning til, at SkiStar har indstillet rejsen, hvis SkiStar kan bevise, at rejsen ikke kunne gennemføres eller er opstået forhindringer eller omstændigheder, som ligger uden for SkiStars kontrol, som SkiStar ikke med rette kunne forventes at have forudset, da aftalen blev indgået, og hvis følger SkiStar ikke med rette kunne have undgået eller afhjulpet, eksempelvis kortere afbrydelser af IT-drift, vand eller energitilførsel.

Eventuel erstatning for skader, som er omfattet af bestemmelserne i Sjölagen (1994:1009), Luftfartslagen (1957:297), Järnvägstrafiklagen (1985:192) eller Lagen om internationell järnvägstrafik (1985:193), udgør maksimalt det beløb, som er angivet i nævnte love på det tidspunkt, skaden indtraf. Det påligger gæsten i videst muligt omfang at begrænse skaden.

Gæsten har ret til at sætte en anden person i sit sted, og SkiStar skal acceptere denne, hvis der ikke er særlige forhold, som taler imod dette. Et sådant forhold kan f.eks. være, at et transportselskab eller en anden part, som SkiStar har antaget, skal godkende, at der ændres rejsende. Gæsten skal meddele ændringen senest 5 dage før afrejse eller hjemrejse. Ved ændring af bestillinger er SkiStar berettiget til at pålægge et ekspeditionsgebyr på SEK 195. Hvis aftalen er overdraget, er overdrageren og erhververen solidarisk ansvarlige over for SkiStar for eventuelle udestående betalinger for rejsen og for eventuelle ekstraomkostninger på grund af overdragelsen.

HVILKE FORPLIGTELSER HAR GÆSTEN?
For at kunne bestille/indgå aftale med SkiStar om ophold skal gæsten være fyldt 18 år.Alle i selskabet skal være fyldt 18 år for at kunne bo i opholdsenheden. Aldergrænse gælder IKKE børn i selskab med formynder. Overholdelse af aldersgrænsen er et krav for at få adgang til opholdsenheden. Der kræves legitimation ved ankomst.Hvis gæsten ved adgang til opholdsenheden ikke overholder aldersgrænsen, finder reglerne for afbestilling anvendelse. For organiserede grupper og selskaber med leder kan der efter nærmere aftale med SkiStar bortses fra ovennævnte regler.

Gæsten skal følge de ordensregler, anvisninger og bestemmelser, som gælder for rejse, opholdsenhed, ski regler og øvrige forhold. Mellem kl. 23.00 og kl. 07.00 skal gæsten udvise det største hensyn m.h.t. støj og øvrige forhold over for de øvrige gæster. Gæsten er fuldt ansvarlig for alle eventuelle skader, som opstår på opholdsenheden og dens inventar, hvis gæsten eller en anden, som er givet adgang til opholdsenheden, har udvist uforsigtighed. Overtrædelse af bestemmelser om røg- og husdyrforbud medfører en saneringsomkostning på min. SEK 6.000. Gæsten må ikke benytte opholdsenheden til noget andet formål end det, som er aftalt ved bestillingen (som regel fritidsformål) og ikke lade flere personer overnatte i opholdsenheden eller på grunden, opstille telt, campingvogn, badekar, musikanlæg etc. gæsten skal før hjemrejse rengøre opholdsenheden ifølge rengøringsinstruktionerne. Hvis dette ikke overholdes, pålægger SkiStar et gebyr på min. SEK 1.500 afhængig af opholdsenhedens størrelse.

Samtlige nøgler til opholdsenheden skal afleveres ved hjemrejsen. I modsat fald pålægges et beløb på min. SEK 2.000 for udskiftning af lås. Gæsten kan bestille slutrengøring før ankomst. En bestilt eller obligatorisk rengøring omfatter ikke inden- og udendørs grovrengøring, opvask eller tømning af affaldsposer/fjernelse af tomme flasker.

SkiStar har ret til at opsige aftalen med omgående virkning, hvis gæsten eller nogen i dennes selskab optræder forstyrrende og/eller volder skade på opholdsenheden eller i dens område, eller hvis opholdsenheden benyttes til et ikke-godkendt formål. I tilfælde af at aftalen opsiges, skal gæsten og dennes selskab straks fraflytte opholdsenheden uden refusion af lejebeløbet. Ved en eventuel omgående opsigelse af aftalen på grund af ovenstående pålægger SkiStar gæsten et omkostningsgebyr, som svarer til skaden, dog mindst SEK 5.000. SkiStar forbeholder sig retten til ved eventuel omgående opsigelse af aftalen at lukke for opholdsenheden og fjerne gæstens ejendom. SkiStar påtager sig ikke ansvar for glemte effekter.

SkiStar skal informere om gældende regler mht. pas og visum for stater inden for det Europæiske økonomiske samarbejdsområde. Gæsten er dog selv ansvarlig for at iagttage de nødvendige formaliteter for rejsens gennemførelse. Information findes på www.skistar.com eller kontakt SkiStar.

HVAD SKER DER VED EVENTUEL TVIST?
Gæsten bør henvende sig til SkiStar med eventuelle klager. Hvis gæsten og SkiStar ikke bliver enige i en forhandling, kan de henvende sig til Allmänna Reklamationsnämnden eller en domstol.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER, M.M.
Begge parter har ret til at opsige aftalen, hvis arrangementet ikke kan finde sted på grund af krigshandlinger, naturkatastrofer, arbejdsmarkedskonflikter, længere afbrydelser i vand- eller energitilførslen, brand eller andre lignende større hændelser, som ingen af parterne kunne forudse eller påvirke.

ØVRIGT
Aktuelt ind- og udtjekningstidspunkt angives på bekræftelsen eller skistar.com. Prisen for logi omfatter ikke rengøring, sengelinned, håndklæder, børneseng/børnestol, toiletpapir, rengøringsmidler, etc., hvis intet andet er anført på bekræftelsen. Ophold med røg- og dyreforbud er ikke allergisaneret.

PERSONLIGE OPLYSNINGER
Med sin betaling accepterer gæsten, at personlige oplysninger behandles af SkiStar eller forsikringsgiveren af af- og ombestillingsforsikringen. Formålet er at muliggøre sædvanlig gæsteadministration, at sikre, at SkiStar har adgang til pålidelig persondokumentation i tilfælde af ulykker, at opfylde forsikringsbetingelserne i af- og bestillingsforsikringen samt at administrere og behandle eventuelle skader. Oplysningerne kan også benyttes til at informere om forsikrings- og betalingstjenester samt rejserelaterede tilbud. Gæsten kan også blive kontaktet med henblik på markedsundersøgelser. For yderligere information se www.skistar.com.